Definiera investeringsmål för pensionen

Ju närmare du kommer pensionen, desto viktigare att du definierar dina investeringsmål. Fisher Investments Norden går igenom tre viktiga frågor som kan hjälpa dig genom processen.


Det första steget i att utforma en pensionsplan är att överväga vilka dina investeringsmål är. Många investerare sparar pengar under hela sina liv utan att faktiskt veta vad pengarna behöver göra för dem när de väl går i pension. Genom att ställa viktiga ekonomiska frågor om dina besparingar och den livsstil du vill ha under pensionen kan du utforma dina mål och ta fram en målbaserad investeringsstrategi som uppfyller dem. 

Oavsett om du har pension, investeringar, besparingar eller fastighetsinvesteringar kan det vara till hjälp att anlita en pålitlig ekonomisk rådgivare som kan hjälpa dig att förstå hur din portfölj kan behöva arbeta för dig när du når pensionsåldern.

Vad är viktigast för dig som pensionär? Dina investeringsmål bör bland annat utgå ifrån dig, din önskade livsstil och potentiella penningflöden. När vi jobbat med rådgivning för investerare har vi märkt att det finns många olika sätt att spendera sin tid som pensionär. Vi har märkt att investerare ofta har något av följande mål för pensionen:

  • Undvik att få slut på pengar
  • Bibehållen eller förbättrad livsstil
  • Ökat välstånd
  • Spendera allt

Innan du fokuserar på något annat behöver du komma fram till vad som är viktigast för dig under pensionen. Det är svårt att nå sina mål för pensionen om du inte vet vad som är viktigast för dig.

Är inkomst en prioritet?

Har du bestämt hur du tänker ta ut pengar under pensionen? Om du inte redan gjort det bör du besluta hur du planerar att ta ut en inkomst från dina nuvarande investeringar. Hur stor inkomst kommer din pension att ge? Har du några fastighetsinvesteringar som ger extra inkomster under pensionen? Vissa investerare försöker helt enkelt bibehålla sin nuvarande livsstil. Du bör fundera över hur stor inkomst du behöver årligen för att uppnå dina mål innan du tittar på hur hög tillväxt du behöver.

Även om du har pension är det möjligt att den inte kommer att täcka alla dina utgiftsbehov. Om du vill bibehålla din nuvarande livsstil när du går i pension behöver du ta reda på hur länge dina nuvarande besparingar kommer att räcka. Du kan räkna ut skillnaden mellan din totala pensionsinkomst och dina totala utgifter. Om utgifterna är större kan du behöva någon form av inkomst från din investeringsportfölj för att täcka återstoden av utgifterna.

Du bör fundera över hur du tänker skapa en inkomst och penningflöden under pensionen. En räntebärande kupong (så kallad kupongobligation) är en av de vanligaste inkomstkällorna för investerare, men det finns en missuppfattning kring kupongobligationer. Räntebärande värdepapper är kända för sin låga volatilitet på kort sikt i jämförelse med aktier, men denna låga volatilitet på kort sikt kan leda till lägre avkastning på lång sikt.* När långsiktiga investeringar blir återhållsamma kan det leda till att du inte uppnår den tillväxt som behövs för att tillgodose dina inkomstbehov.

Vi anser att tillgångsfördelning är den viktigaste faktorn för att bedöma din förväntade avkastning. Oavsett om du äger aktier, räntebärande värdepapper, fonder, börshandlade fonder eller andra värdepapper bör du utvärdera huruvida dessa investeringar är lämpliga för din personliga situation och dina långsiktiga mål. Om du behöver långsiktig tillväxt och penningflöden kan du behöva öka ditt innehav i aktier för att tillgodose dina uttagsbehov. Vi anser att investerare inte borde ta ut alltför stor del av sina portföljers värden under ett år för att undvika att tillgångarna sinar. Ju mer du tar ut, desto mindre blir chansen att pengarna räcker under hela tidshorisonten för din investering. Därför kan det vara till hjälp att anlita en rådgivare som kan hjälpa dig att planera dina framtida penningbehov.

