Marknadstrender och teknisk analys

Ett sätt investerare kan försöka öka värdet på sin portfölj är att analysera marknadstrender inom säkerhetsprisrörelser eller handelsaktiviteter.


Ett av sätten för investerare att öka värdet på sina portföljer är att analysera trender när det gäller prisutvecklingen av värdepapper eller handelsaktivitet. Konceptet går ut på att hitta en trend eller indikator ur det förflutna och använda detta mönster för att kunna fatta lukrativa investeringsbeslut i framtiden. Trendanalys och teknisk analys är ett par metoder för detta.

Teknisk analys går i korthet ut på att använda faktorer som tidigare handelsaktivitet eller prisförändringar för att försöka förutse framtida prisförändringar. Vid en första anblick kan denna process verka logisk, men kom ihåg att tidigare resultat inte utgör någon garanti för framtida resultat. Med andra ord är det inte en klok investeringsstrategi att enbart använda gårdagens eller förra månadens prisförändringar för att försöka förstå dagens marknadsrörelser. För investerare med en längre tidshorisont kan det till och med vara skadligt för långsiktiga investeringsmål att enbart förlita sig på teknisk analys.

Vad är trendanalys?

Trendanalys är en typ av teknisk analys där tidigare prisförändringar används för att förutse marknadstrender och fatta investeringsbeslut. Tanken bakom trendanalys är att det som hänt i det förflutna gör det möjligt att förutse vad som kommer att hända i framtiden. Analytiker och investerare som använder trendanalys hänvisar ofta till tidigare prisförändringar för en viss aktie eller investeringskategori i relation till statistik som handelsvolym eller aktievärderingar.

Trendanalys och teknisk marknadsanalys – pekar ofta åt fel håll

Vissa använder trendanalys för att försöka identifiera marknadstrender som början på en tjurmarknad eller en björnmarknad. Men trendanalys på egen hand tar inte hänsyn till en rad komplicerade faktorer som påverkar marknader, och framförallt är det inte den bästa metoden för långsiktiga investeringar. Precis som många andra tekniska indikatorer är trendanalys uteslutande tillbakablickande med ambitionen att etablera ett mönster för tidigare prisutveckling som kan indikera framtida prisutveckling. Historiska resultat utgör inte någon indikation för framtida resultat, vilket innebär att gårdagens händelser inte förutsäger dagens eller morgondagens händelser. På lång sikt har de historiska resultaten väldigt liten inverkan på ett företags aktieresultat.

Fisher Investments Norden arbetar med portföljförvaltning och anser att man kan navigera tjur- och björnmarknader med hjälp av djuplodande research och analys av marknadens rådande tillstånd. Fisher Investments Norden använder historiska data för att utvärdera potentiella konsekvenser av viktiga ekonomiska och politiska händelser. Ingen situation är den andra lik, och många olika faktorer kan förändra slutresultatet. Trendanalys kan ignorera marknadsrörelsernas komplexitet. Även om ett mönster kan ha existerat i det förflutna finns det ingen garanti för att mönstret kommer att upprepas i framtiden.

Även en indikator som regelbundet kan användas för att förutse marknaden blir snabbt värdelös eftersom marknaden är bra på att använda allmänt känd information. När ett mönster eller en trend upptäcks tar marknaden inom kort hänsyn till detta, och därmed minskar möjligheten att göra antaganden utifrån denna information. Detta följer hypotesen om en effektiv marknad, som hävdar att priset på ett värdepapper redan reflekterar all tillgänglig information. Hypotesen bygger på den enkla premissen att investerare som är ute efter vinst agerar utifrån alla nyheter, rykten och spekulationer som finns tillgängliga. Samtliga möjligheter att agera utifrån dessa försvinner nästan omedelbart eftersom de redan återspeglas i aktiekursen. Så om det fanns en magisk indikator skulle marknadens prissättning redan ha tagit hänsyn till den.

Investera på lång sikt

Ett annat betydande problem med trendanalys utan underliggande ekonomiska data är att det vanligtvis tyder på ett kortsiktigt synsätt. Att försöka tajma marknaden genom att titta på tidigare resultat främjar inte dina långsiktiga investeringsmål. Investerare som tänker långsiktigt bör ägna större uppmärksamhet åt den avkastning som krävs för att uppnå långsiktiga mål. Genom att fokusera på marknadstrender och kortsiktig utveckling riskerar investerare att glömma sina långsiktiga mål, vilket kan minska avkastningen på lång sikt om den tekniska analysen visar sig vara felaktig. Om du investerar långsiktigt kan en mer disciplinerad investeringsstrategi ge dig bättre möjligheter att uppnå dina investeringsmål.

Kontakta oss i dag

Att identifiera marknadstrender är väldigt svårt, och många individuella investerare saknar den kunskap och analysförmåga som krävs för att lyckas med djuplodande marknadsanalyser. Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga investeringsmål.

Ladda ner en av våra utbildningsguider eller ring oss och prata med en av våra erfarna representanter i dag för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.