Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden erbjuder portföljförvaltningstjänster från Fisher Investments, som utnyttjar årtionden av erfarenhet inom kapitalmarknadsanalys till att ta fram en dynamisk investeringsmetod baserad på en framåtblickande syn på marknaden. Om Fisher Investments till exempel förväntar sig att storbolagsaktier kommer att gå bättre än småbolagsaktier, så får storbolag större vikt i din portfölj. Vi anser att denna dynamiska metodik över tid kommer att bidra till dina långsiktiga mål.

Fisher Investments metod styrs även av dess investeringsfilosofi. Ända sedan Fisher Investments grundades 1979 har den här filosofin utvecklats för att ligga till grund för företagets beslut. Filosofin bygger på företagets egna analyser och över 40 års erfarenhet.

Kapitalismen är generellt sett samhällsnyttig

Kapitalism i en eller annan form är det dominerande ekonomiska systemet i världen av en anledning: det bejakar den oslagbara kraften i människans påhittighet och försöker dra nytta av den genom att låta individer och företag styra över handeln och industrin i stället för staten. Detta är oftast till godo. Kapitalism och vinstintresse har givit mänsklighetens oöverträffad tillväxt och kreativitet. Det finns förstås inget ekonomiskt system som är perfekt, men vi anser att kapitalismen är det bästa tänkbara ekonomiska systemet i en långt från perfekt värld. Andra ekonomiska system med omfattande statlig inblandning fungerar sämre, eftersom statens mixtrande oundvikligen leder till oavsiktliga konsekvenser som i regel är negativa.

Vår investeringsfilosofi tar hänsyn till att för att främja innovation och chans till vinst måste de potentiella vinsterna stå i proportion till riskerna: ju högre risk, desto större potentiell vinst. Vinsten är dock mindre värd om den vinstsökande personen inte får behålla den. En stark äganderätt är därför en viktig del av alla kapitalistiska system.

När det gäller investeringar och finansmarknader tittar vi på hur ekonomiska system och riktlinjer påverkar kapitalismens inbyggda vinstintresse. Ekonomiska system eller riktlinjer som minskar eller raderar vinstintresset brukar innebära motvind för marknaden, medan system som uppmuntrar vinstsökande brukar innebära medvind.

Wall Streets vedertagna visdom är sällan särskilt vis

För många investerare kan det vara frestande att inse sina tillkortakommanden och följa den vedertagna visdomen på Wall Street. Det är sällan särskilt vist. Många av de gamla talesätten som präglar Wall Streets grupptänkande är i själva verket felaktiga, och grundliga analyser är alltid att föredra framför generaliseringar i stil med ”alla vet att”. Trots detta har många av dessa ”sanningar” blivit allmänt accepterade, och alltför få av dagens investerare och experter är villiga att ifrågasätta dem. När vi överväger investeringsmöjligheter ifrågasätter vi den vedertagna ”sanningen” och gör noggranna analyser. Detta genomsyrar hela vår investeringsfilosofi.

Utbud och efterfrågan sätter kursen på allt – även på aktier och obligationer

Aktiekurser styrs på samma sätt som priset på alla fritt handlade varor: av utbud och efterfrågan. På kort sikt är det efterfrågan som har störst påverkan. Efterfrågan kan fluktuera av olika anledningar – sentimentet, politiska faktorer eller ekonomiska fundamenta. På lång sikt spelar emellertid utbudet störst roll. Ett ökande utbud i form av börsintroduktioner, nyemissioner och företagsförvärv via apportemissioner skapar ofta motvind på marknaden. Men utbudet kan även minska. Aktieåterköp och kontanta företagsförvärv minskar utbudet, vilket i allmänhet får börsen att stiga.

Tillgångsfördelningen är A och O, men många investerare misslyckas med den

Tillgångsfördelningen – hur stor del som investeras i aktier, obligationer, fonder eller andra värdepapper – är den faktor som påverkar portföljens avkastning allra mest. Din tillgångsfördelning och övergripande investeringsfilosofi bör baseras på dina målsättningar och din tidshorisont. Många investerare fattar dessa avgörande beslut på fel sätt, vilket leder till investeringsportföljer som är långt från optimala för deras förutsättningar. Ett stort problem är att många underskattar tidshorisonten för sina investeringsprocesser, ett problem som förvärras av att den förväntade livslängden fortsätter att öka. I västvärlden har den förväntade livslängden ökat under flera årtionden, och det finns inget som tyder på att taket är nått. Även om dina föräldrar uppnådde en hög ålder kan du rimligen förvänta dig att leva ännu längre.

