Vanliga frågor om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används av Fisher Investments Luxemburg, Sàrl i Sverige. Fisher Investments Norden är ett helägt dotterbolag till Fisher Investments. Fisher Investments-koncernen är en oberoende investeringsrådgivare som för närvarande förvaltar tillgångar till ett sammanlagt värde av 2 386 miljarder kronor åt över 145 000 kunder runt om i världen.* Fisher Investments Norden erbjuder ett brett utbud av strategier för kapitalförvaltning åt privatpersoner och institutioner.

* Per 2023-12-31.

Fisher Investments-koncernen har en grundläggande tro på kapitalism och på hur fria kapitalmarknader fungerar. Vi har en enkel idé om att utbud och efterfrågan på värdepapper är de faktorer som avgör kurserna. På samma sätt menar vi att kapitalmarknaderna är relativt effektiva med att prisa in all allmänt känd information. För att kunna tillföra värde genom aktiv förvaltning måste man identifiera information som inte är allmänt känd, eller tolka och analysera allmänt känd information från andra aktörer på marknaden på ett nytt (och korrekt) sätt. Fisher Investments investeringar är baserade på dessa principer.
Via Fisher Investments Norden erbjuder Fisher Investments personliga kapitalförvaltningstjänster till privatpersoner i Sverige. Varken Fisher Investment Norden eller Fisher Investment är inblandade i investment banking-verksamhet – ett område som ofta innebär många intressekonflikter.
Många kapitalförvaltningsbolag använder sig ofta av en enda investeringsstil eller har en statisk inställning till stilar och tillgångsfördelningar. Resultatet blir att de här förvaltarna tenderar att klara sig ganska bra när marknaderna gynnar den valda investeringsstilen – men dåligt när marknaderna gynnar andra investeringsstilar. Med tiden kan det leda till medelmåttiga avkastningar. Fisher Investments-koncernen anser att det är fördelaktigare med aktiva beslut om tillgångsfördelningen och investeringsstilen. Vi strävar efter att tillföra värde via aktiv förvaltning genom att identifiera information som inte är allmänt känd eller genom att tolka och analysera allmänt känd information på ett annat (och riktigare) sätt än övriga marknadsaktörer och därefter ta tillvara på möjligheterna.
Fisher Investments Norden är stolta över att erbjuda proaktiv och personligt anpassad service till alla våra kunder. Varje kund har en personlig investeringsrådgivare. Kunderna väljer själva hur tät kontakt de vill ha, och deras investeringsrådgivare fungerar som kontaktperson för Fisher Investments investeringskommitté. Vi kommunicerar regelbundet med våra kunder, till exempel i form av kvartalsrapporter om aktiemarknaden.

Fisher Investments-koncernen har en centralstyrd beslutsprocess. Koncernens investeringskommitté består av fem av koncernens högsta chefer, som gemensamt fattar alla strategiska beslut angående kundportföljerna. Investeringskommittén består av:

  • Ken Fisher, grundare, exekutiv ordförande och investeringsdirektör
  • Jeff Silk, vice ordförande och investeringsdirektör
  • Bill Glaser, vice vd för portföljförvaltningen och investeringsdirektör
  • Michael Hanson, chef på analysavdelningen
  • Aaron Anderson, chef på analysavdelningen

Tillsammans har dessa fem personer över 150 års branscherfarenhet.

Fisher Investments Norden och Fisher Investments tar ut en transparent inledande uppläggningsavgift. Därefter tar Fisher Investments ut en löpande årlig förvaltningsavgift i procent av kundens förvaltade tillgångar. Den löpande avgiftens struktur ser till att Fisher Investments Nordens och Fisher Investments intressen är i linje med kundens, till skillnad från vissa andra investeringsbolag vars tjänster bygger på arvoden och provisioner. Avgiften är oftast konkurrenskraftig jämfört med andra alternativ som förmögna privatpersoner erbjuds. Du är välkommen att kontakta Fisher Investments Norden så vi kan ge ytterligare information om specifika situationer och aktuella avgifter.
Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.