Ekonomisk beteendevetenskap

Fisher Investments Norden beskriver ekonomisk beteendevetenskap (ofta används det engelska begreppet behavioural finance) och några av de vanliga förutfattade meningar som associeras med detta.


Även erfarna och kunniga investerare kan begå investeringsmisstag baserade på felaktiga övertygelser om finansmarknader eller till följd av känslomässiga reaktioner på marknadsutvecklingen. Ekonomisk beteendevetenskap är ett område som kombinerar psykologi och ekonomi för att försöka förklara orsakerna till ett visst investeringsbeteende – särskilt de beteenden som kan leda till irrationella beslut.

Att förstå ekonomisk beteendevetenskap kan hjälpa dig att upptäcka dina egna förutfattade meningar. Finansmarknader är inte intuitiva och den mänskliga hjärnan är inte kapabel att greppa en rad komplexa aspekter av dessa marknader. Detta kan göra det svårt att avgöra om du fattar ett investeringsbeslut baserat på fakta eller känslor. Att följa dina instinkter kan verka logiskt i många olika situationer – men det är inte alltid fallet i investeringsvärlden.

Att studera eller bli medveten om hur mänsklig psykologi påverkar investeringsbeteenden inom ekonomi och finans är inte ett perfekt botemedel för att undvika framtida ekonomiska misstag. Men att förstå vissa grundläggande idéer inom ekonomisk beteendevetenskap i kombination med att vara uppmärksam på dina egna förutfattade meningar kan hjälpa dig att inse när du kan vara på väg att agera känslomässigt – och därigenom undvika att begå vanliga investeringsmisstag.

I den här artikeln beskriver vi några vanliga förutfattade meningar som existerar inom ekonomisk beteendevetenskap.

Vanliga förutfattade meningar

Förlustaversion: Förlustaversion är teorin om att människor upplever smärtan av en förlust starkare än de positiva känslor som en vinst av likartad storlek medför. Om en investerare drabbas av betydande marknadsförluster, exempelvis under en lågkonjunktur, kan förlustaversion göra att investeraren blir alltför försiktig eller undviker tillgångar med större marknadsvolatilitet. Men om dina investeringar behöver långsiktig tillväxt för att du ska uppnå dina ekonomiska mål kan försiktiga investeringar med låg avkastning leda till att du inte når de uppsatta målen.

Konfirmeringsbias: Konfirmeringsbias, även kallat bekräftelsefördomar, beskriver människans tendens att bara ta till sig information som hon redan håller med om – och att ignorera allt hon inte håller med om. Att leta efter information som bekräftar dina tankar och teorier, samt att ignorera allt som inte bekräftar dina åsikter, kan leda till att du förbiser viktig information. Investerare kan förbise pålitliga källor och data bara för att dessa inte passar in i vad de redan tror.

Aktualitetsbias: Aktualitetsbias (kallad recency bias på engelska) är tendensen att låta aktuella trender påverka din syn på vad som kommer att hända i framtiden. Om exempelvis aktier har gått bra den senaste tiden kan det få dig att tro att trenden kommer att fortsätta. Och om aktiekurserna konsekvent har fallit den senaste tiden kan det få dig att tro att de kommer att fortsätta nedåt. Men aktier och andra tillgångar rör sig inte nödvändigtvis i en rät linje, och tidigare resultat utgör ingen indikation för framtida resultat.

Övertro på förmåga: Är du kunnigare än andra investerare? Har du fattat ett framgångsrikt investeringsbeslut tidigare, vilket får dig att tro att du har vad som krävs för att fortsätta fatta sådana beslut? Om du fattat ett dåligt investeringsbeslut tidigare, tror du att det enbart berodde på otur? Om så är fallet kan dessa tankar möjligtvis tillskrivas den mänskliga tendensen att anse att framgångar beror på skicklighet och att misslyckanden beror på otur. Om du är av denna uppfattning kan du ha en tendens att ha en övertro på din förmåga vid investering.

Ett alltför stort självförtroende kan leda till investeringsbeslut som inte är optimala för att nå dina långsiktiga pensionsmål. Om du exempelvis är övermodig i samtliga dina investeringsbeslut kan du vara frestad att placera en stor summa pengar, eller merparten av dina besparingar, i en handfull aktier – eller till och med ett enda värdepapper. Vet du med säkerhet att ett visst företags värdepapper kommer att öka i värde? Är du villig att satsa alla dina besparingar på den övertygelsen? En övertro på din förmåga kan leda till ökat risktagande, vilket kan vara farligt.

Undvika vanliga förutfattade meningar

Vi har här tagit upp ett antal vanliga förutfattade meningar och grundläggande koncept, men det finns många andra beteenden som kan leda till att människor begår investeringsmisstag. Tänk också på att alla artiklar och teorier som hänvisar till ekonomisk beteendevetenskap inte ska ses som fulländade eller som en lösning på hur svåra investeringsbeslut bör fattas.

Så hur kan du undvika dessa förutfattade meningar och fallgropar? Ett bra första steg är att vara medveten om dem. Men att kunna identifiera ditt eget beteende och dina förutfattade meningar kan vara svårt. Investerare kan tro att de har lyckats undvika ett visst investeringsmisstag – för att sedan utan att blinka begå ett annat.

Ställ dig själv följande frågor för att identifiera dina förutfattade meningar:

  • Bygger din strategi för beslutsfattande på fakta eller känslor?
  • Bygger dina ekonomiska beslut på en kortsiktig reaktion på en händelse på marknaden, eller fokuserar de på dina långsiktiga mål?
  • Följer du en viss ekonomisk strategi för att alla andra gör det, eller för att det är en optimal plan för din situation och dina långsiktiga mål?

Din hjärna utvecklades inte för att förstå ekonomi och finans på ett intuitivt sätt. Den mänskliga hjärnan har i stället ett antal tendenser som kan orsaka snedsteg i finansvärlden. Det kan verka övermäktigt att försöka ta hänsyn till alla dina beteendemässiga tendenser vid investeringsbeslut. Innan du fattar ett beslut: fundera över på vilket sätt dina mänskliga tendenser kan vilseleda dig och försök verkligen att gå till botten med dina beslut och gör vad du kan för att de ska bidra till dina långsiktiga mål.

Be om råd

Att hålla fast vid en strategi präglad av rationell beslutsfattning kan vara svårt när det gäller investeringar, och det är normalt att påverkas av känslor eller uppleva oro när marknaden är volatil! Men att lägga band på reaktionära känslor, behålla lugnet och förbli rationell kan vara avgörande för långsiktig ekonomisk framgång.

En pålitlig ekonomisk rådgivare kan hjälpa dig att undvika vanliga fallgropar inom ekonomisk beteendevetenskap. Kontakta Fisher Investments Norden i dag eller ladda ner en av våra investeringsguider för att få veta mer.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.