Björnmarknader


Många investerare förstår inte exakt vad björnmarknader är eller hur de känns igen. I den här artikeln diskuterar vi björnmarknader, hur man identifierar dem och vad som kännetecknar dem. Öppna de bifogade länkarna för mer ingående artiklar om varje ämne.  

Vad kännetecknar en björnmarknad?

Vi definierar en björnmarknad som en övergripande nedgång på 20 procent eller mer under en längre tidsperiod. Sedan 1929 har indexet S&P 500 drabbats av 13 björnmarknader med en genomsnittlig nedgång på 40 procent och en varaktighet på mer än 21 månader i snitt.[i]

Utöver dessa definierande faktorer blir björnmarknader ofta ihågkomna för den utbredda osäkerhet och rädsla de tenderar att orsaka när investerare får se sina konton sjunka i värde. Denna rädsla leder ofta till att investerare drabbas av panik och avviker från sina investeringsstrategier, vilket i slutändan kan skada deras långsiktiga avkastning om de missar den efterföljande återhämtningen.

Identifiera en björnmarknad

En korrigering – vilket är en nedgång på mellan 10 och 20 procent orsakad av sentiment – kan också medföra betydande osäkerhet och rädsla. Men det är möjligt att se skillnad på en björnmarknad och en korrigering genom att dra korrekt slutsats om anledningen till aktiekursernas fall. Björnmarknader inleds exempelvis sällan med ett plötsligt kursfall orsakat av rädsla. Korrigeringar börjar dock ofta med en kraftig nedgång.

Björnmarknader tenderar i stället att börja med en smygande inbromsning i en tid då de flesta investerare upplever en falsk trygghet eller när det råder eufori på marknaden. När tecken på svaghet eller anledningar till oro uppstår, ignoreras dessa av euforiska investerare som i stället ser anledningar till varför aktiekurserna bör fortsätta öka.

Vi har fyra grundläggande riktlinjer som hjälper oss att identifiera björnmarknader. Även om de inte kan appliceras på samtliga björnmarknader kan de vara till hjälp för att skilja på björnmarknader och korrigeringar.

Fyra regler för björnmarknader

  • 2-procentsregeln. Vår uppfattning är att aktiekurserna ofta sjunker med omkring 2 procent i månaden i början av en björnmarknad. Denna indikator kan ge investerare ett tidsfönster för att bedöma och värdera om den nuvarande marknadssituationen verkligen är en björnmarknad eller en korrigering byggd på rädsla.
  • 3-månadersregeln. Ett av de största misstag investerare kan göra är att för tidigt slå fast att marknaden nått sin topp och därmed gå miste om avkastning från en tjurmarknad. I stället för att försöka gissa när marknaden når sin topp uppmuntrar denna regel dig att vänta tre månader innan du vidtar några åtgärder – det här ger dig tid till att utvärdera fundamentala data.
  • Tredjedelsregeln. Vår uppfattning är att de minsta värdeminskningarna tenderar att inträffa under de första två tredjedelarna av en björnmarknad, och att de största och mest dramatiska nedgångarna vanligtvis inträffar under björnmarknadens sista tredjedel.
  • 18-månadersregeln. Vi har konstaterat att björnmarknader sällan varar i två år eller mer. Att vänta för länge med att återinvestera i aktier kan innebära att man missar den stora återhämtningen när en ny tjurmarknad inleds.

Indikatorer för björnmarknader

Ingen enskild indikator kan med precision identifiera en björnmarknad på förhand, men vi anser att en kombination av ledande indikatorer, research och analys kan hjälpa dig att identifiera en björnmarknad i sitt tidiga skede och undvika delar av den följande nedgången.

Vi anser att ett antal fundament spelar en avgörande roll i att avgöra den nuvarande marknadens status. Svaga företagsvinster, inverterade avkastningskurvor (där kortfristiga obligationsräntor är högre än långfristiga obligationsräntor) och en fallande tillväxtökning är exempel på negativa fundament.

