Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden erbjuder en dynamisk investeringsapproach som bygger på framåtblickande bedömningar av marknaden. Om Fisher exempelvis förväntar sig att storbolagsaktier kommer att göra bättre ifrån sig än småbolagsaktier kommer stora bolag att få större vikt i din portfölj. Över tid tror vi att detta dynamiska tillvägagångssätt gynnar dina långsiktiga investeringsmål.

Vårt tillvägagångssätt drivs också av dess investeringsfilosofier. Sedan Fisher Investment grundades 1979 har firman utvecklat en uppsättning filosofier som vägledning vid beslutsfattande. Dessa filosofier understöds av firmans egna analyser och närmare fyrtio års erfarenhet.

Detta är några av Fishers viktigaste investeringsstrategier och -filosofier:

Tumregler och ”investeringsvisdom” är ofta inte särskilt smarta

Ingen har någonsin kommit först genom att följa flocken. Enligt vår mening är många av de gamla ordspråk som dominerar investerarnas grupptänkande faktiskt felaktiga, och de kan rentav hindra dig från att nå dina finansiella mål. Trots detta har de blivit allmänt accepterade ”sanningar”, och många av dagens investerare – inklusive de professionella – har aldrig ifrågasatt dem. Fisher Investment utmanar den allmänt accepterade visdomen genom att ifrågasätta och analysera den rigoröst. Sådana analyser ges alltid företräde framför generaliseringar i stil med ”det är ju allmänt känt att …”.

Alla priser styrs av utbud och efterfrågan – så även priset på aktier och obligationer

Precis som allting annat i en marknadsekonomi så styrs aktiekurserna av utbud och efterfrågan. På kort sikt är det efterfrågefaktorerna som regerar. Dessa kan fluktuera av många anledningar – sentiment, politiska faktorer eller fundament. På lång sikt är det däremot utbudsfaktorerna som styr. Ett stigande utbud i form av börsintroduktioner, nyemissioner och förvärv i utbyte mot egna aktier skapar ofta motvind på marknaderna. Men utbudet kan också minska! Aktieåterköp och fusioner har ofta den effekten – en faktor som i allmänhet får kursen att gå upp.

Tillgångsallokeringen har en avgörande betydelse, ändå väljer många investerare fel

Vi anser att tillgångsallokeringen – hur mycket som ska investeras i aktier, obligationer eller andra värdepapper – är den faktor som påverkar portföljens avkastning mest, och din tillgångsmix bör ta hänsyn till dina mål och din tidshorisont. Trots detta närmar sig många detta avgörande beslut på helt fel sätt, vilket leder till en portfölj som är långt ifrån optimal med tanke på deras situation. Många bedömer sin egen tidshorisont felaktigt – vilket är ett enormt problem. Vi ser även att många investerare saknar disciplin och tenderar att basera sin allokering på magkänslan. Detta kan leda till att de jagar efter en "het" investering eller stil, att de investerar alltför konservativt eller att de helt saknar en definierad process som stödjer denna avgörande faktor.

Det går att förutsäga marknadscykler, men inte marknadernas kortsiktiga rörelser

Även om vi inte tror det är möjligt att konsekvent pricka in dagliga, veckovisa eller månatliga marknadsrörelser så tror vi att man kan förutse cykliska förändringar. Sådana förändringar orsakas ofta av händelser som den övervägande majoriteten av investerare antingen förbiser eller tolkar på fel sätt: sambandet saknas mellan den fundamentala verkligheten och den investerande allmänhetens uppfattning om verkligheten. Framgångsrik prognostisering kräver att båda utvärderas. Aktiemarknaden är framåtblickande, men trots detta är de flesta investerarna starkt påverkade av sådant som skett i närtid. Så kallade tjurmarknader tenderar att börja under lågkonjunkturer – när människor känner sig som mest pessimistiska – och sluta under euforiska uppgångar.

Ingen investeringskategori är konstant överlägsen

Olika sorters värdepapper presterar bättre vid olika tidpunkter. Småbolagsaktier kan till exempel ha överlägsen utveckling jämfört med aktier i större bolag (och motsatt), utländska och inhemska aktier kan slåss om förstaplatsen, och utdelande aktier kan ibland ha bättre resultat än aktier som inte ger utdelning. Men ingen stil eller värdepappersklass är konstant överlägsen – förstaplatsen roterar på ett oregelbundet sätt. Trender med riktigt bra resultat varar typiskt sett under en förutsebar tidsram, vilket gör det möjligt för investerarna att dra nytta av dem. Vår åsikt här kontrasterar mot andra förvaltares, som menar att värdepapper av vissa storlekar, stilar eller slag har en inneboende överlägsenhet. Men om detta vore sant, skulle inte alla investerare helt enkelt flockas till de bästa aktierna och driva upp kurserna tills de blev ännu högre än vad som kan förklaras av fundamenten?

Global diversifiering är att föredra

Enligt finansiell teori har korrekt konstruerade aktieindex mycket liknande avkastning under långa tidsperioder. Men resan till detta mål varierar: ju snävare index, desto skakigare resa; en bredare approach gör resan smidigare. En global approach är mer diversifierad än en landspecifik approach. Dessutom tar en global approach hänsyn till rotationer i utvecklingen. Det finns inget land och inte heller någon region vars bolag är av naturen överlägsna. I stället roterar förstaplatsen – och det händer ofta. Fisher anser att en global approach ökar dina möjligheter till goda resultat och motverkar landspecifika riskfaktorer, exempelvis risker som har med politik eller lagstiftning att göra.

För att slå aktieindexen måste man se bortom nyheterna

Har du sett hur snabbt aktiekurserna rör sig när bolagen släpper sina resultatrapporter? Eller när fusioner kungörs? Det sker nästan omedelbart. Marknaderna är oerhört effektiva när det gäller att ta allmänt känd information med i beräkningen vid prissättningen. Om man vill slå marknaden måste man se världen på ett annat och mer korrekt sätt än resten av flocken. Om någonting rapporteras i finansiella medier har det redan gjort avtryck på marknadspriset när nyheten når dig – och alla andra.

Vi (och du) kan ha fel

Vi anser att man bör försöka hålla sina känslor i schack och hantera riskerna. Oavsett hur djupa analyser man gör är det alltid möjligt att ha fel. Fisher undviker därför att spela högt med kundernas tillgångar. Om en viss sektor utgör tio procent av ditt utvalda jämförelseindex innebär det alltför hög risk att allokera femtio procent till sektorn ifråga. Mindre övervikter kan däremot göra det möjligt att behålla exponeringen mot alla sektorer och minska kostnaden om någonting överraskande sker på marknaden.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.