Tillväxtmarknader

Medan viss exponering mot tillväxtmarknader (EM) kan vara verka meningsfullt för globalt orienterade investerare, ha tillförsikt med att hantera tillväxtmarkander som en bred enhetlig kategori.

Med tre av 2017 års kvartal avklarade har de globala aktierna haft en god utveckling. Men ett av marknadens segment ser särskilt lockande ut, nämligen tillväxtmarknaderna. Dessa har ökat tvåsiffrigt räknat från årets början och har därmed gått ännu bättre än världsmarknaderna och därför lockat många. Även om också vi ser ganska optimistiskt på tillväxtmarknaderna i nuläget vill vi inte uppmuntra investerarna att göra svepande förändringar i portföljerna utan att först gå in mer på djupet. Oavsett om du engagerat dig något i tillväxtmarknadsaktier som ett led i en global investeringsstrategi eller har större exponering, är det viktigt att beakta landspecifika nyanser. Investerare måste skilja på olika tillväxtmarknadsmöjligheter, för de tillhör inte någon homogen kategori, och det är troligt att specifika, sektorrelaterade drivkrafter får stor påverkan på resultatet.

Men först av allt måste man inse ett par saker. Även om tillväxtmarknadsländernas aktier ofta växer snabbare än industriländernas är de inte överlägsna i sig. Aktier är aktier, och precis som allting annat har de bättre och sämre dagar. Vi har sett en hel del goda tider för tillväxtmarknadsaktierna, men de har faktiskt släpat efter de utvecklade marknaderna under större delen av den nuvarande tjurmarknaden. Medan MSCI World har haft en avkastning på cirka 274 procent sedan tjurmarknaden började den 9 mars 2009 har MSCI EM ”bara” stigit med 190 procent sedan samma datum.[i] (Figur 1)

Figur 1: MSCI Emerging Markets jämfört med MSCI World sedan mars 2009

SEK Charts

Källa: FactSet per 2017-09-28. MSCI EM och MSCI World Index, avkastning med nettoutdelning, 2009-03-09–2017-09-29. Index 100 = 30 per 2009-03-09.

Efter att de drabbats av en egen björnmarknad och en lång flack period gör emellertid tillväxtmarknaderna nu mycket bra ifrån sig. De nådde botten den 21 januari 2016 – ett par veckor före slutet av den senaste globala korrigeringen av aktiemarknaden – och har klättrat uppåt ända sedan dess (om man bortser från ett par korta bakslag). Förra året slog MCSI EM rentav MSCI World index, som ju endast omfattar i-landsbolag (med 33,1 procent jämfört med 29,0 procent), och denna goda utveckling har fortsatt under 2017: MSCI EM har ökat med 18,0 procent sedan årets början, vilket är mer än dubbelt om man jämför med MSCI Worlds utveckling på 7,3 procent.[ii]

Även om en viss exponering mot tillväxtmarknader verkar logisk för en investerare som är intresserad av att investera globalt, måste man akta sig för att behandla tillväxtmarknaderna som en bred och homogen kategori. Tillväxtmarknadsländerna varierar betydligt, både när det gäller sektorkoncentrationer och när det gäller den ekonomiska och politiska utvecklingen. De koreanska marknaderna har exempelvis stor vikt inom teknik. I MSCI Korea står IT för närmare 50 procent av börsvärdet – vilket är mycket högre än MSCI Emerging Market-indexets 28 procent.[iii] Men MSCI Koreas 10-procentiga börsvärde inom sällanköpsvaror, konsument, speglar denna sektors marknadsandel inom MSCI Emerging Market – som är representativ för den växande medelklassen som är vanlig på mer utvecklade marknader.[iv] Korea visar även upp vissa politiska kvaliteteter som man oftast finner på utvecklade marknader, exempelvis respekt för lagen. President Park Geun-hye avsattes tidigare i år, och även om historien kunde ha tagits rätt ur en koreansk såpa så var den lagstiftande församlingen och domstolarna transparenta och fungerade på avsett vis. Folket valde sedan Parks efterföljare, Moon Jae-in, i ett fritt val. Korea släpar efter i vissa avseenden – MSCI har den kvarstående kapitalkontrollen som argument för att inte ta med landet i indexen för utvecklade marknader – men överlag har landet mycket gemensamt med de utvecklade marknaderna. OECD anser att landet är ett i-land.

