Björnmarknader


Många investerare förstår inte fullt ut vad björnmarknader är, eller hur man känner igen en. I den här artikeln gås björnmarknader igenom i detalj, inklusive hur man identifierar dem och några av dess vanliga egenskaper.

Vad kännetecknar en björnmarknad?

Vi definierar en björnmarknad som en fundamentalt driven börsnedgång på minst 20 procent under en längre tidsperiod. Från andra världskriget och fram till slutet av 2019 var det 11 björnmarknader på S&P 500, med en genomsnittlig nedgång på 34 procent, och i snitt höll de i sig i 16 månader[i].

När man tänker på björnmarknader är det ofta den utbredda osäkerheten och rädslan investerarna känner när de ser sina konton rasa i värde som man minns. Den här rädslan leder ofta till att investerare får panik och överger sina investeringsstrategier, vilket i slutändan kan skada deras långsiktiga avkastning om de missar de efterföljande återhämtningarna.

Identifiera en björnmarknad

Björnmarknader tenderar att börja med att ekonomin bromsar in smygande samtidigt som de flesta investerare är invaggade i falsk trygghet eller det råder eufori på börsen. När underliggande fundamenta visar svaghet eller varningstecken struntar euforiska investerare i det – de fokuserar hellre på anledningar till att börsen kommer att fortsätta stiga. I sällsynta fall kan björnmarknader även börja när en stor, oförutsedd negativ ekonomisk händelse plötsligt kastar in ekonomin i en lågkonjunktur.

Björnmarknader är i allmänhet extremt svåra att identifiera inledningsvis, men vi anser att det – med hjälp av noggranna analyser och erfarenhet – är möjligt att identifiera en fundamental björnmarknad och eventuellt undvika den, om man identifierar den innan delar av eller hela portföljnedgången har skett. Om man identifierar en björnmarknad i ett senare skede, och portföljen redan har tappat avsevärt i värde, anser vi att det bästa förmodligen är att fortsätta vara investerad. Det kan verka svårt, men det kan förhindra en från att realisera förluster i portföljen.  Och om man har en relativt lång investeringstidshorisont kan det vara smart att fortsätta vara investerad, så man kan vara säker på att hänga med på uppgången när nästa tjurmarknad startar.

Fyra björnmarknadsregler

Vi har fyra grundläggande regler för björnmarknader. Det är viktigt att tänka på att ingen björnmarknad är den andra lik, så det finns inget som kan användas för att identifiera varenda björnmarknad perfekt.

  • Tvåprocentsregeln. I början av en björnmarknad går aktiekurserna ofta ner med runt två procent i månaden. Många tror att björnmarknader ofta börjar med ett plötsligt, kraftigt ras. Men om det kommer ett brant ras med betydligt mer än två procent i månaden kan det röra sig om en kortsiktig korrektion snarare än en björnmarknad.
  • Tremånadersregeln. En av de största riskerna som investerare kan ta är att förhastat peka ut en börstopp och gå miste om tjurmarknadsavkastning. Den här regeln rekommenderar att man väntar tre månader efter vad man tror är börstoppen innan man går på defensiven. Det ger en tid för att analysera grundläggande ekonomiska data, marknadsutvecklingar och potentiella drivkrafter för en björnmarknad.
  • Tredjedelsregeln. När vi har analyserat historiska björnmarknader har vi observerat att runt en tredjedel av en björnmarknads totala nedgång tenderar att ske under de två första tredjedelarna av björnmarknadens förlopp, och två tredjedelar av nedgången kommer under den sista tredjedelen. Så det behöver inte vara så viktigt att undvika nedgången i början, eftersom de brantare nedgångarna tenderar att komma senare under björnmarknader.
  • Artonmånadersregeln. Vi har funnit att björnmarknader i modern tid i genomsnitt varar i under arton månader, och de varar sällan i två år eller längre. Därför anser vi att det oftast inte ligger i ens bästa intresse att vara på defensiven i mer än arton månader. Om man väntar för länge med att börja investera i aktier igen kan man gå miste om en dramatisk återhämtning när en ny tjurmarknad sätter igång.

Inte en regel: lågkonjunkturer. Blanda inte ihop lågkonjunkturer med björnmarknader. De kan förekomma samtidigt, men björnmarknader kan förekomma utan att det råder lågkonjunktur, och tvärt om. Märk även att eftersom aktier typiskt ligger före ekonomin bör man inte använda lågkonjunkturer för att identifiera björnmarknader – när en lågkonjunktur kommer har björnmarknaden förmodligen redan startat och kanske till och med redan är över.