Historien visar också att euforiskt sentiment bland investerare kan leda till en björnmarknad, vilket är lika avgörande som dessa fundament. När euforiska investerare upprepade gånger hittar anledningar till varför aktier borde fortsätta stiga och ignorerar minskande eller negativa fundament, kan företag få problem med att leva upp till de höga förväntningar som finns på dem. När investerare avfärdar negativa fundament och aktiekurserna fortsätter stiga kan en björnmarknad vara på väg.

Vad orsakar en björnmarknad?

Alla tjurmarknader klättrar uppför den så kallade ”muren av oro” – en plötslig oro som leder till kortsiktig rädsla bland investerare och volatilitet mitt under en pågående tjurmarknad. Dessa rädslor kan leda till volatilitet på aktiemarknaden och eventuellt också korrigeringar, som ofta förväxlas med björnmarknader. Men dessa korrigeringar går vanligtvis över snabbt och drivs av minskat sentiment vars omfattning inte är tillräckligt stor för att orsaka en faktisk björnmarknad.

I kontrast till ”muren av oro” står ”smällen” – en negativ ekonomisk händelse som är tillräckligt omfattande för att sänka världens sammantagna BNP med tusentals miljarder dollar. Att bedöma omfattningen av en sådan smäll är viktigast vid analys av potentiella nackdelar. Investerare misslyckas ofta med att förstå hur en stor händelse påverkar helheten. Att överskatta konsekvenserna av en negativ händelse kan leda till dåliga beslut som kan göra att investerare går miste om avkastning från en kommande tjurmarknad.

Det där är ingen björnmarknad!

Med så många faktorer att ta hänsyn till kan det vara svårt att avgöra vad som kommer att leda till nästa björnmarknad eller en normal korrigering av en tjurmarknad. Korrigeringar är hastiga och kraftiga nedgångar på mellan 10 och 20 procent som drivs av förändrat sentiment. Dessa nedgångar är oförutsägbara svängningar som vanligtvis bygger på rädsla och ofta saknar de svaga ekonomiska fundament som orsakar en björnmarknad. Att konsekvent kunna förutse korrigeringar är näst intill omöjligt eftersom de inträffar hastigt och är över lika snabbt. Att bli defensiv vid fel tillfälle kan också göra det betydligt svårare för dig att uppnå dina investeringsmål. Vi anser att det oftast är bättre att förbli disciplinerad och vänta ut korrigeringar och annan marknadsvolatilitet under tjurmarknader.

Längre och kraftigare

Avslutningsvis slår vi hål på en av de mest utbredda – och farliga – investeringsmyterna: Att en stor björnmarknad innebär slutet! Även om du hade kämpat dig igenom varenda björnmarknad utan att för ett ögonblick bli defensiv, skulle din portfölj ha växt och genererat kumulativ vinst på lång sikt: i allmänhet varar nämligen tjurmarknader längre och är kraftigare än björnmarknaderna som föregår dem! Den genomsnittliga björnmarknaden har varat i 16 månader med ett kumulativt resultat på minus 40 procent. Den genomsnittliga tjurmarknaden – den nuvarande undantagen – varade i 57 månader och gav i genomsnitt en kumulativ avkastning på 164 procent![ii]

Låt inte en stor björnmarknad skrämma bort dig från aktier för gott. Du kan behöva den långsiktiga tillväxten för att uppnå dina investeringsmål.

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltningen till sitt amerikanska moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments hjälper kunderna att navigera kapitalmarknaderna och svarar på frågor längs vägen. Prata med en av våra erfarna representanter för att få mer information.[i] Baserat på definitionen att en nedgång på 20 procent eller mer utgör en björnmarknad.

Prisnivån för avkastning anges i USD. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Indexet S&P 500 är ett börsvärdes viktade, oförvaltade index som mäter 500 vanligen ägda aktier i ledande amerikanska bolag och branscher, som är representativa för den breda amerikanska aktiemarknaden. Källa: FactSet, per 2017-06-30.

[ii] Baserat på definitionen att en nedgång på 20 procent eller mer utgör en björnmarknad.

Prisnivån för avkastning anges i USD. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Indexet S&P 500 är ett börsvärdes viktade, oförvaltade index som mäter 500 vanligen ägda aktier i ledande amerikanska bolag och branscher, som är representativa för den breda amerikanska aktiemarknaden. Källa: FactSet, per 2017-06-30.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.