Förstå tjurmarknader


När det gäller att diskutera finansmarknader kommer investerare och rådgivare att stöta på branschspecifik jargong. Finansmedier och branschfolk använder ofta termer som tjur, björn och risk för att beskriva rådande marknadsförhållanden eller orosmoment. Så vad är en tjur eller en björn? I den här artikeln kommer vi att skapa klarhet kring en av dessa branschtermer: tjurmarknader.

Kännetecken för en tjurmarknad

Tjurmarknader är perioder – exempelvis ett antal år – under vilka aktiekurser i ett längre perspektiv generellt stiger. Under tjurmarknader ökar aktieindex och aktievärderingar generellt. Följaktligen definieras björnmarknader som perioder – vanligen någonstans mellan sex månader och två år – då vissa grundläggande faktorer driver ner priset på aktier med omkring 20 procent eller mer. Även om definitionerna kan variera inom branschen, så definieras generellt tjurmarknader med stigande marknader och björnmarknader med fallande marknader.

Det är dock viktigt att förstå att tjurmarknader inte stiger i en rät linje. Aktier stöter vanligtvis på hinder och fall längs vägen, vilka ofta orsakas av överdriven oro bland investerare. Vi kallar vissa av dessa fall under en tjurmarknad för ”korrigeringar”. Korrigeringar är vad vi kallar kortvariga fall på mellan 10 och 20 procent som ofta inleds hastigt och orsakas av förändrat sentiment. Eftersom de vanligtvis drivs av oro kan de inträffa när som helst, av vilken anledning som helst och vara kraftiga och snabba. När de är över kan aktiekurserna snabbt återgå till en uppåtgående trend, vilket kan göra det meningslöst att försöka förutse korrigeringar under en tjurmarknad. 

När tjurmarknader mognar blir investerarnas sentiment – förtroendet för marknaden – mer optimistiskt. Det kan vara svårt att bedöma den övergripande känslan hos en större grupp investerare. Exempel på faktorer vi följer är börsintroduktioner (IPO) – när privata bolag ger sig ut på börsen för att försöka få in kapital – företagsresultat och vinster, samt in- och utflödet av kapital (investerare som placerar pengar i fonder och investerare som plockar ut pengar ur fonder). Inflödet av kapital kan exempelvis ge en bild av investerarnas sentiment eftersom en ökad optimism samverkar med en tilltagande marknad: ju mer bekväma investerare blir med att placera sina pengar på marknaden, desto mer ökar inflödet av kapital. Efter en nedgång blir investerare dock rädda för att förlora pengar och kan bestämma sig för att sälja sina fondinnehav eller andra värdepapper. Denna pessimistiska inställning leder ofta till att investerare går miste om en tidig tjurmarknads avkastning, vilket i sin tur kan minska chansen att uppnå långsiktiga investeringsmål.

Vikten av sentiment bland investerare

När man tittar på kurser historiskt kan det framstå som ett enkelt beslut att behålla sina investeringar från början till slut under en tjurmarknad. Investerare är ofta omedvetna om sentimentets potentiellt kontraintuitiva eller motsägelsefulla natur. Sir John Templeton, en välkänd investerare, fondförvaltare och filantrop har beskrivit sentimentet och dess relation till aktiemarknadens cykler så här: ”Tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori.”

Bevis 1: Livscykeln för marknadssentiment

Grafiken ovan har syftet att tydliggöra en poäng och reflekterar inte faktisk avkastning eller marknadsbeteende.

Investerare är ofta som mest pessimistiska vid, eller i närheten av, slutet på en björnmarknad. Efter att björnmarknaden genomgått en ihållande nedåtgående trend tenderar investerare att ha överdrivet negativa förväntningar – ett tecken på pessimism. När priserna börjar att stiga konsekvent, vidtar skepticismen och investerarna tvekar kring att investera igen. Trots utbredd skepticism fortsätter företag att överträffa de negativa förväntningarna och i takt med att priserna stiger väljer fler investerare att ta klivet in på marknaden, vilket skapar optimism. När optimism råder stiger aktiekurserna stadigt, investerarnas förväntningar på företagsresultaten höjs och investerare börjar med tiden att utveckla en rädsla för att gå miste om framtida avkastning.

