Investera i aktier eller obligationer?

Fisher Investments Norden diskuterar vilka investeringari aktier, obligationer eller värdepappersom är rätt för dig.


Ett vanligt dilemma för personer som investerar för pensionen är hur man bör fördela sina investeringar, särskilt när det gäller valet mellan aktier och obligationer. Vilken tillgångsklass är säkrast? Vilken medför större risker? Vilken typ av tillgångar ger dig en bättre chans att uppnå dina mål, så att pengarna inte tar slut under pensionsåren?

Det kan vara värt att fundera över termerna ”risk” och ”säker” när det gäller investeringar. Vissa tror att det är säkrare att investera i obligationer jämfört med aktier baserat på investeringarnas volatilitet.

Detta bortser dock från att en lägre portföljtillväxt minskar chanserna att uppnå långsiktiga mål och penningflödesbehov. När man överväger den här aspekten av relativ säkerhet och risk står det klart att en större andel aktier kan vara en lämplig strategi, beroende på individuella målsättningar och behov.

Om du behöver tillväxt för att bibehålla en viss standard och livsstil under pensionsåren kan en portföljstrategi med en stor andel obligationer faktiskt innebära större risker. Lägre övergripande tillväxt kan betyda att du tvingas skära ner på vissa kostnader för att pengarna inte ska ta slut. För att säkerställa framtida ekonomiska behov kan det vara ett bättre alternativ att investera i aktier.

Dina målsättningar avgör din tillgångsfördelning

Enligt vår mening är tillgångsfördelning den viktigaste faktorn när det gäller investeringar. Med andra ord: blandningen av aktier, obligationer, kapitalkonton och andra tillgångsklasser i din portfölj.

Tillgångsfördelningen bör se olika ut för olika investerare, beroende på individuella, långsiktiga pensionsmål. Innan du börjar överväga din portföljs tillgångsfördelning och vilka typer av investeringar som är mest lämpliga för dig, måste du fundera över dina målsättningar. Enligt vår erfarenhet faller de flesta människor inom någon eller några av följande kategorier:

  • Använda penningflöde för att bibehålla eller förbättra din livsstil under pensionsåren
  • Öka din förmögenhet för att lämna ett arv till efterkommande generationer, till exempel en partner, barn eller barnbarn
  • Skydda befintligt kapital – en målsättning som en minoritet av investerare faktiskt har och som enligt vår erfarenhet ofta missuppfattas

Det är viktigt att du definierar dina pensionsmål innan du överväger din tillgångsfördelning. Olika målsättningar kräver olika typer av investeringar och tillgångsfördelningar.

Tidshorisont och tillgångsfördelning

Vi anser att många ekonomiska rådgivare lägger för stor vikt på investerarens ålder och risktolerans när investerarens tidshorisont och tillgångsfördelning ska utvärderas. Sådana förenklade metoder kanske inte omfattar alla kunders specifika behov, målsättningar och omständigheter.

Sanningen är den att det finns fler svar än ett som kan vara rätt när det kommer till hur stor del av ditt kapital som bör investeras i aktier respektive obligationer. Den tillgångsfördelning som är rätt för dig beror på faktorer som dina personliga investeringsmål och tidshorisonten för dina investeringar. Vi definierar din tidshorisont utifrån hur länge din investeringsportfölj behöver räcka. Den kan innefatta din egen förväntade livslängd, din partners förväntade livslängd eller andra arvingars förväntade livslängder.

Ju längre din tidshorisont är, desto större är sannolikheten att aktier är ett bättre alternativ för dig – särskilt om du är i behov av tillväxt. När du överväger din tidshorisont bör du också tänka på att de genomsnittliga livslängderna ofta ökar från generation till generation. Du kanske kommer att leva längre än du tror – medicinska och teknologiska framsteg fortsätter att revolutionera sjukvården. Är dina investeringar placerade på ett sätt som kommer att ge dig inkomster under hela din tidshorisont? 