Jämför gärna Korea med Pakistan, som kom med i MSCI Emerging Markets Index i år. MSCI Pakistan har endast sex komponenter. Tre av dem är finansaktier, två tillhör materialsektorn och en tillhör energisektorn; detta är tecken på att landet har lång väg kvar att gå när det gäller att utveckla sin privata sektor. Här finns även betydligt mer politisk osäkerhet. I juli avsatte Pakistans högsta domstol mycket överraskande premiärminister Nawaz Sharif på grund av korruption – detta är tredje gången han avsatts som premiärminister. Korruption är vanligare på tillväxtmarknader, och skandalen utlöste en våg av politisk osäkerhet. En tillförordnad premiärminister sitter nu fram till nästa val, och potentiella kandidater håller redan på att positionera sig för att ta makten – allt från den avsatte Sharifs yngre bror till en religiös agitator.

Även om dessa två stater ligger i varsin ände av spektrumet kan investerare tillämpa samma tankesätt på andra tillväxtmarknadsländer. Taiwan? Dess aktiemarknader liknar Koreas, och landet har inte lika stora problem med politisk korruption som andra tillväxtmarknadsländer.[v] Sydafrikas lokala marknader är hårt viktade mot sällanköpsvaror, konsument och finansaktier, men landets politiska situation är väsentligt mer tumultartad. President Jacob Zuma är inblandad i en korruptionsskandal och har vidtagit en hel del åtgärder för att rädda ansiktet (exempelvis har han ändrat vissa gruvregler), vinna folkligt stöd och behålla sitt inflytande. Marknaderna har antagligen tagit med denna ihållande ovisshet i prissättningen, men den kommer troligtvis inte att avta på länge.

Eftersom tillväxtmarknadsländerna skiljer sig så mycket från varandra bör investerarna ha varje lands inhemska kapitalmarknader i åtanke varje gång de överväger en investeringsmöjlighet. Om du som global investerare vill lägga till litet exponering mot tillväxtmarknaderna bör du inte nöja dig med tillväxttakten mätt i t.ex. dollar – denna är bakåtblickande och ger ingen indikation på avkastningen på aktier. Se istället tillväxtmarknaderna som en möjlighet att uppnå exponering mot globala sektorteman som du förväntar dig ska böra bra ifrån sig på kort sikt. Om du tror på tekniksektorn är det logiskt att se vad det finns för möjligheter i Taiwan och Kina. Kanske även Korea, även om den regulatoriska risken är något högre där för närvarande. Dessa tre länder står tillsammans för cirka 95 procent av det totala börsvärdet i MSCI Emerging Markets Technology Index.[vi] På samma sätt kan Ryssland och Brasilien vara lämpliga om du tror att globala energiaktier kommer att utvecklas väl framöver. Om du investerar i Mexiko innebär det antagligen att du lägger till aktier inom dagligvaror, konsument, materialsektorn eller telekom – landets tre största sektorer. Även om vi tycker att man ska vara försiktig med att lägga alltför mycket i en och samma sektor eller i ett och samma geografiska område – glöm inte bort att hur säker du än känner dig på en viss kategori, så kan du ha fel – så tror vi att strategiska tillväxtmarknadspositioner baserade på globala sektorteman kan skapa värde för investerarna.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.
[i] Källa: MSCI World och MSCI Emerging Markets Total Return Indexes (nettoutdelning) i GBP, från 2009-03-09–2017-09-29.
[ii] Ibid.
[iii] Källa: FactSet per 2017-09-29.
[iv] Ibid.
[v] Taiwan har emellertid haft sin andel av parlamentariskt bråk.
[vi] Källa: FactSet per 2017-09-29.