Vanliga frågor om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används av filialen till Fisher Investments Luxemburg, Sàrl i Sverige (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments, moderbolaget, är en oberoende privat kapitalförvaltare med ett tresiffrigt miljardbelopp under förvaltning. * Fisher Investments Norden erbjuder ett brett utbud av strategier för förmögenhetsförvaltning till individer och institutioner.

2021-03-31 förvaltade Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 1474 miljarder kronor i tillgångar – över 955 miljarder kronor privata investerare i Nordamerika, över 351 miljarder kronor för institutionella investerare och över 151 miljarder kronor för privata investerare i Europa.

Fisher Investments koncernen har en grundläggande tro på kapitalism och på hur fria kapitalmarknader fungerar. Vi har en enkel ide om att utbud och efterfrågan på värdepapper är det avgörande faktorerna för prissättningen. På samma sätt menar vi att kapitalmarknaderna är relativt effektiva med att diskontera all allmänt känd information. För att kunna tillföra värde genom aktiv förvaltning, är det nödvändigt att identifiera information, som inte är allmänt känd eller tolka och analysera existernade information från andra aktörer på marknaden på ett nytt (och riktigt) sätt. Fisher investments investeringar är baserade på dess principer.
Fisher Investment koncernen erbjuder personliga förmögenhetsförvaltningstjänster till privatpersoner. Vi kan delegera kapitalförvaltningstjänster till vårt moderbolag Fisher Investments enligt ett outsourcingavtal. Varken Fisher Investment Norden eller Fisher Investment är engagerade i investment banking-aktiviteter - ett område som ofta innebär många intressekonflikter.
Många kapitalförvaltningsbolag använder sig ofta av endast en investeringsstil samt har en statistisk approach till stil och förmögenhetsfördelning. Resultatet blir att de här förvaltarna har en tendens att klara sig ganska bra när marknaderna favoriserar den valda investeringsstilen – men dåligt när marknaderna favoriserar andra investeringsstilar. Med tiden kan det resultera i medelmåttiga avkastningar. Fisher Investment koncernen menar att det är mer fördelaktigt med ett aktivt tillvägagångssätt vid beslut om förmögenhetsfördelning och investeringsstil. Vi strävar efter att tillföra värde via aktiv förvaltning genom att identifiera upplysningar, som inte är allmänt kända eller genom att tolka och analysera allmänt kända upplysningar nytt (och korrekt) sätt än övriga marknadsaktörer och därefter dra nytta av möjligheterna.
Fisher Investments Norden är stolta över att erbjuda proaktiv och personligt anpassad service till alla våra kunder. Varje kund har en personlig investeringskonsult. Kunderna väljer själva hur tät kontakt de vill ha, och deras investeringskonsult fungerar som kontaktperson för Fisher's Investment Policy Committee. Vi kommunicerar regelbundet med våra kunder, exempelvis i form av kvartalsrapporter om aktiemarknaden.
Fisher Investment koncernen har en centralstyrd beslutsprocess. Dess Investment Policy Committee (IPC) består av fyra av bolagets toppledare, som gemensamt fattar alla strategiska beslut angående kundportföljer. IPC består av Ken Fisher, vd och investeringsdirektör, Jeff Silk, vice ordförande och investeringsdirektör, Bill Glaser, vice administrerande direktör, ansvarig för kapitalförvaltning, Michael Hanson, vice administrerande direktör för analysavdelningen och Aaron Anderson, vice administrerande direktör för analysavdelningen. Tillsammans tillför dessa fyra personer mer än 130 års branscherfarenhet till bolaget.
Fisher Investments Norden är en avgiftsbaserad kapitalförvaltare och fordrar en avgift baserad på en procentandel av kundens förvaltade tillgångar. Fisher Investments får därefter en andel av denna avgift för den förvaltning, de bidrar med. Fisher Investments Nordens och Fisher Investments drivkraft att nå bra resultat är helt i överensstämmelse med kundens investeringsmål till skillnad från vissa andra investeringsbolag, vars tjänster bygger på arvoden och provision i samband med handel eller omläggning. Avgiften beror helt och hållet på portföljens storlek, men är oftast konkurrenskraftig jämfört med andra alternativ, förmögna privatpersoner erbjuds. Du är välkommen att kontakta oss så vi kan ge ytterligare information om särskilda villkor och tillhörande avgifter.
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.