Internationella investeringsmöjligheter


Att investera kan vara mycket lärorikt, särskilt då marknadsutvecklingar och nya möjligheter erbjuder värdefulla insikter. Vissa förståsigpåare i media kan få trendiga investeringsstrategier att framstå som potentiellt riskfria och intelligenta – till exempel att följa ett index. Din investeringsstrategi måste emellertid vara anpassad efter dina långsiktiga investeringsmål, och ska även hjälpa dig att skapa ett diversifierat investeringskonto.

Vissa investerare gör misstaget att endast investera i sitt hemland. Det kan naturligtvis kännas tryggt att investera i företag och värdepapper som man känner till. Men den här strategin förbiser en vanlig fallgrop för investerare: koncentrationsrisk. Investerare utsätter sig för koncentrationsrisker när de samlar en stor del av sina tillgångar i ett visst värdepapper, en viss sektor eller ett visst land.

Om du begränsar dina investeringar till väldigt specifika delar av marknaden, som till exempel ditt hemland, blir din portfölj mer känslig för händelser på lokal nivå såsom politik, valutafluktueringar och naturkatastrofer. Dessa faktorer kan avsevärt påverka en sektion av marknaden eller en region, och på så sätt få extra stor inverkan på din portfölj. Genom att överinvestera på den lokala marknaden begränsar du även dina investeringsmöjligheter, vilket i sin tur kan göra det svårare för dig att uppnå dina långsiktiga investeringsmål.

I den här artikeln diskuterar vi fördelarna med att investera globalt.

Fördelarna med diversifiering

Diversifiering innebär att man kombinerar värdepapper med olika egenskaper i sin investeringsportfölj för att minska risk. Man kan diversifiera sin portfölj över flera olika sektorer, företagsstorlekar, länder och även andra parametrar. Genom att kombinera vitt skilda värdepapper minskar du riskerna i din portfölj, eftersom dina tillgångar förmodligen kommer att reagera på skilda sätt vid olika marknadsutvecklingar.

Global diversifiering kan innebära många positiva fördelar för investerare som diversifierar på rätt sätt. Om din portfölj exempelvis endast innehåller europeiska värdepapper, eller värdepapper från ett enda land, innebär detta inte bara en koncentrationsrisk, utan även att du går miste om potentiella möjligheter i andra länder och områden världen över. Genom att investera globalt får du tillgång till fler investeringsalternativ, vilket i sin tur ger dig större strategisk flexibilitet. Om du till exempel är intresserad av att investera i stora teknikföretag kanske ditt hemland erbjuder begränsade möjligheter. Om du däremot har möjlighet att investera internationellt kan du välja mellan världens allra största teknikföretag.

Europeiska aktier utgör bara en del av den globala aktiemarknaden. Om du väljer att investera alla dina pengar i den europeiska marknaden riskerar du att missa möjligheter i USA, Kina, Japan och andra delar av världen.

Investerare tror ibland att de har diversifierat tillräckligt genom att investera i en mängd skilda aktier och fonder, men diversifiering på rätt sätt kräver eftertanke. Det räcker inte med att köpa fondandelar, aktier och räntebärande värdepapper i ett och samma land eftersom detta ignorerar koncentrationsrisken. Fonder har olika typer av investeringsstrategier, och bara för att du äger andelar så betyder inte det att du har diversifierat ordentligt. En fond kanske till exempel fokuserar på små, europeiska sjukvårdsföretag. Den här typen av fond investerar i flera olika värdepapper, men dessa värdepapper liknar förmodligen varandra och är sårbara för samma typ av risk.

Genom att investera internationellt kan du skydda ditt konto från att påverkas av följande händelser:

  • Geopolitiska spänningar: Regionala krig och konflikter mellan två olika länder kan få en negativ inverkan på företag som är baserade i regionen.
  • Naturkatastrofer: Vulkanutbrott, orkaner, jordbävningar eller tsunamier kan chocka ett land och få stor inverkan på landets infrastruktur och lokala ekonomi.
  • Ny lagstiftning: Ibland kan ny lagstiftning i ett land påverka företag på den lokala marknaden på ett negativt sätt.

Genom att investera i flera olika länder gör du din portfölj mindre känslig för individuella risker i varje enskilt land. Noggrann, global diversifiering kan hjälpa dig undvika exponering för risker i ett visst land, en viss region eller en viss sektor. Den här metoden kan skydda dig mot lokala nedgångar och ger dig även fler potentiella investeringsmöjligheter globalt.

Växlande resultat

I ett längre perspektiv kommer inget enskilt land eller värdepapper att oavbrutet gå bättre jämfört med andra. Om så vore fallet skulle alla investera i samma värdepapper. Istället varierar resultaten mellan olika regioner år efter år. Ditt hemland kanske överträffar andra länder under en viss tidsperiod, men dessa länder kan komma att överträffa ditt hemland det kommande året.

På Fisher Investments Norden anser vi att en globalt investerad portfölj är ett av de bästa sätten att maximera dina möjligheter och minimera dina risker. Vi anser att din investeringsportfölj bör utformas på ett sätt som säkerställer ett brett, globalt innehav. Detta för att minska dina landsspecifika risker och koncentrationsrisker. Inget specifikt land och ingen specifik sektor kommer alltid att gå bättre jämfört med andra. En global, diversifierad portfölj kan dra nytta av goda resultat inom ett visst marknadssegment, samtidigt som den förebygger undermåliga resultat genom att inte vara överexponerad mot ett enda land.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden anser att global diversifiering är en grundläggande förutsättning för investerare, och vi strävar efter att utbilda och tillhandahålla resurser för att hjälpa investerare att upptäcka de potentiella fördelarna med diversifiering. Om du är en kvalificerad investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar kan vi utvärdera din nuvarande portfölj för att se om du använder bästa tänkbara strategi för att uppnå dina ekonomiska mål. Vi kan sedan föreslå en anpassad tillgångsfördelning som hjälper dig att bygga en global portfölj som är lämpad för dina behov och målsättningar.

Kontakta oss för att få mer information om Fisher Investments Norden och vår strategi för internationella investeringar, eller ladda ner en av våra utbildningsguider.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.