Ett annat vanligt problem är att många investerare saknar disciplin och baserar tillgångsfördelningen på magkänsla. Detta kan leda till kortsiktigt jagande efter ”heta” investeringar eller trendiga investeringsstilar, men även till alltför försiktiga investeringar eller till att inte ha någon process för att fatta de här viktiga besluten. Kloka portföljinvesteringsbeslut och kapitalförvaltning måste ta full hänsyn till tidshorisonten och ens personliga finansiella målsättningar, och allt detta måste ha en disciplinerad strategi som grund.

Det går att förutsäga marknadscykler, men inte kortsiktiga fluktuationer

Det är omöjligt att förutse marknadsrörelser på dags-, vecko- eller månadsnivå. Det är fåfängt att försöka sia om kortsiktiga svängningar på marknaden, och det sker ofta på bekostnad av långsiktiga målsättningar. Däremot är cykliska förändringar ofta möjliga att förutsäga. Sådana förändringar kan orsakas av händelser som den övervägande majoriteten av investerarna antingen ignorerar eller feltolkar. Detta kan leda till att den investerande allmänhetens verklighetsuppfattning tappar kontakten med den faktiska verkligheten. Lyckade prognoser bygger på en bedömning av båda två. Börsen blickar framåt, men de flesta investerares humör påverkas i stor grad av den senaste tidens händelser. Tjurmarknader brukar börja under lågkonjunkturer – när stämningen är som dystrast – och sluta med euforiska börsrallyn.

Ingen investeringskategori är överlägsen till sin natur

Olika slags värdepapper presterar bättre vid olika tillfällen. Ibland går aktier i småbolag bättre än aktier i storbolag (och tvärtom). Ibland går inhemska aktier bättre än utländska (och tvärtom). Fishers strategi präglas av uppfattningen att ingen investeringsstil eller värdepapperskategori alltid är överlägsen – historiskt sett har ledartröjan hela tiden skiftat. Vår investeringsfilosofi står i kontrast till andra företag som fokuserar på en viss bolagsstorlek, investeringsstil eller värdepapperskategori i tron att dessa faktorer är överlägsna till sin natur.

Global diversifiering är att föredra

Enligt finansteori har väl sammansatta aktieindex mycket likvärdiga avkastningar sinsemellan, sett över längre tidsperioder. Men dessa likvärdiga avkastningar tar olika vägar till målet. Ju smalare index, desto större volatilitet (typiskt sett), medan ett bredare fokus ger en behagligare resa utan stora toppar och dalar. En global investeringsstrategi innebär större diversifiering jämfört med en landsspecifik strategi, eftersom den globala strategin dämpar nationella riskfaktorer. Dessutom är det globala perspektivet en praktisk strategi som tar hänsyn till skiftningar i ledningen. Det finns inget land och ingen region vars bolag av naturen är överlägsna. Precis som när det gäller investeringsstilar och värdepapperskategorier skiftar ledarpositionen regelbundet. Vi anser att en global investeringsstrategi ökar dina möjligheter, samtidigt som den minskar effekten av landsspecifika riskfaktorer relaterade till politik eller lagstiftning.

För att slå index måste man se bortom rubrikerna

Om du någonsin har hållit koll på aktiekurserna när kvartalsrapporter släpps eller sammanslagningar tillkännages vet du att de rör sig i princip omedelbart. Marknaden är oerhört effektiv med att väga in allmänt känd information i kurserna. Om man vill slå marknaden måste man se världen på ett annat, och mer korrekt sätt än den stora massan. Om de stora finansmedierna rapporterar något, har det förmodligen redan gjort avtryck på marknadskurserna när nyheten når dig och alla andra. En sund investeringsstrategi måste ta hänsyn till mer än bara kortsiktiga marknadsrörelser.

Vi (och du) kan ha fel

Även den bästa och mest omsorgsfulla analys kan slå fel. Vi lägger tyngden på de marknadssektorer som vi tror kommer prestera bäst – och placerar alltså en större andel av kundernas tillgångar i dessa kategorier relativt jämförelseindexet – men vi behåller i regel en viss exponering mot marknadssektorer som vi tror inte kommer prestera lika bra. Om man investerar i tron att man alltid har rätt riskerar man stora förluster när man tar fel.

Ta reda på hur vår investeringsfilosofi kan gynna din portfölj

Kontakta Fisher Investments Norden i dag om du vill veta mer om hur vår investeringsfilosofi kan tillämpas på din portfölj. Vi går gärna igenom din aktuella investeringsportfölj, rekommenderar en skräddarsydd tillgångsfördelning och sätter dig i kontakt med fortlöpande förvaltningstjänster, bland annat portföljförvaltare och andra investeringsspecialister – i syfte att hjälpa dig bygga den portfölj som bäst motsvarar dina behov.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.