Ett annorlunda perspektiv på politisk risk

Observera: Våra politiska kommentarer är per definition inte partipolitiska och vi anser att det kan leda till riskfyllda felbeslut att ta politisk ställning vid investeringar. Vi förhåller oss neutrala till partier, enskilda politiker eller ideologier och utvärderar endast politiska händelser utifrån deras eventuella marknadsinverkan.

Vi menar att politik i kombination med förtroende bland investerare och ekonomiska fundament är en av tre stora drivkrafter för aktiemarknader. Därför anser vi att förståelsen för vad politisk risk är – och inte är – kan hjälpa investerare att bättre urskilja osäkerheter och möjligheter på aktiemarknaderna i industriländer.

Det här är vad vi anser att politisk risk inte är: Att riva upp tidigare politiska beslut (eller kompromisser) efter ett val kan göra vissa väljare besvikna, men vi anser att de ofta gynnar marknaderna genom att minska risken för att radikal lagstiftning klubbas igenom. Vi anser heller inte att en valseger för ett visst parti utgör en politisk risk. En titt på några av de senaste mandatperioderna och marknadens avkastning pekar inte på något betydande statistiskt samband mellan vilket parti som regerar och marknadens resultat i USA eller andra stora demokratier.[i]s En av anledningarna till denna brist på samband, i vår mening: Politiska beslut har, till skillnad från enskilda politiker, betydelse – och även politiska beslut är vanligtvis bara en mindre del i den enorma, komplexa informationsmängd som aktiemarknaderna dagligen hanterar.

Vi ser ofta svarta rubriker om länder utan fungerande regering. När inget parti lyckas uppnå en majoritet och det är tidskrävande eller rentav omöjligt att bilda koalition (vilket kan orsaka ett nyval), kan det hända att ingenting sker förutom att en övergångsregering ansvarar för grundläggande ansvarsområden, exempelvis landets budget. Vi anser att detta faktiskt kan vara gynnsamt eftersom det minskar den politiska risken under en viss period (mer om detta nedan). 2010–2011 stod exempelvis Belgien utan regering i 589 dagar, vilket utgör världsrekord i sammanhanget. Under denna period utbröt en skuldkris i euroområdet parallellt med en så kallad björnmarknad i regionen, vilket innebär att marknaden tappar 20 procent eller mer av sitt värde.[ii] Vi anser att detta bidrog till att belgiska aktier föll med 14,4 procent.[iii] Under denna period föll dock aktierna i euroområdet som helhet med 18,4 procent.[iv] Att belgiska aktier överpresterade antyder att bristen på en regering inte hade negativ inverkan på aktier i någon större utsträckning. Nederländerna stod på liknande sätt utan regering 2017. Holländska aktier steg i värde med 11,8 procent[v] – långt mer än indexet MSCI World (ett globalt index viktat utifrån börsvärde som mäter hur utvalda aktier presterar i 23 industriländer).[vi] Vi anser att detta utgör ytterligare bevis på att marknader inte har något emot att vara utan regeringar under en viss period.

Vår regelbundna mediebevakning indikerar att personliga intriger och rubriker om skandaler bland politiker också kan uppfattas som en fara – men vi anser att detta har liten inverkan på marknaderna. I slutet av 2016 och början av 2017 genomgick exempelvis Sydkorea en politisk skandal som resulterade i presidentens avgång. Koreanska aktier sjönk till en början men steg sedan när presidenten ställdes inför riksrätt och ett nytt val hölls.[vii] Det såg ut på liknande sätt när USA:s president Bill Clinton ställdes inför riksrätt och domstol 1998–1999. S&P 500 – ett brett index utifrån viktat börsvärde som mäter hur 500 stora amerikanska företag presterar – genomgick en korrigering (en hastig, skarp nedgång byggd på sentiment med ett fall på mellan 10 och 20 procent). Denna berodde dock på den asiatiska valutakrisen. På det hela taget steg indexet under perioden.[viii]

På det hela taget är vår uppfattning att partipolitiska sympatier kan förblinda och få investerare att fatta beslut grundade på ideologi, vilket riskerar att hota deras långsiktiga mål. Det kan handla om att dra sig ur en tjurmarknad för att kandidater eller partier man inte sympatiserar med kommer till makten. För att kunna fokusera på vad som verkligen har betydelse uppmuntrar vi investerare att studera företeelser som påverkar hur politiska riskfaktorer (särskilt lagstiftning) kan utgöra ett hot mot ekonomisk tillväxt och oroa marknader. Här följer tre exempel.

En enad regering

Vi anser att en regering med stark majoritet och intern enighet ökar sannolikheten för radikal lagstiftning. Aktiemarknader gillar vanligtvis inte detta – omfattande reformer kan ofta skapa både vinnare och förlorare, och studier av mänskligt beteende och psykologi indikerar att de som blir förlorare reagerar starkt.[ix] Omfattande lagstiftning kan röra upp oro – exempelvis i form av företag som börjar undra vem som drabbas om äganderätten förändras. Vi anser att denna rädsla kan avskräcka risktagande medan företagsägare och investerare avvaktar fortsatta förändringar. Men även om denna osäkerhet kan utgöra en nackdel, tror vi att det är möjligt för fördelarna att väga tyngre.

