Strukturerade problem: Varför europeiska investerare bör iaktta försiktighet vid användandet av strukturerade produkter

Strukturerade produkter – investeringar förpackade och sålda av banker, vars avkastning typiskt sett är knuten till underliggande index eller tillgångar – är oerhört populära i hela Europa. När du äger en strukturerad produkt äger du inte den underliggande investeringen.

Oavsett vilka mål du har för din investering bör du alltid följa två regler:

  1. Om någonting låter för bra för att vara sant, då är det antagligen det.
  2. Ju mer komplex en investering är, desto högre är sannolikheten att den är bättre för säljaren än för dig.

Strukturerade produkter – investeringar förpackade och sålda av banker, vars avkastning typiskt sett är knuten till underliggande index eller tillgångar – är oerhört populära i hela Europa. När du äger en strukturerad produkt äger du inte den underliggande investeringen. Istället är utfärdaren skyldig att betala dig avkastning baserat på den underliggande investeringen på en i förhand uppgjord förfallodag. Du kanske ser det som en obligation med löpande ränta, där räntan och kapitalbeloppet betalas ut till dig på förfallodagen. Och om allt går bra och det underliggande indexet eller den underliggande investeringen stiger i värde, får du tillbaka kapitalbeloppet och litet till. Men om det underliggande indexet sjunker får du vanligtvis tillbaka kapitalbeloppet minus avkastningen. Vissa strukturerade produkter är visserligen kapitalskyddade – vilket begränsar risken vid en nedgång – i utbyte mot högre avgifter eller ett avkastningstak. Men för att få den utlovade avkastningen och andra fördelar måste du i regel äga produkten fram till den förutbestämda förfallodagen.

Marknaden för strukturerade produkter har dubblerats under de sista tio åren; det uppskattas att hela 7,6 [biljoner] euro har investerats i Europa, i 1,4 miljoner olika produkter. Enligt European Structured Investment Products Association tillkom över 800 000 nya produkter enbart under tredje kvartalet 2016. De sägs erbjuda alla möjliga fördelar, som högre avkastning, skydd mot nedgångar, hävstångseffekter, exponering mot exotiska delar av marknaden, försäkring mot räntehöjningar och liknande händelser med mera. Om du har någon särskild önskan eller rädsla, finns det antagligen en strukturerad produkt som tar itu med just den.

Det låter ju väldigt bra, men var försiktig! Strukturerade produkter kan skilja sig åt betydligt, med stora variationer i produkternas utformning som påverkar balansen mellan risk och avkastning. Många av dessa produkter är oerhört komplicerade och kräver insikter på professionell nivå för att du verkligen ska kunna bedöma om de passar för just dina behov.

Det enskilt största problemet med europeiska strukturerade produkter är de typiska försäljningsargumenten. Säljare kan tjäna upp till 3 procent i courtage på försäljningen – i tillägg till en regelbunden förvaltningsavgift – och då produkterna förfaller efter en viss period kan säljaren fortsätta tjäna courtage genom att rulla över förfallna strukturerade produkter till nya produkter. Detta ger dem incitament att spela på investerarnas känslor; genom att sälja strukturerade produkter med alla möjliga egenskaper kan de locka in sina kunder i välkända beteendefällor. En studie sammanfattar det hela väl: ”Efterfrågan på de flesta produkterna kan bara förklaras med hjälp av beteendemässiga faktorer, särskilt förlustaversion, vågspel för att undvika säkra förluster, sannolikhetsviktning, felräkning och överdriven självsäkerhet.”

