Marknadstrender


En metod som investerare använder för att försöka öka värdet på sina portföljer är att analysera trender inom olika värdepappers kursutveckling eller handelsaktivitet. Tanken är att om man kan hitta en trend eller indikator i historiska data så ska man kunna använda detta mönster för att fatta lukrativa investeringsbeslut i framtiden. Trendanalys och teknisk analys är ett par av de vanligaste metoderna för detta.

Teknisk analys går i korthet ut på att använda faktorer som tidigare handelsaktivitet eller kursförändringar för att försöka förutse framtida kursförändringar. Vid en första anblick kan det verka rimligt, men kom ihåg att tidigare resultat inte utgör någon indikation på framtida resultat. Med andra ord är det ingen stabil investeringsstrategi att försöka luska ut dagens marknadsrörelser enbart baserat på gårdagens eller förra månadens kursförändringar. För investerare med en längre tidshorisont kan det till och med vara skadligt för ens långsiktiga investeringsmål att enbart förlita sig på teknisk analys.

Vad är trendanalys?

Trendanalys är en typ av teknisk analys där tidigare kursrörelser används för att förutspå marknadstrender och fatta investeringsbeslut. Tanken bakom trendanalys är att man ska kunna förutse vad som kommer att hända i framtiden genom att titta på det som hänt i det förflutna. Analytiker och investerare som använder trendanalys hänvisar ofta till tidigare kursförändringar för en viss aktie eller investeringskategori i relation till mått som handelsvolymer eller aktievärderingar.

Varför trendanalys och teknisk marknadsanalys är lönlöst

Vissa använder trendanalys för att försöka identifiera marknadstrender, som början på en tjurmarknad (stigande börs) eller en björnmarknad (fallande börs). Men vi anser att om man enbart använder sig av trendanalys missar man förmodligen en rad komplexa faktorer som påverkar marknaderna, och trendanalys är kanske inte den bästa metoden för långsiktiga investeringar. Precis som många andra tekniska indikatorer är trendanalys helt och hållet tillbakablickande, och bygger på antagandet att mönster i den senaste tidens kursutveckling indikerar framtida kursutveckling. Historiska resultat är inte någon indikation på framtida resultat, vilket innebär att gårdagens utveckling inte förutsäger dagens eller morgondagens utveckling. På lång sikt har tidigare utveckling väldigt liten inverkan på en bolagsakties framtida utveckling.

Fisher Investments Nordens USA-baserade moderbolag Fisher Investments ansvarar för portföljförvaltningen och anser att det går att hitta rätt genom tjur- och björnmarknader med hjälp av djuplodande efterforskningar och analyser av viktiga marknadsfundamenta. Fisher Investments använder historiska data för att bedöma sannolikheten för potentiella utfall av viktiga ekonomiska och politiska händelser. Men ingen situation är den andra lik, och många olika faktorer kan förändra slutresultatet. Trendanalys tar eventuellt inte hänsyn till marknadsrörelsernas komplexitet. Även om det kan ha funnits ett mönster förut finns det ingen garanti för att mönstret kommer att upprepas i framtiden.

Och om man skulle upptäcka en indikator som regelbundet förutsäger marknaden skulle den snabbt bli värdelös, eftersom marknaden är rätt effektiv. När ett mönster eller en trend upptäcks anser vi att det snabbt prisas in på marknaden, och mönstret eller trenden tappar sin spåkraft. Detta följer hypotesen om en effektiv marknad, som hävdar att värdepapperskurserna återspeglar all tillgänglig information. Hypotesen bygger på den enkla premissen att investerare som är ute efter vinst agerar utifrån alla nyheter, rykten och spekulationer som finns tillgängliga. Samtliga möjligheter att agera utifrån dessa försvinner nästan omedelbart eftersom de redan återspeglas i aktiekursen. Så vi anser att om det fanns en magisk indikator skulle marknaden prisa in den på en gång.

Investera på lång sikt

Ett annat stort problem med att använda trendanalys utan att titta på ekonomiska fundamenta är att det vanligtvis tyder på kortsynthet. Om man försöker tajma marknaden genom att titta på tidigare resultat släpper man lätt blicken på sina långsiktiga investeringsmål. Investerare som jobbar långsiktigt bör ägna större uppmärksamhet åt den långsiktiga avkastning som krävs för att nå sina mål. Genom att fokusera på marknadstrender och kortsiktig utveckling riskerar investerare att tappa siktet på sina långsiktiga mål, vilket kan minska avkastningen på lång sikt om den tekniska analysen visar sig vara felaktig. Om du investerar långsiktigt kan en mer disciplinerad investeringsstrategi ge dig bättre möjligheter att nå dina investeringsmål.

Kontakta oss i dag

Att identifiera marknadstrender är väldigt svårt, och många individuella investerare saknar den kunskap och analysförmåga som krävs för att lyckas med djuplodande marknadsanalyser. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga investeringsmål.

Hämta en av våra utbildningsguider och regelbundna uppdateringar eller ring oss och prata med en av våra erfarna representanter i dag för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.