Förstå dina investeringsalternativ

Det finns många olika investeringsalternativ att satsa , vilka alternativ är bäst för dig? Fisher Investments Norden ger dig information om några av de vanligaste investeringstyperna.


Det finns många olika typer av värdepapper och investeringsalternativ för dagens investerare. Många vet inte riktigt var de ska börja, eller känner sig osäkra på grund av att det finns så många olika alternativ. Det är viktigt att du identifierar vilka alternativ som är bäst för dig baserat på dina långsiktiga målsättningar. Dina investeringsbehov bör ligga till grund för dessa beslut, eftersom alla tillgångsklasser har olika egenskaper och riskprofiler.

I den här artikeln diskuterar vi olika investeringstypers allmänna egenskaper, samt vad du bör tänka på när du investerar.

Aktier

Aktier är ägarandelar i företag som kan köpas och säljas på finansmarknaden. När du investerar i aktier kan du få potentiella inkomster från utdelningar (utbetalningar i form av kontanter eller aktier). Värdet på din portfölj ökar också om aktiekurserna stiger. Kom dock ihåg att utdelningar är baserade på hur bra ett företag går just då.

Över en längre tidsperiod på 20 till 30 år tenderar aktier att stiga i värde, och har en relativt hög långsiktig avkastning jämfört med obligationer. Den långsiktiga tillväxtpotentialen har dock en baksida, och aktiemarknaden är ofta mer volatil jämfört med andra marknader. Vissa investerare ogillar aktiemarknadens ostadiga natur, medan andra investerare är villiga att acceptera riskerna eftersom avkastningen potentiellt är högre.

Huruvida aktier är det bästa alternativet för dig beror på din ekonomiska situation och dina målsättningar. Om du behöver långsiktig tillväxt i din portfölj och har en lång tidshorisont (det vill säga hur länge dina pengar måste räcka) kan aktier vara ett bra alternativ.

Obligationer

Obligationer, som även kallas för räntebärande värdepapper, är skuldebrev som emitteras av företag eller länder för att finansiera sina verksamheter. Investerare köper dessa värdepapper i utbyte mot periodvisa utbetalningar (kallas för kupongbetalningar) som antingen bygger på en fast eller rörlig räntesats. Vid löptidens slut betalar emittenten vanligtvis tillbaka lånebeloppet, vilket innebär att dessa värdepapper liknar låneavtal.

Obligationsmarknaden drabbas i allmänhet av mindre volatilitet jämfört med aktiemarknaden. Lägre volatilitet gör obligationer attraktiva för vissa investerare, baserat på individuella mål och omständigheter. Det finns emellertid andra typer av risker som är specifika för obligationer, men alltför ofta förknippar investerare risk med volatilitet och ignorerar andra risker. Räntebärande värdepapper medför andra typer av risker, till exempel risken att emittenten missar en kupongbetalning eller inte betalar tillbaka det lånade beloppet. Potentiella ränteförändringar innebär att värdet på obligationer kan fluktuera över tid. Detta kallas för ränterisken. Dessutom kanske obligationer inte är den bästa investeringen om du behöver portföljtillväxt för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål.

Fondinvesteringar

Fondinvesteringar låter dig köpa en del av en portfölj som många investerare kan investera i. Fonder kan investera i aktier, obligationer och andra värdepapper. Din avkastning baseras på resultatet för portföljens underliggande tillgångar samt hur mycket du har investerat i portföljen – minus eventuella skatter och förvaltningsavgifter.

Värdepappersfonder och börshandlade fonder (ETFs) är väldigt vanliga:

  • Värdepappersfonder förvaltas av en fondförvaltare som även väljer värdepapper för fonden. De flesta fonder kan inte köpas eller säljas på aktiemarknaden, och eventuell handel sker vanligtvis bara en gång per dag.
  • Börshandlade fonder liknar värdepappersfonder på så sätt att de samlar många investerares tillgångar och kan investera i många olika typer av underliggande värdepapper. Skillnaden ligger i att börshandlade fonder kan köpas och säljas på aktiemarknaden, samt att handel pågår under hela dagen, precis som med aktier. Värdepappersfonder och börshandlade fonder som återspeglar ett marknadsindex kallas för indexfonder.

Att gå samman med andra investerare kan vara ett kostnadseffektivt sätt för individer med mindre portföljer att uppnå tillräcklig diversifiering. Men om du bara investerar i olika typer av fonder riskerar du att olika fondförvaltare handlar på sätt som är oförenliga med varandra. En fondförvaltare kanske köper värdepapper A, samtidigt som en annan fondförvaltare säljer samma värdepapper och på så sätt neutraliserar köpet. Om du håller dig till en fond eller en personligt anpassad portfölj kanske du kan uppnå en mer enhetlig investeringsstrategi.

Kontanter

Ett visst kontantinnehav kan verka både smart och säkert, och det är alltid en bra idé att ha en kontantreserv för oväntade, kortsiktiga utgifter. Vid vissa tillfällen kanske du måste ha betydande summor i likvida medel, till exempel när du köper en bostad eller gör något annat större inköp. Kontanter minskar volatiliteten och fluktuationerna i din portfölj, men det kan vara riskabelt att placera en alltför stor del av dina investeringar på räntemarknaden. Över tid förlorar nämligen kontanter sin köpkraft på grund av inflationen. Inflation uppstår när priserna på varor och tjänster stiger. Även om värdet på ditt kontantinnehav inte har fluktuerat på grund av marknadsvolatilitet, så kan det sjunka i värde över tid.

Många investerare tänker inte på inflationen när de analyserar olika investeringsalternativ. På grund av inflationen kommer du förmodligen att behöva mer tillväxt än vad ett sparkonto erbjuder för att bibehålla köpkraften i din portfölj. Om du inte överväger hur inflationsrisken kan minska din framtida köpkraft kan du mycket väl äventyra dina långsiktiga ekonomiska målsättningar.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Det finns många olika typer av investeringsinstrument, och aktier, obligationer, fonder och sparkonton är bara några av dem. För varje produkt finns det dessutom många olika företag och andra alternativ att välja bland. En pålitlig ekonomisk rådgivare kan analysera din personliga situation, dina investeringsbehov och framtida målsättningar, och rekommendera investeringar som passar dig.

Fisher Investments Norden har hjälpt många investerare att ta fram tillgångsfördelningar som passar deras personliga ekonomiska situation och målsättningar. Ring oss i dag för att prata med en av våra investeringskonsulter eller ladda ner någon av våra investeringsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.