Inflation och tillgångsfördelning

I takt med att inflationen ökar så minskar din köpkraft. Det är viktigt för investerare att ha detta i åtanke när de ser över sina tillgångsfördelningar.

En strategi som innefattar stora investeringar i värdepapper med lägre avkastning (som obligationer eller sparkonton) kanske inte är utformad för att uppnå den tillväxt som du behöver för en stabil pensionsinkomst. En sådan strategi kan leda till att dina pengar tar slut tidigare än du hade hoppats. När det gäller investeringar innebär lägre volatilitet inte nödvändigtvis minskad risk för sämre portföljtillväxt.

Investeringar i aktier är med stor sannolikhet det bästa sättet att uppnå den långsiktiga tillväxt som behövs för att skapa inkomst under pensionsåren. Tillväxt kan potentiellt hjälpa dig att dämpa inflationens inverkan och dessutom kan den mildra eventuella prövningar som du stöter på under pensionen – till exempel oväntade utgifter eller en längre tidshorisont för din investering än du räknat med.

Obligationer är inte riskfria. Obligationers värde över tid kan fluktuera, de kan tappa i värde och de är långt från immuna mot inflationsrisken. Under en period av stigande inflation är det troligt att räntorna stiger, vilket kan innebära ett pris- och värdefall på obligationer.

Att placera dina pensionspengar i sparkonton medför också risken att inte skapa tillräcklig tillväxt för att möta dina långsiktiga penningbehov. Sparkonton är naturligtvis säkra ur ett volatilitetsperspektiv, men inflationen kan urholka pengarnas köpkraft över tid. Om inflationen fortsätter kommer du att behöva avsevärt mycket mer pengar för att bibehålla samma köpkraft som tidigare.

Aktier är ett lämpligt alternativ för att uppfylla dina tillväxtbehov om du börjar spara i tid och har en tillräckligt lång tidshorisont för din investering.

Pensionsinkomster och penningflöde

När du pensionsplanerar bör du fundera på hur mycket du kommer att spendera under pensionsåren – både förväntade utgifter (levnadskostnader, avbetalningar på lån, skatter, o.s.v.) och oväntade utgifter (spontanresor, familjerelaterade kostnader med mera).

Om du redan har tagit hänsyn till tidshorisonten för din investering, inflationens inverkan och den lämpligaste tillgångsfördelningen för dina behov, måste du fortfarande fundera på hur du kommer att skapa inkomst och penningflöde under pensionsåren.

Du kanske har flera olika pensions-, investerings- och sparkonton som kommer att ge dig inkomst och penningflöde. Utvärdera hur dessa kommer att betala för dina år som pensionär.

Kupongbetalningar, aktieutdelningar och sparkonton kan vara intäktskällor under pensionen. Ett annat ofta förbisett alternativ är att sälja aktier, eftersom detta ger dig flexibilitet visavi penningflöde. Fisher Investments Norden kallar selektiv försäljning av aktier för ”egenodlade utdelningar”. Det finns många fördelar med den här typen av flexibilitet: du kan behålla investeringar som ligger i linje med dina långsiktiga pensionsmål, samtidigt som du kan sälja värdepapper selektivt för att få tillgång till kontanter vid behov. Det kan också vara fördelaktigt ur skattesynpunkt.*

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

I slutändan handlar investeringsbeslut gällande aktier och obligationer om vad som är rätt för den individuella investeraren utifrån dennes behov och rådande omständigheter.

Fisher Investments Norden hjälper investerare att utvärdera investeringsportföljer, investeringsbeslut och investeringsstrategier så att de kan uppnå sina långsiktiga ekonomiska mål. Kontakta oss i dag för att prata med en av våra erfarna representanter.

*Innehållet i detta dokument ska inte betraktas som skatterådgivning. Kontakta din skatterådgivare.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.