Var ska man investera? Grunderna för en top-down-strategi.

Att bestämma var och hur man ska investera kan vara ett svårt beslut att fatta. Hur bör din långsiktiga investeringsstrategi se ut? Bör du välja en europeisk fond eller landsspecifika aktier? Vilka investeringsalternativ finns det att välja mellan? Det här är svåra frågor att besvara – och det ska de vara. Investeringsvärlden är trots allt väldigt stor; den innehåller investeringsalternativ över hela världen och erbjuder nästan oändliga möjligheter. Enbart på aktiemarknaden finns det tiotusentals olika aktier att välja mellan.[i] Så hur bör beslutsprocessen se ut för att du ska kunna uppnå dina investeringsmål? Den här artikeln hjälper dig att förstå några av de faktorer du bör tänka på, och ger dig grundläggande information om så kallad top-down-investering.

Mål och tillgångsfördelning

Enligt vår erfarenhet är tillgångsfördelning den viktigaste faktorn när det gäller investeringar i Europa och över hela världen. Alltså, din portföljs mix av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper.

För att kunna fatta beslut om vad du ska investera i – samt vilka länder, regioner och tillgångsklasser – måste du först identifiera dina investeringsmål. De flesta europeiska investerare (och de flesta investerare globalt) har ett av följande investeringsmål, eller en kombination av dessa:

  • Bibehålla förmögenhet och säkerställa pengaflöde: Om detta är ditt mål bör du ställa dig följande fråga: Har du funderat på inflationens långsiktiga inverkan? Vad händer om du lever längre än förväntat? Vad händer om du drabbas av oväntade utgifter? Kommer din buffert att räcka om du drabbas av ekonomiska svårigheter?
  • Öka förmögenhet: Investerare som är fokuserade på tillväxt bör ha ett långsiktigt perspektiv som sätter de ekonomiska målsättningarna över kortsiktig volatilitet på marknaden. Det kräver disciplin, men historien pekar på att en strategi med långsiktig tillväxt ger bästa tänkbara avkastning över tid.
  • Spendera allt: Det här målet är mindre vanligt och det kräver en klok strategi. Risken är att pengarna tar slut om du misslyckas med planeringen.
  • Lämna ett arv: Att lämna ett arv till arvingar eller välgörenhet är ett ädelt mål som kan ge dina efterlevande ekonomisk trygghet. Det kräver dock både tillväxt och en sund strategi.

Tidshorisonten för din investering

När du etablerar tidshorisonten för din investering (hur länge din investeringsinkomst måste räcka) bör du ha i åtanke att du förmodligen kommer att leva längre än vad du tror. Medicinska framsteg i Europa innebär att människor lever längre i dag än någonsin tidigare i historien. Om du underskattar din tidshorisont riskerar du att pengarna tar slut. Om du räknar med att lämna ett arv till efterlevande bör du inte bara ta hänsyn till din egen förmodade livslängd, utan även livslängderna för din partner, dina barn och barnbarn.

Ju längre din beräknade tidshorisont är, desto större är sannolikheten att du behöver en tillväxtfokuserad investeringsstrategi, vilket i sin tur betyder att du förmodligen bör investera i tillväxtfokuserade tillgångar som aktier. Om du har en kortare tidshorisont och behöver ett större pengaflöde kommer du förmodligen att behöva investera i tillgångar med lägre volatilitet och fasta räntesatser. Detta för att du ska uppnå dina kortsiktiga mål och kunna ta ut pengar när du behöver.

Välj ett jämförelseindex

Vilken typ av tillgångar du ska investera i är bara första steget. Anta att du behöver investera i aktier för att nå dina investeringsmål. Ditt första steg bör vara att välja ett jämförelseindex, eftersom du måste kunna jämföra dina resultat med någonting. Utan ett riktmärke förblir din investeringsstrategi vårdslös. Genom att välja ett jämförelseindex kan du mäta risker och sätta upp resultatförväntningar.

Den här processen handlar om att minimera och hantera potentiella risker, något som är minst lika viktigt som att maximera möjligheterna för tillväxt. Om du väljer ett lämpligt jämförelseindex blir det enklare att diversifiera över flera länder och sektorer, vilket i sin tur hjälper dig att sprida ut riskerna och få ut så mycket som möjligt av globala möjligheter – vilket förhoppningsvis ökar chanserna för positiv avkastning. Om du är en aktiv investerare bör ditt mål vara att lägga till värde i din portfölj i förhållande till det valda jämförelseindexet. Du gör detta genom att övervikta specifika komponenter av jämförelseindexet som du tror kommer att gå bra, och undervikta komponenter som du tror kommer att gå mindre bra.