Fler tecken på en björnmarknad

Det finns visserligen inte någon enskild indikator som alltid kan användas för att förutspå när en björnmarknad kommer, men vi anser att en kombination av ledande indikatorer tillsammans med forskning och analyser kan hjälpa en att identifiera en björnmarknad i dess tidiga skeden och eventuellt undvika en del av de följande nedgångarna.

Vi anser att fundamenta spelar en nyckelroll för att avgöra marknadens aktuella status. Ett par exempel på negativa fundamenta är:

  • Svaga bolagsvinster
  • Inverterade räntekurvor (när korta obligationsräntor är högre än långa obligationsräntor)
  • Sviktande intäktstillväxt

Historien har visat att inte bara fundamenta, utan även euforiskt investerarsentiment kan vara inledningen till en björnmarknad. Tecken på eufori kan bland annat vara:

  • Många lånefinansierade företagsförvärv
  • Stigande bolagsskulder
  • Börsintroduktioner till överkurs

När euforiska investerare fortsätter att hitta anledningar till att börsen kommer fortsätta stiga samtidigt som de ignorerar försvagade eller sjunkande fundamenta kan en björnmarknad vara på gång.

Vilka tecken kan tyda på att en björnmarknad är på gång?

Varje tjurmarknad klättrar uppför den så kallade ”orosmuren” – kortsiktiga orosmoln som leder till kortsiktig oro bland investerarna och volatilitet när det generellt råder tjurmarknad. De här orosmolnen kan leda till volatilitet på börsen och kanske till och med till tjurmarknadskorrektioner – branta, sentimentsbaserade nedgångar på 10–20 procent som ofta misstas för björnmarknader. Men de här korrektionerna saknar normalt storleken och skalan hos en äkta björnmarknad, och eftersom de ofta orsakas av oro kan det vara hopplöst att försöka tajma dem.

Ibland åker en tjurmarknad på en ”smäll” – en oväntad minusfaktor stor nog att radera flera biljoner dollar från BNP globalt. Tänk på det som en stor och oväntad negativ faktor som ger en i övrigt stark ekonomi och tjurmarknad en ”smäll”.

Det har förekommit smällar, men de är sällsynta. Det är betydligt vanligare att investerare misstolkar konsekvenserna av en händelse och hur den passar in i helhetsbilden. Om investerare överskattar de potentiella konsekvenserna av en viss händelse kan de luras att tro att det är en smäll på gång, eller till att förväxla en tjurmarknadskorrektion med en björnmarknad.

Det där är ingen björnmarknad!

Med så många faktorer att väga in kan det vara svårt att avgöra vad som kommer att leda till starten på nästa björnmarknad eller en helt vanlig tjurmarknadskorrektion. Korrektioner är oförutsägbara svängningar – oftast baserade på rädsla, och ofta utan den bakgrund av svaga ekonomiska fundamenta som björnmarknader har. Det är snudd på omöjligt att tajma korrektioner rätt varje gång, eftersom de börjar med en smäll och tar slut lika snabbt. Om man går på defensiven vid fel tillfälle kan man dessutom riskera att försena resan mot ens mål. Vi anser att det ofta är bättre att hålla disciplinen och vänta ut korrektioner och annan volatilitet under tjurmarknader.

Räkna med återhämtningen

Till sist vill vi krossa en av de envisaste investeringsmyterna: En stor björnmarknad och det är kört för dig! Våra analyser visar att även om du hade genomlidit varenda björnmarknad utan att vidta en enda defensiv åtgärd, skulle din aktieportfölj ändå ha vuxit till att ge en kumulativ vinst på längre sikt, eftersom tjurmarknader i allmänhet är längre och starkare än de föregående björnmarknaderna. Tänk på att varje björnmarknad följs av en tjurmarknad. Om man väntar för länge med att gå tillbaka in på börsen efter en krasch riskerar man att missa den inledande rekylen på nästa tjurmarknad.

Låt inte en stor björnmarknad skrämma bort dig från börsen för evigt. Du kan behöva den långsiktiga tillväxten som aktier ger för att nå dina långsiktiga investeringsmål.

Om du är orolig för volatilitet eller en björnmarknad kan vi hjälpa till. Vi står vid våra kunders sida när börserna går upp och när börserna går ner – även i tuffa, otäcka tider. Vi kan vara din partner och hjälpa dig att hålla kursen. Kontakta oss direkt för att ta reda på hur.

[i]Källa: Global Financial Data, per 2020-03-24; nivå för prisindexet S&P 500 från 1946-05-29 till 2009-03-09. Avkastningar anges exklusive utdelningar. För ”Varaktighet” räknas en månad som 30,5 dagar.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.