Få ut mesta möjliga av tillgångsfördelningen


Det finns många anledningar till varför man väljer att investera. Vissa vill utöka sin förmögenhet, andra vill pensionsspara, generera inkomster eller lämna pengar efter sig till nära och kära. Dessvärre finns det investerare och kapitalförvaltare som inte förstår vissa av de viktigaste avgörande faktorerna för långsiktiga investeringsresultat.

Om du vill maximera möjligheten att uppnå dina långsiktiga investeringsmål anser Fisher Investments Norden att en av de viktigaste sakerna du ska tänka på är den långsiktiga tillgångsfördelningen – blandningen av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper i portföljen. Men detta är något som investerare och kapitalförvaltare ibland slarvar med, vilket kan leda till undermåliga investeringsstrategier för de investerarna.

När investerare bestämmer sig för en långsiktig tillgångsfördelning bör de ha koll på några av de vanligaste tillgångsklasserna.  Här följer tre vanliga tillgångsklasser som du bör överväga för din långsiktiga tillgångsfördelning:

  • Aktier är en investering i ett bolag i form av att äga en andel i bolaget.
  • Obligationer – eller räntepapper – är en typ av lån till ett bolag eller en stat mot ränteutbetalningar över tid.
  • Kontanter är helt enkelt likvida medel, som ofta placeras i en korträntefond eller något annat räntebärande alternativ som med kort varsel kan omsättas till kontanter igen.

Det här beslutet om den långsiktiga tillgångsfördelningen – alltså hur stor del av portföljen som ska placeras i aktier, obligationer, kontanter eller andra värdepapper – är det tyngsta beslutet för din investeringsstrategi.

70-20-10-modellen

70-20-10-investeringsmodellen kan vara ett praktiskt verktyg för att ta fram en långsiktig investeringsstrategi. Den här modellen bygger på idén att 70 procent av en portföljs långsiktiga avkastning kommer från den långsiktiga tillgångsfördelningen. När man har kommit fram till en lämplig tillgångsfördelning kan man börja titta på olika underkategorier. Enligt 70-20-10-modellen kommer cirka 20 procent av portföljens avkastning från fördelningen mellan underkategorier – blandningen av regioner, sektorer, bolagsstorlek eller andra egenskaper inom varje enskild tillgångsklass – och de sista 10 procenten kommer från valet av specifika värdepapper.  

Fördelningen mellan underkategorier och valet av specifika värdepapper är fortfarande viktiga beslut. Olika värdepapper i en och samma tillgångsklass kan ju trots allt ha olika egenskaper och avkastningar. Den långsiktiga tillgångsfördelningen är dock avgörande för att din investeringsportfölj ska ge dig resultaten du vill ha.

Vägen genom tratten

I praktiken fungerar 70-20-10-modellen som en tratt utrustad med rigorösa filter. Tänk dig att du häller alla världens värdepapper – aktier, obligationer, kontanter och annat – genom den här tratten. Bara de som tar sig förbi filtren inuti tratten når hinken nedanför. Filtreringen börjar med att avgöra vilka tillgångsklasser som är bäst lämpade för att hjälpa dig att uppnå dina långsiktiga mål. När du väl tagit reda på vilka tillgångsklasser som passar bäst kan du fokusera på nästa filter och avgöra vilka underkategorier, länder och sektorer som passar bäst för att hjälpa dig till dina mål.

Denna process gör den sista sållningen – valet av specifika värdepapper – betydligt enklare. I stället för att göra fundamentala analyser av vartenda värdepapper i hela världen kan du sålla fram och begränsa kandidaterna till enbart de värdepapper som passar de olika kriterierna.

Tillgångsfördelning för individuella investerare

Fisher Investments Norden är väl medvetna om att ingen investerare är den andra lik. Därför är det A och O att din långsiktiga tillgångsfördelning stämmer överens med dina personliga finansiella mål. För att avgöra din optimala tillgångsfördelning måste du förmodligen ta hänsyn till faktorer som tillväxtbehov, kassaflödesbehov, ålder, hälsa och kanske även din respektives situation.

Tidshorisonten för dina investeringar – hur länge din investeringsportfölj behöver räcka – är också viktig.

Du måste ha dina långsiktiga finansiella mål klara för dig för att kunna avgöra tidshorisonten för dina investeringar. Om du till exempel planerar att lämna ett arv bör din tidshorisont ta hänsyn till arvingarnas förväntade livslängd, hälsa och andra behov.  Fisher Investments Norden kan utvärdera dina långsiktiga investeringsbehov och -mål, och tar med dina eventuella planer på ett arv i beräkningarna. Investerare underskattar ofta tidshorisonten för sina investeringar rejält, eftersom den genomsnittliga förväntade livslängden bara är just ett genomsnitt. Och med tanke på de ständiga medicinska framstegen kan tidshorisonten för din investering bli betydligt längre än du tror. Din långsiktiga tillgångsfördelning bör ta hänsyn till detta.

Skräddarsydd tillgångsfördelning

Fisher Investments Norden samarbetar med kvalificerade investerare och utvärderar deras portföljer, tillgångsfördelningar och investeringsstrategier för att hjälpa dem att uppnå sina långsiktiga ekonomiska mål. För kvalificerade investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar fokuserar vårt team till att börja med på deras individuella portföljmål. Det ger ett ramverk för att analysera portföljen i termer av vad du behöver få ut av den över tid. Sedan gör vi en bedömning av tillgångsfördelningen, diversifieringen och avgiftsstrukturen i din nuvarande investeringsportfölj. Den här djuplodande analysen bidrar till utvärderingen av hur väl din investeringsportfölj ligger i linje med dina mål, och vilka eventuella brister den eventuellt har.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Om du vill veta mer om Fisher Investments Nordens syn på långsiktiga investeringar och optimala tillgångsfördelningar kan du kontakta oss för att boka in ett möte. Du kan även ta del av våra investeringsguider som den första av våra regelbundna uppdateringar för att få mer information om att sätta rimliga mål, planera inför pensionen med mera.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.