Det sista steget i Templetons cykel är eufori. När investerare blir oförsiktiga i jakten på nästa heta investering, kan eufori få dem att avfärda fundamentala ekonomiska problem och få dem att hitta orsaker till varför marknaden borde fortsätta stiga. Känslor och förutfattade meningar är ofta investerarnas fiender. Eftersom investeringar inte är intuitiva säljer investerare ofta värdepapper när de i stället borde behålla dem eller köpa fler. Att fatta dåligt tajmade beslut byggda på känslor kan hota din förmåga att uppnå dina långsiktiga investeringsmål.

Tjur vs björn: När man ska vara optimistisk

Att vara optimistisk innebär att ha en tro på en stigande marknad under överskådlig framtid. Historiskt sett har tjurmarknader varat längre och avkastningen har i genomsnitt varit större än björnmarknadernas förluster. Sedan 1949 har tjurmarknader för indexet S&P 500 varat i minst 26 månader och så länge som 113 månader.[i] Sedan 1946 har indexet S&P 500 haft 11 björnmarknader med en genomsnittlig minskning på 34 procent och en varaktighet på i genomsnitt 16 månader.[ii] Under samma period har tjurmarknaderna för S&P 500 – med den nuvarande tjurmarknaden borträknad – i genomsnitt varat i fem år och inneburit en genomsnittlig indexökning på 149 % för S&P 500.[iii]

Under björnmarknader tenderar investerare som agerar känslomässigt att sälja sina investeringar när marknaden är nära att slå i botten. På grund av de förluster som uppstått kan investerare bli ovilliga att investera igen när marknaden börjar återhämta sig. De vill ha fler bevis på att återhämtningen inte bara är en tillfällig ökning. Under tiden de väntar vid sidlinjen går de miste om starten på tjurmarknaden, en start som ofta innebär en kraftig ökning. Detta misstag kan bli särskilt kostsamt eftersom investerare ofta genomlider en stor del av en nedgång och missar den första återhämtningen, som kan hjälpa dem att täcka delar av sina förluster, något som i sin tur fråntar dem ytterligare långsiktig avkastning. Att gå miste om detta inledande uppsving kan hindra dig från att nå dina långsiktiga ekonomiska mål. Det är en av anledningarna till varför känslomässiga reaktioner på marknadsutvecklingen kan bli kostsamma i slutändan.

Investeringar medför en rad olika risker. En av de mest förbisedda riskerna är att du inte uppnår den långsiktiga tillväxt du behöver för att nå dina långsiktiga mål. Att gå miste om det inledande uppsvinget kan bli kostsamt och många investerare tar inte hänsyn till denna kostnad. Det kan allvarligt öka risken för att du går miste om den tillväxt som är nödvändig för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål.

Hur vi kan hjälpa till

Fisher Investments hjälper kunderna att navigera kapitalmarknaderna och svarar på frågor längs vägen. Ladda ner en av våra investeringsguider eller prata med en av våra erfarna representanter för att få mer information.

i Källa: Globala ekonomiska data, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 1946-05-29 till 2013-12-30. FactSet, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 2014-01-01 till 2018-02-02. I kolumnen ”varaktighet” motsvaras en månad av 30,5 dagar. Avkastningen anges exklusive utdelningar och i amerikanska dollar (USD). Valutafluktuationer mellan USA-dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

ii Källa: Globala ekonomiska data, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 1946-05-29 till 2013-12-30. FactSet, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 2014-01-01 till 2018-02-02. I kolumnen ”varaktighet” motsvaras en månad av 30,5 dagar. Avkastningen anges exklusive utdelningar och i amerikanska dollar (USD). Valutafluktuationer mellan USA-dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Baserat på definitionen att en nedgång på 20 procent eller mer utgör en björnmarknad.

iii Källa: Globala ekonomiska data, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 1946-05-29 till 2013-12-30. FactSet, per 2018-02-05. Prisnivå för indexet S&P 500 från 2014-01-01 till 2018-02-02. I kolumnen ”varaktighet” motsvaras en månad av 30,5 dagar. Avkastningen anges exklusive utdelningar och i amerikanska dollar (USD). Valutafluktuationer mellan USA-dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.