Great Place to Work-certifiering

Utdelat av

Great Place to Work®

Mottagare

Fisher Investments UK

Tilldelat år

2020–2021

År 2021 erhöll Fisher Investments UK en officiell Great Place to Work®-certifiering.

Det här erkännandet är inte bara ett bevis på att vi är en ledande organisation i Storbritannien, utan även ett kvitto på vårt företags förmåga att skapa förtroende, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Det är även ett offentligt stöd för vårt rykte som en enastående arbetsgivare som främjar en trivsam och engagerande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

Läs mer om Fisher Investments UK här: Fisher Investments UK | Wealth and Asset Management.

Som en del av certifieringen analyserade Great Place to Work® anonyma enkätsvar från medarbetare på Fisher Investments UK under 2020.

Medarbetarna fick svara på en enkät med över 60 frågor om vad deras arbetsgivare gör för att skapa en god arbetsmiljö. Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Mer information finns på: Fisher Investments UK  Great Place to Work UK | Organisational Consultancy & Employer Recognition.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.