Valutafluktuationerna förtar inte fördelarna med globala investeringar

Om du är i euroland kan du titta på detta med lite frustration just nu. Om du är amerikan, är du antingen nöjd eller orolig att det snart kommer att vända. Oavsett vad du är, förordar vi tålamod.

På kort sikt kan valutasvängningarna ha mycket stor påverkan på världsmarknadens avkastningsgrad. En stark valuta kan, till exempel, minska aktievinsterna från utlandet. En svag valuta kan å andra sidan öka dem. Detta leder till att många investerare antingen försöker hänga med i valutarörelserna eller helt enkelt avstår från globala investeringar, med motiveringen att valutafluktuationerna medför en enorm risk. Vi håller inte med. Även om valutafluktuationerna kan medföra en spridning på kortare sikt, tenderar svängningarna att jämna ut sig i det långa loppet. Valutarörelserna förtar inte fördelarna med en globaldiversifiering.

Hittills i år har amerikanska investerare med en global portfölj kunnat glädjas åt ett stabilt år. Räknat i USA-dollar har MSCI World-indexet gått upp 12,0 % under augusti 2017. Räknat i euro har samma MSCI World-index däremot gått upp endast 0,6 %.1 Räknat i lokala valutor – vilket eliminerar valutafluktuationerna genom att de ingående aktierna prissätts i det utfärdande landets valuta – har uppgången varit 8,8 %.2 Skillnaden utgörs av valutarörelser: euron har stärkts gentemot de flesta större valutor i år, bland annat med en uppgång från 1,05 till 1,17 gentemot USA-dollarn. Den starkare euron har dämpat avkastningsgraden för tillgångar i andra valutor än euro. Samtidigt har dollarn försvagats gentemot de flesta större valutor, vilket samtidigt gett ökade vinster.

Om du bor i ett euroland kan det hända att du känner en viss frustration över detta just nu. Och om du är amerikan är du antingen belåten eller bekymrad över att det snart ska vända igen. Oavsett din inställning manar vi till tålamod – valutafluktuationerna kräver inga åtgärder. På tjurmarknader är det vanligt att valutorna växlar från svaga till starka till stillastående och tillbaka. Det är lönlöst att försöka bestämma tidpunkterna.

Valutarörelserna styrs i hög grad av förväntningarna på de relativa räntorna. Valutahandlarna brukar eftersträva högre avkastning genom att sälja valuta i länder där de förväntar sig lägre priser och köpa i länder där de förutser en uppgång. Att positionera om sin aktieportfölj på grundval av valutafluktuationer kräver alltså prognostisering av de relativa räntorna i större delen av den utvecklade världen. Det här är ett styvt jobb med tanke på den stora mängden indata, inklusive centralbankernas åtgärder som inte går att förutsäga i ett enskilt land, än mindre i flera länder.

Det fina är att eventuella nedgångar blir kortvariga, eftersom valutaeffekterna slår om så hastigt. Se på figur 1. Här ritar vi upp differensen under den aktuella tjurmarknaden med hjälp av MSCI Worlds löpande 12-månadersavkastning i USA-dollar, euro, brittiska pund och kanadadollar minus avkastningen i lokal valuta. När linjerna ligger över noll driver en svag valuta upp vinsterna i den angivna valutan. Under nollnivån drar en stark valuta ned vinsterna.

1 Källa: FactSet, avkastning enligt indexet MSCI World, med nettoavkastning i USD och EUR, 2016-12-30 till 2017-08-17.
2 Ibid. Avkastning enligt indexet MSCI World, med nettoavkastning i lokal valuta, 2016-12-30 till 2017-08-17.

Figur 1: Valutornas inverkan på den globala avkastningen, mars 2009–juli 2017

valutaens effekt på globala avkastningar

Källa: FactSet, 2017-08-18. Löpande 12-månadersavkastning, enligt indexet MSCI World, med nettoavkastning (månadsvis) i USD, GBP, EUR och CAD minus avkastning i lokal valuta.

Det finns ett annat sätt att se på detta: figur 2 kartlägger tjurmarknaden enligt ålder (9 mars till 9 mars). De gröna sifforna anger en valutaeffekt som ökat avkastningsgraden för den angivna valutan. Rött utvisar en stark valutabetingad minskning.

Figur 2: Tjurmarknadens valutapåverkan – uppgångar och nedgångar

effekten av valutan på tjurmarknaden

Källa: FactSet, 2017-08-18. Avkastning enligt indexet MSCI World, med nettoavkastning i USD, GBP, EUR, CAD och lokal valuta, 2009-03-09 till 2017-08-17 Åren för tjurmarknaden räknas från 9 mars till 9 mars. *2017-03-09 till 2017-08-17

Se på skiftningarna! Oavsett vilken valuta man väljer har alla växlat mellan att ha en negativ och en positiv inverkan. Sist och slutligen anser vi att valutans påverkan är alltför flyktig och svag för att förta fördelarna med globala investeringar: diversifiering av politisk eller landspecifik risk, utökning av ditt möjlighetsområde samt exponering för områden med starkare fundamenta eller svagare sentiment. Om man fokuserar på inhemska aktier på grund av valutaeffekterna, mister man dessa stora fördelar i utbyte mot en valutastabilitet som i regel inte gör någon större skillnad på längre sikt.

Fisher Investments prestationer – juridisk information

Investeringar i värdepapper innebär en risk för förluster. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Alla tidigare prognoser har inte varit, och kommer inte med säkerhet att vara, lika tillförlitliga som de som återfinns på denna webbplats.

Marknadsinformationen innehåller konfidentiell och äganderättsligt skyddad information, tillhörande Fisher Investments och tredje man, och skyddas av upphovsrättslig lagstiftning och andra begränsningar som ålagts av den som tillhandahåller informationen.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

* Fisher Investments är registrerade som investeringsrådgivare hos Securities and Exchange Commission.

©2017 Fisher Investments. Alla rättigheter förbehålls.