Investera i aktier eller räntepapper?


Ett vanligt dilemma när man pensionssparar är hur man bör fördela investeringarna, särskilt när det gäller valet mellan aktier och räntepapper. Vilket är säkrast? Vilket har större risk? Vilket ger en bättre chans att nå sina mål, så att pengarna inte tar slut under pensionen?

Det kan vara värt att fundera över vad investerare lägger in i begreppen ”risk” och ”säker”. Vissa tror att det är riskabelt att investera i aktier men tryggt att investera i räntepapper, enbart baserat på hur volatila de är.

Men då tänker man inte på risken för att få lägre portföljtillväxt – och därmed sämre förutsättningar för att nå sina långsiktiga mål och kassaflödesbehov. När man ser på relativ säkerhet och risk ur det här perspektivet kan det, beroende på vad man har för mål, visa sig att en större andel aktier kan vara lämpligare för ens behov.

Om du behöver tillväxt för att bibehålla din livsstil under pensionen kan en portföljstrategi med en stor andel räntepapper i själva verket vara en riskabel strategi. Lägre total tillväxt kan betyda att du tvingas skära ner på vissa kostnader för att pengarna inte ska ta slut. I det här läget kan det vara ett bättre alternativ att investera mer i aktier för att uppfylla dina framtida ekonomiska behov.

Målen ska styra tillgångsfördelningen

Enligt vår mening är tillgångsfördelningen den viktigaste faktorn när det gäller investeringar. Med andra ord: blandningen av aktier, räntepapper, kontanter och andra tillgångsklasser i portföljen.

Olika investerare bör ha olika tillgångsfördelningar, och man bör basera valet på ens personliga, långsiktiga pensionsmål. Innan du tar tag i din tillgångsfördelning och vilka typer av investeringar som är mest lämpliga för dig måste du fundera över dina mål. Enligt vår erfarenhet har de flesta ett investeringsmål som hör till en eller flera av följande kategorier:

  • Använda kassaflöde för att behålla eller höja livsstilen under pensionen
  • Öka förmögenheten för att lämna ett arv efter sig, till exempel till familjen eller välgörenhet
  • Skydda befintligt kapital – ett mål som ofta missuppfattas och som få investerare egentligen har enligt vår erfarenhet

Det är viktigt att du definierar dina pensionsmål innan du bestämmer dig för en tillgångsfördelning. Olika mål kräver olika typer av investeringar och tillgångsfördelningar.

Tidshorisonten och tillgångsfördelningen

Vi anser att vissa finansexperter och -firmor lägger för stor vikt på vissa faktorer (som investerarens ålder och eller självskattade risktolerans) vid bedömningen av investerarens tidshorisont och tillgångsfördelning. Sådana förenklade metoder tar inte alltid hänsyn till kundens alla specifika behov, målsättningar och omständigheter.

Saken är den att det inte finns någon perfekt universallösning för stor del av ens kapital som bör investeras i aktier respektive räntepapper. Den tillgångsfördelning som är rätt för dig beror på faktorer som dina personliga investeringsmål och tidshorisonten för dina investeringar. Din tidshorisont, som vi i allmänhet definierar som hur länge din investeringsportfölj behöver räcka, kan vara lika med din egen förväntade livslängd, eller din partners eller andra arvingars förväntade livslängder.

Ju längre tidshorisont du har, desto troligare är det att aktier är ett bättre alternativ för dig – särskilt om du behöver tillväxt. När du överväger din tidshorisont bör du också tänka på att folk lever allt längre och längre. Du kanske lever längre än du tror – medicinska och tekniska framsteg fortsätter att revolutionera sjukvården och åldrandet. Är dina investeringar placerade på ett sätt som ger dig inkomster under hela din tidshorisont? 

Inflationen och tillgångsfördelningen

Inflationen gör att köpkraften minskar över tid. Det är viktigt för investerare att ha detta i åtanke när de ser över sina tillgångsfördelningar.

En strategi med betoning på placeringar med lägre avkastning (som räntepapper eller sparkonton) kanske inte ger tillräckligt med tillväxt för din pensionsinkomst. En sådan strategi kan leda till en av de största riskerna – att din portfölj tar slut tidigare än du räknat med. När det gäller investeringar innebär lägre volatilitet inte nödvändigtvis minskad risk för sämre portföljtillväxt.

Investeringar i aktier kan mycket väl vara det bästa sättet att uppnå den långsiktiga tillväxt som behövs för att skapa inkomst under pensionen. Den här tillväxten kan potentiellt hjälpa dig att övervinna inflationen, och dessutom kan den hjälpa dig att hantera andra utmaningar under pensionen – till exempel oväntade utgifter eller en längre tidshorisont för portföljen än du räknat med.

Räntepapper är långt från riskfria. De kan fluktuera över tid – de kan mycket väl tappa i värde, och de är långt från immuna mot inflationsrisken. Under perioder med ihållande inflation kan räntorna stiga, vilket kan leda till ett motsvarande pris- och värdefall på räntepapper.

Om du låter pensionssparandet ligga på ett vanligt bankkonto löper du också risken för att pengarna inte växer tillräckligt snabbt för att möta dina långsiktiga kassaflödesbehov. Bankkonton är så klart säkra om man bara tänker på volatilitet, men inflationen kan urholka pengarnas köpkraft över tid. Om inflationen håller i sig kommer du behöva avsevärt mycket mer pengar för att bibehålla samma köpkraft som tidigare.

Om du börjar pensionsspara i god tid och har en tillräckligt lång tidshorisont för investeringarna kan aktier vara ett lämpligt alternativ om dina pengar måste växa.

Skapa inkomst och kassaflöde under pensionen

När du pensionsplanerar bör du fundera på hur mycket du kommer att spendera under pensionen – både förväntade utgifter (levnadskostnader, avbetalningar på lån, skatter, o.s.v.) och oväntade utgifter (spontanresor, familjerelaterade kostnader med mera).

Om du redan har räknat med tidshorisonten för din investering, inflationen och den lämpligaste tillgångsfördelningen för dina behov, måste du fortfarande fundera på hur du ska skapa inkomst och kassaflöde under pensionen.

Du kommer förmodligen få kassaflöden från flera olika pensions-, investerings- och sparkonton. Gör en uppskattning över hur dessa flöden kommer utvecklas under pensionen.

Kupongbetalningar, aktieutdelningar och sparkonton kan vara inkomstkällor under pensionen. Men ett alternativ som många inte tänker på är att sälja aktier. Det är ofta ett flexiblare alternativ. Fisher Investments Norden kallar selektiv försäljning av aktier för ”hemslöjdad utdelning”. Det finns många fördelar med den här typen av flexibilitet: du kan behålla investeringar som ligger i linje med dina långsiktiga pensionsmål, samtidigt som du kan sälja utvalda värdepapper för att få tillgång till kontanter vid behov. Det kan också vara fördelaktigt ur skattesynpunkt.*

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

I slutändan handlar investeringsbeslut om aktier eller räntepapper om vad som är rätt för den individuella investeraren utifrån dennes behov och rådande omständigheter.

Fisher Investments Norden hjälper investerare att utvärdera sina investeringsportföljer och gå igenom investeringsmöjligheter och -strategier så att de kan arbeta vidare på sina långsiktiga finansiella mål.

Efter att ha gett inledande råd om investeringsstrategin kan Fisher Investments Norden ge investerare tillgång till portföljförvaltningstjänsterna från vårt USA-baserade moderbolag Fisher Investments. Kontakta oss för att prata med en av våra representanter.

* Innehållet i detta dokument ska inte betraktas som skatterådgivning. Kontakta din skatterådgivare.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.