Muren eller smällen

Vad orsakar en björnmarknad? Fisher Investments Norden förklarar den teori vi kallar förmurenochsmällen”, som används för att beskriva faktorer som har potential att skapa en ny björnmarknad..

”Tjurmarknader kan egentligen bara sluta på två sätt: Med en mur eller en smäll. Muren: Muren innebär att tjurmarknaden klättrar uppför en ”orosmur” tills det inte längre finns någon oro kvar. Smällen: Smällen innebär att tjurmarknaden drabbas av någonting överraskande, stort och negativt som har en storleksordning på minst ett par biljoner dollar ... Man letar efter dessa två, men alla småsaker ska man inte ägna alltför mycket uppmärksamhet åt.”

– Ken Fisher, intervju på Fox Business Network 2014-12-18

De flesta investerare är rädda för björnmarknader (björnmarknader definieras som en övergripande nedgång på 20 procent eller mer under en längre tidsperiod). Många oroar sig över att inte kunna förutse nästa björnmarknad eftersom att detta kommer att minska deras möjligheter att uppnå långsiktiga investeringsmål. Det är enkelt att identifiera en björnmarknad i efterhand, men det är dessvärre betydligt svårare att göra detsamma medan den pågår. Det är viktigt att ha rätt perspektiv och att identifiera rätt faktorer, samt att bibehålla fokus och inte låta känslorna styra.

Vilka tecken pekar på att en björnmarknad kan vara på väg? Fisher Investments anser att en björnmarknad bara kan börja på två sätt:

1.)    Muren: En tjurmarknad klättrar på en ”orosmur” och tappar sedan farten under utbredd eufori bland investerare.

2.)    Smällen: En pågående tjurmarknad drabbas av en negativ överraskning som är tillräckligt kraftig för att radera flera biljoner dollar från global BNP.

Muren

Tjurmarknader ebbar ofta ut på ett sätt som beskrivs bäst av den legendariske investeraren Sir John Templeton: ”Tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori.”

Det brukar sägas att tjurmarknader klättrar på en ”orosmur” där olika typer av utbredd oro utgör ”tegelstenarna”. Exempel på orosmoment under den nuvarande tjurmarknaden, som började i mars 2009, inkluderar bland annat konflikten mellan Ryssland och Ukraina, ebolautbrottet i Västafrika, Brexit-omröstningen och Nordkoreas missiltester. Bevis 3 illustrerar den ”orosmur” som den nuvarande tjurmarknaden redan tagit sig över. När gamla bekymmer kvarstår samtidigt som nya bekymmer dyker upp betyder det, enligt vår åsikt, att tjurmarknaden kan fortsätta klättra uppför muren.

Bevis 1: Den nuvarande tjurmarknaden klättrar uppför ”orosmuren”

chart1

Källa: FactSet, per 2017-07-06. Indexet MSCI World med total nettoavkastning från 2008-12-31 till 2017-06-30. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

I takt med att tjurmarknader utvecklas försvinner fler och fler orosmoln samtidigt som självsäkra investerare köper aktier. När alla farhågor har försvunnit antyder det att man befinner sig högst upp på murens euforiska krön. Vid detta stadie av en tjurmarknad tror investerare att aktiemarknaden kommer att fortsätta uppåt för evigt – att ”det är annorlunda den här gången”. När investerarnas sentiment övergår i eufori kan verkligheten inte hålla jämna steg med de skyhöga förväntningarna, så tjurmarknaden tappar fart. Det är på det här sättet som björnmarknader brukar börja och Fisher Investments tror att processen i allmänhet sker enligt denna formel:

chart2

Björnmarknaden börjar när de ekonomiska grundvalarna pekar nedåt medan investerare är uppslukade av eufori och antingen avfärdar eller helt missar tecken på svaghet. De förblir positivt inställda och fortsätter att investera på aktiemarknaden i jakt på vinster.

Smällen

Ibland kolliderar tjurmarknaden med ett oväntat, orubbligt objekt som är stort nog att radera flera procentenheter från global BNP. Detta kan vara tillräckligt för att inleda en björnmarknad. Vad menar Fisher Investments med ”orörligt objekt”? Detta är en stor, negativ och oväntad händelse som ”smäller” till en i övrigt stark ekonomi och tjurmarknad. I sådana fall är den negativa händelsen tillräcklig för att på egen hand få tjurmarknaden att spåra ur:

chart3

Men var försiktig, annars kommer du att börja se smällar överallt och få svårt att bibehålla optimismen. Fisher Investments anser att en potentiell smäll måste vara tillräckligt stor för att minska världens sammantagna BNP med ett antal biljoner dollar. Tänk på att: 2018 anser Fisher Investments att en smäll måste motsvara mer än 5,1 biljoner dollar för att orsaka en global lågkonjunktur som påverkar den globala marknaden och får BNP att falla i jämförelse med 2017. (Bevis 2)

Bevis 2: Storleksbedömning av en smäll

chart4

Källa: Internationella valutafondens (IMF) prognos för BNP (i dollar, nuvarande priser) per oktober 2017. Uppskattningen för 2018 baseras på IMF:s rapport World Economic Outlook från oktober 2017 som uppskattar tillväxten till 6,4 procent. Angivet i USA-dollar.

Låt oss använda den globala finanskrisen 2008 till 2009 som ett exempel: Detta var en björnmarknad som, enligt Fisher Investments, orsakades av ett orörligt objekt som gjorde att den pågående tjurmarknaden tog slut i förtid. Objektet i fråga var bokföringsregeln US FAS 157*, i kombination med den amerikanska regeringens kaotiska respons på finanskrisen. Denna kombination förvandlade vad som borde ha varit en korrigering – ett tillfälligt kursfall på 10-20 procent orsakat av ett förändrat känsloläge på marknaden – till en regelrätt björnmarknad. Global BNP minskade med över 3 biljoner dollar – mer än 5 procent.** Fisher Investments anser att FAS 157 och regeringens oberäkneliga agerande gav tjurmarknaden en smäll.

En smäll kan ibland sammanträffa med muren – om en tjurmarknad som befinner sig på toppen av ”orosmuren” drabbas av en smäll:

chart5

*FAS 157 var en bokföringsregel som slog fast att även illikvida tillgångar kunde värderas till det pris de haft om de hade sålts omedelbart (även känt som prissättning utifrån det senaste marknadspriset). Detta pris var ofta det senaste försäljningspriset för en jämförbar tillgång. När det gällde privata tillgångar utan regelbundna marknadspriser som sällan handlas var det senaste försäljningspriset ofta daterat och långt ifrån det nuvarande värdet. Om avsikten med tillgången var att behålla den under hela löptiden blev det aktuella marknadspriset irrelevant i förhållande till det slutgiltiga värdet eftersom det aktuella marknadspriset inte skulle uppfyllas om ägaren inte tvingades sälja omedelbart. Under björnmarknadens första månader gjorde FAS 157 att finansiella institutioner blev sårbara när marknaden för deras illikvida, privata tillgångar drabbades av negativ volatilitet.

**Källa: FactSet, per 2015-10-12. Världsbankens data för global BNP från 2008-12-31 till 2009-12-31.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.