Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden erbjuder portföljförvaltningstjänster från Fisher Investments, som med årtionden av erfarenhet inom kapitalmarknadsanalys tillämpar en dynamisk investeringsmetod baserad på en framåtblickande syn på marknaden. Om Fisher Investments till exempel förväntar sig att aktier i större bolag kommer att göra bättre ifrån sig än aktier i mindre bolag, så får stora bolag större vikt i din portfölj. Vi anser att denna dynamiska metodik över tid kommer att gynna dina långsiktiga mål.

Fisher Investments investeringsfilosofi ligger till grund för metodiken. Sedan företaget grundades 1979 har Fisher Investments filosofi legat till grund för företagets beslut. Fishers filosofi bygger på företagets egna analyser och nästan 40 års erfarenhet.

Kapitalismen är generellt sett samhällsnyttig

Det finns ett skäl till att kapitalismen är världens dominerande ekonomiska system: den bejakar den oslagbara kraften i människans påhittighet och försöker dra nytta av den genom att låta individer och företag styra över handel och industrier i stället för staten. Detta är oftast till godo. Kapitalism och vinstintresse har bidragit till mänsklighetens oöverträffade tillväxt och kreativitet. Det finns förstås inget ekonomiskt system som är perfekt, men vi anser att kapitalismen är bästa tänkbara ekonomiska system i en långt från perfekt värld. Andra ekonomiska system, med omfattande statlig inblandning, fungerar sämre eftersom statens inblandning oundvikligen leder till oavsiktliga konsekvenser som i regel är negativa.

Vår investeringsfilosofi främjar innovation och har som grundpelare att risker måste stå i proportion till potentiella vinster: ju högre risk, desto större potentiell vinst. Vinsten har dock ett lägre värde om den vinstsökande personen inte får behålla den. En stark äganderätt är därför en viktig del av alla kapitalistiska system. När det gäller investeringar och finansmarknader letar vi efter sätt som ekonomiska system och ekonomisk politik kan påverka kapitalismens inbyggda vinstintresse. Ekonomiska system eller riktlinjer som minskar eller raderar vinstintresset brukar innebära motvind för marknaden, medan system som uppmuntrar vinstsökande brukar innebära medvind.

Wall Streets sunda förnuft är inte alltid sunt

För många investerare kan det vara frestande att inse sina tillkortakommanden och följa det allmängiltiga synsättet på Wall Street. Det är sällan särskilt klokt. Många av de gamla talesätten som präglar Wall Streets grupptänkande är faktiskt felaktiga, och grundliga analyser är alltid att föredra framför generaliseringar i stil med ”alla vet att”. Trots detta har många av dessa ”sanningar” blivit allmänt accepterade, och alltför få av dagens investerare och branschmänniskor är villiga att utmana dem. När vi överväger investeringsmöjligheter ifrågasätter vi den vedertagna ”sanningen” och gör noggranna analyser. Alla aspekter av vår investeringsfilosofi bygger på det.

Alla priser styrs av utbud och efterfrågan – också priset på aktier och obligationer

Aktiekurser styrs på samma sätt som priset på varor: av utbud och efterfrågan. På kort sikt är det efterfrågan som har störst påverkan på marknaden. Efterfrågan kan fluktuera av olika anledningar – marknadssentiment, politiska faktorer eller ekonomiska förutsättningar. På lång sikt spelar emellertid utbudet en större roll. Ett ökande utbud i form av börsintroduktioner, nyemissioner och förvärv i utbyte mot egna aktier skapar ofta motvind på marknaden. Men utbudet kan också minska. Aktieåterköp och fusioner minskar utbudet, vilket i allmänhet får kurserna att stiga.

Tillgångsfördelning är avgörande. Ändå väljer många investerare fel.

Tillgångsfördelningen – hur stor del som investeras i aktier, obligationer, fonder eller andra värdepapper – är den faktor som påverkar portföljens avkastning allra mest. Din tillgångsallokering och övergripande investeringsfilosofi bör ta hänsyn till dina målsättningar och din tidshorisont. Många investerare fattar dessa avgörande beslut på fel sätt, vilket leder till investeringsportföljer som är långt från optimala utifrån deras situation. Ett stort problem är att människor ofta underskattar investeringsprocessens tidshorisont, ett problem som förvärrats av att den förväntade livslängden fortsätter att öka. I västvärlden har den förväntade livslängden ökat under flera årtionden, och det finns inget som tyder på att ökningen kommer att avta. Även om dina föräldrar uppnått en hög ålder kan du rimligen förvänta dig att leva ännu längre.

