Företagets bakgrund

1970-talet: Ken Fishers teoretiska arbeten under sjuttiotalet förespråkade tidigt användningen av P/S-tal (Price-to-Sales ratio) och beskrev hur relevant det var som verktyg vid investeringsanalyser. Detta verktyg användes för att förvalta småbolagsportföljer för våra institutionella investerare.

1979: Ken Fisher grundade Fisher Investments, Fisher Investments Nordens moderbolag, och började med diskretionär kapitalförvaltning med en grundläggande tro på marknadsekonomi och fria kapitalmarknader. Hans investeringsfilosofi var djupt rotad i det enkla antagandet att tillgång och efterfrågan är det enda som avgör vid prissättningen av värdepapper, och att kapitalmarknaderna är relativt effektiva när det gäller att ta hänsyn till allmänt känd information. För att skapa värde genom aktiv förvaltning måste man därmed identifiera sådan information som antingen inte är allmänt känd eller tolka den information som är allmänt känd på ett annat – mer korrekt – sätt än andra marknadsaktörer.

Mitten av 1980-talet: Fisher Investments bidrog till erkännandet av distinkta investeringsstilar och använde dessa framsteg som grunden för en ny serie strategier med breda mandat, inklusive Global Total Return, US Total Return och Foreign Equity.

Mitten av 1990-talet: Fisher Investments började erbjuda separat portföljförvaltning direkt till amerikanska förmögna privatpersoner via sin privatkundsgrupp.

Början av 2000-talet: Fisher Investments expanderade sitt tjänsteutbud till Kanada och etablerade Fisher Investments Europe i Storbritannien.

2007: Fisher Investments ingick ett joint venture-partnerskap (numera ett helägt dotterbolag), Grüner Fisher Investments GmbH, som erbjuder tjänster till investerare i Tyskland.

2012: Fisher Investments Europe började bedriva verksamhet i andra europeiska länder. Efter fyra år bedriver Fisher Investments Europe verksamhet i åtta europeiska länder (förutom Storbritannien). Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används av Fisher Investments Europe i Sverige.

Dessutom har Fisher Investment avsatt betydande resurser till det nya området behavioural finance (beteendeekonomi) för att förbättra förståelsen av finansiella verktyg samt hur investerare använder sig av dessa verktyg. Denna forskning har resulterat i att Fisher Investments utvecklat praktiska tillämpningar av behavioural finance i sin portföljförvaltningsprocess. Ken Fishers forskning har presenterats i ett stort antal finansiella tidskrifter, inklusive Financial Analysts Journal och The Journal of Portfolio Management.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.