Det kanske inte är så konstigt att strukturerade produkter som påstår sig ge bättre avkastning är mycket populära just nu; över 94 000 sådana produkter utfärdades under tredje kvartalet 2016. När räntorna ligger på nivåer som är nära de lägsta vi haft under en hel generation, då blir dessa produkter lätta att sälja in. På samma sätt visar data från branschanalyssajten StructuredRetailProducts.com att köpoptioner som saknar avkastningstak (”uncapped call products”), vilka gynnas mest av tjurmarknader, sålde som bäst under 2007, strax innan marknaden kraschade. På botten av björnmarknaden 2009, när det hade varit smartast att köpa köpoptioner utan avkastningstak, föll försäljningen – och förblev lång i åratal medan investerarna istället sökte efter försäkringar för sina portföljer och skydd mot nedgångar. Kort sagt verkar det som om säljarna baserar sin försäljning av strukturerade på investerarnas känslor och inte på vad som bäst passar deras långsiktiga mål och behov.

Vi har inte något egentligt problem med strukturerade produkter som sådana. En del förvaltare använder skräddarsydda produkter för att uppnå exponering mot marknader som kan vara svåra att nå genom att köpa enskilda aktier, vilket ger bättre diversifiering. När de används på detta sätt och står för en liten portion av en bredare global strategi kan de tillföra värde.

Under många andra omständigheter bör investerare dock iaktta försiktighet. Förutom de höga avgifterna medför många strukturerade produkter hög risk, inte minst på grund av utfärdarens kreditrisk. Om den utfärdande banken hamnar i ekonomiska svårigheter är det inte säkert att den kan uppfylla sina åtaganden helt och hållet, vilket kan leda till att man förlorar kapitalbeloppet även om den underliggande investeringen går bra. För att mildra denna risk räcker det inte med att undersöka produkten; man måste även undersöka den utfärdande bankens finansiella hälsa – vilket många investerare inte klarar av utan professionell hjälp. Likviditeten kan också vara ett problem. Om den strukturerade produkten inte är noterad på en börs (Exchange Traded Note) saknar den antagligen sekundärmarknad – vilket kan vara bekymmersamt om du ändrar dig och vill sälja. I de flesta fall är det bara utfärdaren som kan lösa in värdepapperet i förväg, och om utfärdaren godtar en begäran om förtida inlösen händer det ofta att denne förbehåller sig rätten att betala mindre än det nominella värdet.

Många strukturerade produkter har dessutom konstruerats på ett sätt som inte är optimalt. De som bygger aktieindexavkastning använder sig ofta av prisavkastning, vilket inte omfattar utdelning – något som annars är en viktig del av en akties långsiktiga totalavkastning. Andra baserar avkastningen på skräddarsydda index som kan ändras av banken. Ytterligare andra låter banken välja mellan olika index som bas för beräkningarna. De strukturerade produkter som erbjuder indexreglering med visst skydd mot nedgångar har ofta ett avkastningstak, vilket begränsar din potentiella uppsida. En del hävstångsprodukter har strukturerats på ett sådant sätt att nedåtgående rörelser förstoras mer än uppåtgående, vilket ökar risken samtidigt som avkastningen begränsas. Alla produkter är inte sådana, men du måste läsa informationsbroschyren och förstå hur avkastningen beräknas för att bedöma om den möjliga avkastningen är värd den ökade volatiliteten och bristande likviditeten.

Strukturerade produkter kan vara värdefulla om de används på rätt sätt. Men alltför ofta säljs de till investerare som inte helt förstår deras komplexitet. Se till att du vet hur din mäklare kompenseras för försäljningen av produkten så att du kan avslöja eventuella intressekonflikter. Om du märker att du påverkas av känslor och löften om skydd mot nedgångar eller fantastisk avkastning, kan du sannolikt hitta alternativ som är både billigare och bättre än strukturerade produkter.

  1. ”EUSIPA Market Report on Structured Investment Products,” tredje kvartalet 2016. http://www.eusipa.org/images/inhalt_bilder/16_12_08_EUSIPA_3_Q_2016.pdf (läst den 22 december 2016)
  2. “Why Do Investors Buy Structured Products?” Thorsten Hens och Marc Oliver Rieger, EFA 2009 Bergen Meetings Paper, den 10 februari 2009. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1342360 (läst den 22 december 2016)
  3. Se fotnot 1.
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.