Ett annat vanligt problem är att många investerare saknar disciplin och baserar sin tillgångsfördelning på magkänsla. Detta kan leda till kortsiktigt jagande efter ”heta” investeringar eller trendiga investeringsstilar. Det kan också leda till alltför konservativa investeringar eller till att det saknas en grundläggande investeringsprocess. Investeringsbeslut och kapitalförvaltning måste ta hänsyn till tidshorisont och personliga finansiella målsättningar, och allting måste bygga på en disciplinerad strategi.

Det går att förutsäga marknadscykler, men inte kortsiktiga fluktuationer

Det är omöjligt att förutse marknadsrörelser på dags-, vecko- eller månadsbasis. Det är fåfängt att försöka sia om kortsiktiga svängningar på marknaden, och det sker ofta på bekostnad av långsiktiga målsättningar. Däremot är cykliska förändringar ofta möjliga att förutsäga. Sådana förändringar kan orsakas av händelser som den övervägande majoriteten av investerare antingen ignorerar eller tolkar på fel sätt. Detta kan leda till en kortslutning mellan den faktiska verkligheten och den investerande allmänhetens verklighetsuppfattning. Lyckade prognoser bygger på en bedömning av båda två. Aktiemarknaden blickar framåt, men de flesta investerare påverkas i stor grad av aktuella händelser. Så kallade tjurmarknader brukar sätta fart under lågkonjunkturer – när läget är som dystrast – och sluta med euforiska börsrallyn.

Ingen investeringskategori är överlägsen i sig

Olika slags värdepapper presterar bättre vid olika tidpunkter. Ibland presterar aktier i mindre bolag bättre än aktier i större bolag (och vice versa). Ibland går inhemska aktier bättre än utländska (och vice versa). Fishers strategi präglas av uppfattningen att ingen investeringsstil eller värdepapperskategori alltid är överlägsen – historiskt sett har ledartröjan hela tiden skiftat. Vår investeringsfilosofi står i kontrast till andra företag som fokuserar på en viss bolagsstorlek, investeringsstil eller värdepapperskategori i tron att dessa faktorer i sig är överlägsna.

Global diversifiering är önskvärt

Enligt ekonomisk teori har korrekt konstruerade aktieindex en mycket likvärdig avkastning under längre tidsperioder. Men dessa likvärdiga avkastningstal tar olika vägar till målet. Ju smalare index, desto större volatilitet (typiskt sett), medan ett bredare fokus ger en bekvämare resa utan stora toppar och dalar. En global investeringsstrategi innebär större diversifiering jämfört med en nationsspecifik strategi, eftersom den globala strategin minskar de nationella riskfaktorerna. Dessutom är det globala perspektivet en praktisk strategi som tar hänsyn till skiftningar i avkastningen. Det finns inget land och ingen region vars bolag av naturen är överlägsna. Precis som när det gäller investeringsstilar och värdepapperskategorier skiftar ledarpositionen regelbundet. Vi anser att en global investeringsstrategi ökar dina möjligheter, samtidigt som den minskar nationsspecifika riskfaktorer relaterade till politik eller lagstiftning.

För att slå index måste du se bortom rubrikerna

Om du någonsin har hållit koll på aktiekurser när kvartalsrapporter presenterats eller sammanslagningar tillkännagetts känner du till att de kan röra sig nästan omedelbart. Marknaden är oerhört effektiv när det gäller att ta hänsyn till allmänt känd information vid prissättningen. Om man vill slå marknaden måste man se världen på ett annat och mer korrekt sätt än den stora massan. Om de stora finansmedierna rapporterar något, har det förmodligen redan gjort avtryck på marknadspriset när nyheten når dig och alla andra. En sund investeringsstrategi måste ta hänsyn till mer än bara kortsiktiga marknadsrörelser.

Vi (och du) kan ha fel

Även den bästa och mest omsorgsfulla analys kan visa sig vara fel. Medan vi fokuserar på de marknadssektorer som vi tror kommer att prestera bäst – och placerar en större del av kundernas tillgångar i dessa kategorier jämfört med respektive jämförelseindex – behåller vi i regel en viss exponering mot marknadssektorer som vi tror inte kommer att prestera lika bra. Om man investerar i tron att man alltid har rätt, riskerar man stora förluster när man har fel.

Ta reda på hur vår investeringsfilosofi kan gynna din portfölj

Kontakta Fisher Investments Norden i dag för att få mer information om hur vår investeringsfilosofi kan tillämpas på din portfölj. Vi går gärna igenom din investeringsportfölj, rekommenderar en skräddarsydd tillgångsfördelning och sätter dig i kontakt med fortlöpande förvaltningstjänster, bland annat portföljförvaltare och andra branschexperter – i syfte att hjälpa dig bygga den portfölj som bäst motsvarar dina behov.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.