Information om regler och föreskrifter

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA.

Fisher Investments Nordens tjänster inom diskretionär portföljförvaltning omfattar också fortlöpande investeringsrådgivning från en personlig investeringsrådgivare som finns i Storbritannien.

Det skydd som ges av det brittiska regelverket, däribland systemet för insättningsgaranti och investerarskydd (Financial Services Compensation Scheme, FSCS), omfattar Fisher Investments Nordens verksamhet liksom verksamheten hos eventuella brittiska tjänsteleverantörer. Detta skydd omfattar emellertid inte tjänster utförda av Fisher Investments eller av tjänsteleverantörer utanför Storbritannien. Tillgångar som tillhör kunder i Sverige förvaras i regel på ett svenskt förvaringsinstitut. FSCS ersättningstak för giltiga fordringar som gäller investeringsverksamhet ligger för närvarande på 50 000 pund per person. Ytterligare information om FSCS finns på webbplatsen www.fscs.org.uk. Inte heller tillgångar som investerats i icke-brittiska eller börshandlade fonder omfattas av skyddet.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller som en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan när som helst komma att ändras på grundval av nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller prognos av marknadens förhållanden. Avsikten är snarare att förklara vad vi menar. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från dem som beskrivs här. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer inte med säkerhet att vara, lika tillförlitliga som andra. Det går inte att garantera att en viss investeringsstrategi eller tillgångsallokering ger en högre avkastningsgrad än en annan strategi eller allokering.

Detta dokument har godkänts och kommunicerats av Fisher Investments Norden.

För att se Fisher Investments Europe Limited i Finansinspektionens företagsregister, vänligen klicka här.

MiFID II

De fem största mäklarna och deras utförandekvalitet (data för kalenderåret 2018)

Nedan ser du de fem största handelsplatserna per finansiellt instrument för föregående år för våra Fisher Investments Europe-kunder. Vårt bolag levererar denna information varje år i enlighet med MiFID II-reglerna.

*Genomsnittlig rankning efter utförandepoäng: Samtliga utföranden av varje godkänd mäklare mäts enligt tre jämförelseindex:

  • Handelsdatum, öppning
  • Volymviktat genomsnittspris (VWAP)
  • Handelsdatum, stängning

Skillnaderna mellan de genomsnittliga priserna och jämförelseindexen uttrycks i procent (skillnaden delat med handelsvärdet) och läggs samman av mäklaren till en viktad genomsnittlig procentuell skillnad mot vart och ett av de tre jämförelseindexmåtten. Alla fjorton godkända mäklare har rankats med de tre olika jämförelseindexmåtten (en topprankning innebär den minsta procentuella skillnaden mot jämförelseindexet). En viktning tillämpas på rankningen för varje jämförelseindex (handelsdatum, öppning = 70 %, VWAP = 15 %, handelsdatum, stängning = 15 %), och den genomsnittliga rankningen läggs samman till en slutlig ”genomsnittlig rankning efter utförandepoäng”.

Exempel:

Mäklare X

  • Rankning per handelsdatum, öppning: 5
  • Rankning per volymviktat genomsnittspris (VWAP): 10
  • Rankning per handelsdatum, stängning: 15
  • Rankning efter utförandepoäng = (70 % x 5) + (15 % x 10) + (15 % x 15) = 7

Varje vecka granskas utförandekvaliteten av handelsteamet med hjälp av programvara som analyserar handelskostnaderna (Trade Cost Analysis, TCA). En sammanfattning av TCA tas fram kvartalsvis och granskas i detalj tillsammans med vår Trading Practices Committee. Eventuella avvikelser granskas för att bedöma vilka faktorer som bidragit till utföranderesultatet och om dessa faktorer legat inom mäklarens kontroll.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.