Koncentrera inte risker

Människan är i grunden en konservativ varelse. Det är en del av våra nedärvda egenskaper. Tyvärr är den här riskundvikande delen av vår biologi inte optimal när det gäller att navigera mellan olika investeringsalternativ under olika delar av marknadscykeln. Om du till exempel koncentrerar dina investeringar i ett enda land, som Frankrike eller Tyskland, eller i en och samma geografiska region – som euroområdet – utsätter du din portfölj för koncentrationsrisker, vilket kan innefatta:

  • Ekonomiska risker: Ekonomin vacklar i ett land eller en region där större delen av dina investeringar är gjorda.
  • Miljörisker: Stora naturkatastrofer som en orkan, en översvämning eller en tsunami kan få stora konsekvenser på kort sikt, även om dessa vanligtvis är just av det tillfälliga slaget.
  • Politiska risker: Politiska förändringar och efterföljande policyändringar gällande ekonomi, handel och penningpolitik kan påverka företag negativt och försämra de långsiktiga resultaten i koncentrerade portföljer.

Dessa tre riskområden kan snabbt radera positiv avkastning och utdelningar som du har samlat på dig över tid.

Utnyttja den globala ekonomin

Diversifiering är på många sätt en avspegling av vår globala ekonomi. Marknader inom Europa och andra delar av världen som tidigare inte var av intresse för investerare, erbjuder i dag regelbundna möjligheter för tillväxt och avkastning. Din portfölj måste vara öppen för olika länder och sektorer, annars riskerar du att missa stora möjligheter globalt. Du bör dock alltid överväga de variabler som kan påverka volatilitet. Till exempel: hade valen i Frankrike inverkan på fonder? Kommer Brexit att få negativa konsekvenser för dina aktieinnehav?

Nya aktier och fonder inom Europa och på globala marknader bör övervägas och undersökas. Om du investerar i värdepapper inom ett begränsat geografiskt område riskerar du att missa nya möjligheter. 

Investera i lovande områden

För att kunna dra nytta av värdepapper som ger god avkastning, måste investerare göra grundlig research och investera i marknadssegment som de tror kommer att gå bra. Titta på det ekonomiska landskapet. Utan historiska data kan det verka riskfullt, men när du förstår hur du ska formulera dina alternativ får du en bättre uppfattning om var du bör investera.

Vad ligger bakom aktiepriserna? Utbud och efterfrågan är grunden för alla aktiepriser, oavsett om det handlar om en ekonomisk kris, en björnmarknad eller kollapsande fonder. Ur ett långsiktigt perspektiv kan utbudet öka eller minska på grund av en rad olika faktorer, till exempel börsintroduktioner, nyemissioner, återköp samt förvärv och sammanslagningar. Ur ett kortsiktigt perspektiv är det efterfrågan som styr priserna. Efterfrågan har tre primära drivkrafter:

  • Politiska: Ett parlament utan majoritet, Brexit, en militärkupp – denna typ av händelser kan få investerare att köpa eller sälja.
  • Ekonomiska: Ekonomin och aktiemarknaden är inte samma sak, men ekonomiska faktorer som räntor, global handel och konjunkturcykler påverkar efterfrågan.
  • Känslomässiga: Investerares känslomässiga läge och oförmåga att hantera volatilitet är en viktig drivkraft. Emotionella reaktioner på nyheter i media kan när som helst skapa baisse eller hausse på marknaden, och detta påverkar naturligtvis priserna.

Om du kan identifiera avvikelser mellan ekonomiska fundamenta och investerares sentiment kanske du kan hitta sätt att nå bättre resultat än ditt jämförelseindex. Kom ihåg: allmänt kända uppgifter är vanligtvis redan en del av marknadspriset. För att överträffa ditt jämförelseindex måste du ha tillgång till information som andra inte har tillgång till, eller tolka allmänt känd information på ett annorlunda sätt jämfört med de flesta andra. Din fondförvaltare eller investeringsrådgivare ska kunna vägleda dig genom den här processen.

Investera i mindre lovande områden

En bra investerare är ödmjuk. Acceptera att du kan ha fel.

Om du bara investerar i marknadssegment som du tror kommer att gå bra – och sedan upptäcker att du hade fel – kan det få väldigt negativa konsekvenser för dina målsättningar. Om ditt jämförelseindex har exponering mot marknadsområden som inte finns med i din portfölj, riskerar du att missa avkastningsmöjligheter. Välinformerad diversifiering är med största sannolikhet en grundläggande förutsättning för att du ska kunna nå dina ekonomiska mål.

Vi hjälper dig med investeringsbesluten

På Fisher Investments Norden strävar vi efter att utbilda investerare med hjälp av våra investeringsguider och andra tjänster som hjälper dig nå dina ekonomiska mål.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att komma igång med investeringsplaneringen. Om du är en kvalificerad investerare, kan våra investeringskonsulter utvärdera din portfölj, tillgångsfördelning och investeringsstrategi för att hjälpa dig uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål.

Om du är intresserad av att få veta mer kan du ladda ner en av våra guider eller ringa oss för att prata med en av våra investeringskonsulter.

[i]Källa: FactSet per 2018-06-29.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.