Global diversifiering kan mildra risker


Diversifiering är en viktig del av investeringsförvaltning, men investerare frågar oss ofta varför global diversifiering är viktigt.

En diversifierad portfölj är ett grundläggande sätt att sprida ut risker. Att uppnå global diversifiering kan kräva research eftersom det innebär fler potentiella investeringar att välja bland. Många investerare är tveksamma till att investera utanför sina hemländer, men detta kan leda till förlorade möjligheter på andra håll.

Definitionen av diversifiering

Diversifiering går ut på att sprida risker över olika delar av marknaden. Tanken med diversifiering är att neutralisera underpresterande marknadsområden med hjälp av de områden av marknaden som överpresterar för att på så sätt minska riskerna. 

Diversifiering kan uppnås på en rad olika sätt, som att äga aktier i olika företag, tillgångsklasser, sektorer eller till och med i andra länder. Medan många förstår vikten av diversifiering, så misslyckas vissa investerare med att åstadkomma det på global skala.

Vikten av global diversifiering

Ingen enskild aktietyp, sektor, nation eller region kommer oavbrutet att prestera bättre än andra. Global diversifiering sprider riskerna bland länder och valutor för att minska koncentrationen av risk som uppstår vid investering i endast ett land eller en enskild region. Det bidrar också till att skydda mot risken att gå miste om globala investeringsmöjligheter. Vi anser att globalt diversifierade portföljer främjar långsiktiga investeringsframgångar.

Att sprida riskerna till olika länder kan skydda dig mot uppkomna konflikter och regleringar i ett visst land. Inget land är undantaget från konflikter eller katastrofer. Oavsett hur stabilt ditt hemland kan verka, så reducerar du riskerna på hemmaplan genom att investera internationellt. På så sätt kommer din portfölj att drabbas lindrigare när ett visst land brottas med ekonomiska svårigheter, jämfört med om du hade investerat en större del i samma land.

Dessvärre har vissa europeiska investerare inte så stor diversifiering som de kanske tror. Dessa investerare tenderar ofta att enbart fokusera på aktiemarknader i sina hemländers närliggande regioner.

Partiskhet gentemot hemlandet

Om dina investeringar primärt sker i ditt land eller i din region är du drabbad av ett psykologiskt fenomen kallat partiskhet gentemot hemlandet (home-country bias) – det vill säga att enbart investera i ditt hemland. Med partiskhet gentemot hemlandet riskerar avkastningen för din portfölj att bli mer av en reflektion av ditt eget lands ekonomiska resultat än de enskilda aktier du investerar i.

Även om investeringar i olika sektorer är en form av diversifiering utgör investeringar i enbart ett land en uppenbar koncentration av risk. Investeringarna blir extremt känsliga för alla typer av eventuella negativa händelser i regionen. Om oroligheter orsakade av politiska, ekonomiska eller miljörelaterade faktorer uppstår, kan detta ha stor inverkan på värdet för din investeringsportfölj. Du kan knappast styra över dessa faktorer, men det du kan göra är att ta kontroll över din portföljs exponering genom att sprida ut dina tillgångar i olika länder.

Riskhantering

Risker är en oundviklig del av att investera. Målsättningen för alla investerare bör vara att nå sina långsiktiga mål och samtidigt mildra riskerna så mycket som möjligt. Detta är lättare sagt än gjort. Om dina långsiktiga mål kräver tillväxt i en viss storlek, behöver du förstå hur mycket kortsiktig volatilitet och risk du måste utsätta dig för för att nå dessa mål.

Investerare bävar ofta inför kortsiktig volatilitet på marknaden – värdesvängningar under en relativt kort tid. Men många investerare kan behöva uthärda denna kortsiktiga volatilitet, som är en naturlig del av aktieinvesteringar, för att kunna nå sina långsiktiga mål. För globalt diversifierade investerare kan ett utökat utländskt innehav faktiskt bidra till att minska denna volatilitet.

Global portföljdiversifiering bidrar dessutom till att reducera din exponering för region- eller landsspecifika händelser som kan påverka dina aktier eller andra värdepapper. Politisk utveckling, centralbankers åtgärder, krig och naturkatastrofer kan få avsevärd inverkan på din portfölj om du investerar i ett enskilt land eller en enskild region.

Riskhantering är en viktig del av din investeringsstrategi, men många investerare lägger för stort fokus på att reducera kortsiktig volatilitet och glömmer andra risker, som att inte nå sina långsiktiga investeringsmål. Investerare tror ofta att de skyddar sig genom att investera ”konservativt” i exempelvis räntebärande värdepapper eller penninginvesteringar. Om du behöver långsiktig tillväxt för att nå dina investeringsmål kan du dock behöva investera i tillgångsklasser med större avkastning, som aktier, för att uppnå denna tillväxt. Låt inte rädslan för kortsiktig volatilitet påverka din förmåga att nå dina långsiktiga mål.

Växlande resultat

I ett längre perspektiv kommer inget enskilt land eller värdepapper att oavbrutet gå bättre jämfört med andra. Om så vore fallet skulle alla investera i samma värdepapper. Istället varierar resultaten mellan olika regioner år efter år. Det ena året kanske ditt hemland överträffar andra länder, medan resultatet är det omvända året därpå.

Inget specifikt land och ingen specifik sektor kommer konsekvent att överträffa alla andra. En global, diversifierad portfölj kan dra nytta av goda resultat inom ett visst marknadssegment, samtidigt som den förebygger undermåliga resultat genom att inte vara överexponerad mot ett enda land. Om detta görs korrekt kan global investering hjälpa dig att reducera viss kortsiktig volatilitet och skapa en lugnare resa mot förverkligandet av dina långsiktiga investeringsmål.

Hur professionell rådgivning kan hjälpa

Med investering i andra regioner kommer potentiellt ett ökat ansvar och krav på research, men en investeringsrådgivare kan hjälpa dig med att analysera vilka aktier som passar bäst för att uppnå dina mål. Det kan vara fördelaktigt att samarbeta med en rådgivare som fokuserar på dina långsiktiga mål och som har en stor researchavdelning att tillgå för analys av globala marknadsförhållanden. På så sätt kan du bli av med en del av ansvaret det innebär att förvalta en investeringsportfölj och i stället fokusera på annat du tycker om – som att tillbringa tid med familjen, resa och andra roliga aktiviteter.

Kontakta Fisher Investments Norden för en portföljutvärdering

Det råder inga tvivel om att marknadsresearch kräver både tid och expertis, vilket innebär att det är en betydligt större utmaning att utforska globala marknader – särskilt för enskilda investerare.

Fisher Investments Norden anser att global diversifiering är en grundläggande förutsättning för investerare, och vi strävar efter att tillhandahålla utbildning och resurser för att hjälpa investerare att upptäcka de potentiella fördelarna med diversifiering. Om du är en kvalificerad investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar, kan vi utvärdera din nuvarande portfölj för att se om du använder bästa tänkbara strategi för just din situation och för att uppnå dina ekonomiska mål. Vi kan därefter föreslå en anpassad tillgångsfördelning som hjälper dig att bygga en global portfölj som är lämpad för dina behov och målsättningar.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.