Behöver du skapa tillväxt eller bevara ditt kapital?

Många investerares mål kommer att vara ett av dessa två: att få kapitalet att växa eller att bevara det. Summan du planerar att ta ut har sannolikt en direkt koppling till den långsiktiga tillväxt du behöver. Ett vanligt mål för dem som närmar sig pension är att skifta fokus från att skapa tillväxt till att bevara sina investeringar. Det kan verka logiskt, men utsätter investerare för risken att deras pengar tar slut om portföljens tillväxt är otillräcklig.

Många investerare behöver dra nytta av långsiktig tillväxt i någon mån. Hur mycket tillväxt du behöver för att nå dina mål beror på värdet för dina tillgångar, dina mål, dina behov och – naturligtvis – din tidshorisont, det vill säga hur länge pengarna behöver räcka.

Vi anser att ren kapitalbevaring sällan är en bra långsiktig investeringsplan för enskilda individer. Att fokusera på att bevara sitt kapital i alltför stor utsträckning kan leda till minskad köpkraft över tid, eftersom inflationen gradvis urholkar pengars värde på sikt. Det är också viktigt att inte begå misstaget att tro att du kan ta ut en summa som motsvarar den årliga avkastningen för en tillgångsklass. Detta kan leda till att det investerade kapitalet minskar eftersom den faktiska avkastningen under ett visst år kan vara större eller mindre än genomsnittet.

Slutligen kan det vara frestande att testa en strategi som både skapar tillväxt och bevarar ditt kapital. Men i praktiken är detta två motsatta mål och ekonomiska rådgivare eller förvaltare som säger att de kan uppnå båda delar bör ifrågasättas. Investering skapar en risk för förluster. Att investera för att uppnå kapitalbevaring kan medföra mindre volatilitet, men det kan också minska tillväxtpotentialen för din portfölj.

Planerar du att lämna efter dig ett arv?

Vissa investerare planerar att försörja en partner eller att lämna efter sig pengar när de dör. Om du går i dessa tankar kan det vara bra att ta hänsyn till detta när du formulerar en långsiktig investeringsstrategi.

Att lämna efter sig ett arv kan kräva större tillväxt för din portfölj för att kunna skänka den summa du tänkt dig. Att försöka uppnå långsiktig tillväxt på egen hand kan vara svårt. Därför kan det vara en bra idé att anlita en professionell rådgivare som tar fram en plan för att uppnå dina mål.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Vi strävar efter att utbilda investerare, och kan hjälpa dig att definiera och uppnå dina investeringsmål. Fisher Investments Norden har i många år hjälpt investerare att definiera och uppnå sina investeringsmål. Kontakta oss i dag för mer information om de investeringsalternativ som finns och hur vi kan hjälpa dig att etablera dina investeringsmål. Våra utbildningsguider kan också ge dig insikt i hur du bör investera för att uppnå dina långsiktiga mål.

*Källa: Global Financial Data, Inc (GFD). Genomsnittlig avkastning från 1926-01-01 till 2017-12-31. Avkastningen för aktier baseras på GFD-indexet World Return Index i GBP. World Return Index baseras på GFD-beräkningar av total avkastning före 1970. Dessa uppskattningar har gjorts av GFD för att räkna ut värdet för World Index innan 1970 och utgör inte officiella värden. GFD använder särskild viktning för att räkna ut total avkastning för World Index till och med 1969, och officiella data från 1970 och senare. Räntebärande avkastning baserad på det GFD-viktade indexet GFDatabase World Government Bond Return Index, konverterat till GBP. *Standardavvikelse representerar förändringar i historisk avkastning. Riskbedömningen appliceras på årlig avkastning under 5- och 20-årsperioder i diagrammen ovan.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.