Konsten att välja rätt investeringsstrategi

Hur avgör du vilka investeringsprodukter som är bäst för dig? Fisher Investments Norden diskuterar vad du bör ha i åtanke när du fattar beslut, som din portföljs övergripande tillgångsfördelning och andra inkomstkällor.


Varifrån kommer dina investeringsidéer? Finanspressen, prognoser från en investeringsguru eller från en av miljontals ”experter” på internet? Det är inte det lättaste att hitta rätt i investeringsdjungeln, och det finns en oändlig mängd information tillgänglig. Hur vet du vilken investeringsstrategi som passar dig bäst? Ska du fokusera på förvaltningsavgifter, historiska resultat eller din egen risktolerans? Olika investeringsprodukter får dessutom olika konsekvenser rent skattemässigt, så det är viktigt att förstå skillnaderna mellan olika instrument.

I den här artikeln går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när du skapar en investeringsstrategi som passar dina behov och målsättningar, och vi diskuterar även några investeringsprodukter som du kan överväga.

Tillgångsfördelning: en avgörande faktor

Rätt tillgångsfördelning i din portfölj lägger grunden för framtida resultat. Många investerare är alldeles för konservativa i sina investeringar, trots att de behöver långsiktig tillväxt för att uppnå sina ekonomiska mål och framtida penningbehov. Risktolerans är en annan betydelsefull faktor. Det är av yttersta vikt att investerare förstår avvägningen mellan risk och avkastning, och hur konservativa investeringar inte alltid är det bästa sättet att uppnå långsiktiga mål. Många frestas att ta stora risker för potentiellt stora avkastningar som kan göra pensionsåren lite angenämare. Det kan till exempel vara lockande att investera i ”heta sektorer” på marknaden som har gått bra på sistone, men om du koncentrerar en stor del av dina investeringar inom ett visst område löper du risken att göra stora förluster om ett visst företag eller en viss sektor går dåligt. I allmänhet är diversifiering och en disciplinerad inställning dina två bästa vapen mot den här typen av risk.

Många investerare underskattar sin tidshorisont, det vill säga hur länge de vill att pengarna ska räcka. De förstår inte heller vilka ekonomiska behov de kommer att ha i framtiden. Om du inte tar med din tidshorisont i beräkningarna, eller om du investerar alltför konservativt, riskerar du att få slut på pengarna under pensionsåren. När du överväger din tidshorisont bör du tänka på att den kan vara avsevärt mycket längre än vad du ursprungligen räknade med. Investerare tror ofta att tidshorisont är lika med livslängd. Din förväntade livslängd är en bra startpunkt för den här beräkningen, men nationella genomsnitt är i slutändan bara genomsnitt, och du kanske kommer att leva mycket längre än vad du tror. Dessutom kanske tidshorisonten för din investering måste täcka din partners livslängd eller eventuella arvingars.

Marknadsvolatilitet kan avsevärt påverka inkomsten från en investeringsportfölj, men rädslan för volatilitet kan få investerare att gå miste om den långsiktiga avkastning som investeringsalternativ som aktiefonder och enskilda aktieportföljer kan medföra. Dessa typer av investeringar innebär ofta större marknadsvolatilitet jämfört med andra instrument, men om du behöver långsiktig portföljtillväxt är de ofta nödvändiga.

Se till att du inte underskattar inflationens inverkan när du tar fram en investeringsstrategi. När inflationen är större än tillväxten i din portfölj minskar din framtida köpkraft. Om du ignorerar inflationens inverkan, eller om du är för återhållsam med dina investeringar i ett tidigt skede, kan det innebära att pengarna tar slut innan du nått tidshorisonten för din investering.

Ovanstående är bara exempel och ska inte ses som en uttömmande lista över faktorer du bör ha i åtanke när du ser över din tillgångsfördelning. En investeringsrådgivare kan hjälpa dig att gå igenom allt du behöver tänka på när du tar fram en investeringsstrategi som passar dig.

Vilka framtida inkomstkällor har du?

Obligationer är en av de vanligaste investeringsklasserna. Många investerare gillar obligationer av den enkla anledningen att de erbjuder en stadig inkomst och lägre volatilitet jämfört med aktier. Obligationer och andra räntebärande värdepapper är traditionellt sett ett investeringsalternativ med lägre kortsiktig volatilitet, men precis som alla andra investeringar medför även obligationer specifika risker. Ränteförändringar kan till exempel minska värdet på dina räntebärande värdepapper; detta kallas för ränterisken. Det finns även andra typer av risker som är specifika för obligationer, men alltför ofta förknippar investerare risk med volatilitet och ignorerar andra risker.

Andra investerare tror att utdelningar från aktier är en gynnsam och inkomstgenererande investering. På så sätt kan de dra fördel av aktiemarknadens långsiktiga tillväxt, samtidigt som de får inkomster i form av utdelningar. Men en aktiestrategi med höga utdelningar kanske inte är den bästa strategin ur ett riskhanteringsperspektiv, särskilt om aktierna är koncentrerade inom vissa länder eller marknadssektorer.

Vilka investeringsprodukter är bäst för dig?

Det finns många alternativ när det gäller investeringsmöjligheter och de produkter som är bäst för dig beror till stor del på din arbetssituation och din personliga situation. En väletablerad investeringsrådgivare kan hjälpa dig att hitta de produkter som passar dig bäst samt optimera dem för dina ändamål.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Att ta fram en investeringsstrategi som passar dig innebär vanligtvis att du ser över dina långsiktiga investeringsmål, uppskattar din tidshorisont och hittar rätt tillgångsfördelning. Men det finns ingen enskild lösning som passar alla. Säkra investeringar kanske inte ger den avkastning du behöver. På samma sätt kan marknadsvolatilitet göra det frestande att fatta känslomässiga investeringsbeslut som kanske minskar chanserna att nå dina långsiktiga mål. Det är därför som det kan vara i ditt bästa intresse att hitta en pålitlig investeringsrådgivare som känner till din personliga situation, dina långsiktiga mål, dina behovsmässiga tendenser och andra individuella faktorer.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att förstå vilka investeringsprodukter som passar dina behov och målsättningar. Kontakta oss i dag för att prata med en av våra investeringskonsulter eller ladda ner en av våra investeringsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.