Blomstrande blocköverskridande

Det kan verka fördelaktigt för aktier att partier kommer överens om kompromisser som skapar mer begränsad förändring, eller hur? Men vi anser att så inte alltid är fallet i praktiken – omfattande lagstiftning över partigränserna förekommer. 2002 års Sarbanes Oxley-lagstiftning i USA, som båda partierna stod bakom, innebar omfattande regleringar och skyldigheter för börsnoterade företag. Vår uppfattning är att detta bidrog till att förvärra björnmarknaden 2000–2002. Nyligen har Labour och de konservativa i Storbritannien – som traditionellt sett är rivaler – kommit överens om och klubbat igenom en lag avsedd att begränsa bränslepriserna för omkring hälften av landets hushåll. Den sammantagna ekonomiska effekten blir sannolikt liten, men det är ett exempel på hur beslut med goda avsikter och kompromissande kan påverka privata vinstmöjligheter.

Politisk risk på växande och nya marknader

Länder som klassificerats som nya och växande marknader av Morgan Stanley Capital International (MSCI), och som tenderar att ha lägre nivåer av ekonomisk utveckling än länder som USA, Storbritannien, Japan, Australien och västeuropeiska länder, har vanligtvis mer sårbara politiska system. Bland annat i fråga om rättssystem, lagstiftande församling och fria val. I dessa länder kan den politiska risken se annorlunda ut. Statsöverhuvudet kan försöka inkräkta på rättssystemet och den lagstiftande församlingen – eller hota centralbankens oberoende. Detta är vad som just nu tycks pågå i Turkiet, som utgör en tillväxtmarknad. EU-politiker har också varnat regeringar på tillväxtmarknader inom EU för att inkräkta på domstolarna i sina länder. Detta gäller bland annat Rumänien, Ungern och Polen. Vi anser att detta är en viktig politisk risk att ta hänsyn till för dem som investerar på tillväxtmarknader. I industriländer är denna risk mer ovanlig – men tvivelaktigheter kan fortfarande uppstå. 1970–1972 försökte exempelvis den dåvarande amerikanske presidenten Richard Nixon pressa den dåvarande centralbankschefen Arthur Burns till att stimulera ekonomin med en penningpolitik som ledde till snabbt ökande inflation.[x] Agerande av detta slag tycks dock inte vara i nära antågande i varken USA eller Västeuropa.

En sista uppmaning till försiktighet: Vi anser att investerare alltid bör ta hänsyn till politiska faktorer tillsammans med drivkrafter knutna till ekonomi – samt till hur dessa förändras och samverkar. För närvarande pekar våra mest långsiktiga indikatorer på att den globala ekonomin kommer att fortsätta växa, medan investerarnas sentiment långsamt tycks förbättras utan att vara överdrivet. I linje med det politiska dödläge vi anser råda i större delen av västvärldens regeringar, tycker vi att mycket talar för att tjurmarknaden fortsätter under kommande månader.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, per 2018-08-08. Utlåtande baserat på indexen S&P 500, MSCI Germany, MSCI France och FTSE 100, 1974-05-16 till 2018-08-08. Utlåtandet hänvisar till varje enskilt index i dess lokala valuta för att utesluta risken för förvrängning orsakad av valutaförändringar.

[ii] Ibid. Indexet MSCI European Economic and Monetary Union med nettoavkastningar i euro från 2011-05-02 till 2013-01-25.

[iii] Ibid. Indexet MSCI Belgium med nettoavkastningar i SEK, 2010-04-26 till 2011-06-12.

[iv] Ibid. Indexet MSCI European Economic and Monetary Union med nettoavkastningar i SEK från 2010-04-26 till 2011-12-06.

[v] Ibid. Indexet MSCI Netherlands med nettoavkastningar i SEK, 2017-03-15 till 2017-10-26.

[vi] Ibid. Indexet MSCI World Index med nettoavkastningar i SEK, 2017-03-15 till 2017-10-26.

[vii] Ibid. Indexet MSCI Korea med nettoavkastningar i SEK, 2016-10-06 till 2017-05-09. 

[viii] Ibid. Indexet S&P 500 i USD, 1998-01-17 till 1999-02-12. Det första datumet refererar till när skandalen uppdagades. Det andra refererar till när Clinton frikändes.

[ix]”Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias” av Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch och Richard H. Thaler, Journal of Economic Perspectives, vintern 1991.

[x]”Nixon’s Influence on Fed Revealed: Critical Letter From Reagan Shunted Aside, Memos Show”, Redaktionen, Associated Press, 1988-03-23. http://articles.latimes.com/1988-03-23/business/fi-1822_1_nixon-white-house

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.