Hur tänker du trygga din inkomst under pensionsåren?


Det är väldigt viktigt att fundera över vilka inkomster du kommer att ha när du har gått i pension. Hur stor pension du får kommer till stor del att avgöra din ekonomiska frihet, flexibilitet och komfort. Investerare som inte sparar tillräckligt inför pensionen ställs ofta inför svåra beslut senare i livet när de inte har råd med den livsstil som de hade hoppats på.

Vissa människor pensionssparar för att på så sätt kunna dryga ut sin inkomst under pensionsåren. Investerare kan emellertid behöva fundera över andra sätt att skapa inkomster om deras pensionsutbetalningar inte är tillräckliga. En potentiell inkomstkälla under pensionsåren är inkomster från investeringar. Investeringsinkomster kan komma från många olika håll, till exempel aktieutdelningar, avkastningar på obligationer, intäkter från aktieförsäljningar och så vidare.

När du tänker på dina målsättningar för pensionsåren kanske du funderar på hur dina tillgångar och sparade medel kan hjälpa dig i framtiden. Ekonomisk rådgivning kan vara väldigt värdefull för både nuvarande pensionärer och förvärvsarbetande som sparar inför pensionen. Utöver att börja spara i tid (och att spara konsekvent) kan en diversifierad investeringsportfölj hjälpa dig att skapa långsiktig tillväxt och inkomst under pensionsåren. 

Hur skapar man pensionsinkomst och hur balanserar man inkomst och tillväxt?

Skillnaden mellan inkomst och penningflöde

Vissa investerare tror att inkomst och penningflöde är ungefär samma sak, men vi anser att det finns en viktig skillnad mellan dessa två termer. Inkomst är pengar du tjänar, penningflöde är pengar som tas ut från ett konto. Aktieutdelningar och kupongbetalningar räknas som inkomst, medan penningflöde kommer från försäljningen av ett värdepapper eller någon annan typ av investering. Skillnaden mellan värdepapprets inköpspris och försäljningspris kallas för kapitalvinst (eller kapitalförlust).

Det kan vara en bra idé att göra uttag från din portfölj om det är en del av din övergripande strategi för skatteplanering eller inkomstgenerering. För många oplanerade uttag kan dock resultera i att det övergripande värdet av dina investeringar minskar. Om dina uttag minskar värdet på ditt konto i förtid kan du bli tvungen att ompröva förväntningarna på ditt penningflöde.

Oavsett om dina pengar kommer från pensionsutbetalningar eller försäljning av värdepapper så är det väldigt viktigt att förstå vilken typ av inkomst och penningflöde du behöver under pensionsåren, samt att du planerar inför detta. Det är av yttersta vikt att du diskuterar dessa frågor med din ekonomiska rådgivare. Din ekonomiska rådgivare ska kunna hjälpa dig att uppskatta hur mycket pengar du behöver spara nu, och hur mycket tillväxt du kommer att behöva, för att uppnå dina långsiktiga mål.

Räntebärande värdepapper – inte alls riskfritt

Det kan vara lockande att uteslutande investera i inkomstgenererande investeringsprodukter, som till exempel räntebärande värdepapper eller aktier med höga utdelningar, men det är förmodligen inte den bästa metoden för att trygga din inkomst under pensionsåren.

Räntebärande värdepapper karaktäriseras av låg kortsiktig volatilitet jämfört med aktier, så de kan verka som en säkrare investering. Dessutom är utbetalningarna vanligtvis förutsägbara och konsekventa. Låg kortsiktig volatilitet går emellertid hand i hand med låg långsiktig tillväxtpotential. Något som kan få allvarliga konsekvenser om du har räknat med att din portföljs tillväxt ska ligga högre än inflationen. Om du behöver långsiktig tillväxt under pensionen kan du förmodligen inte investera uteslutande i räntebärande värdepapper för att uppnå dina mål. 

Investerare ställs inför olika risker beroende på deras strategier och målsättningar. Bara för att räntebärande värdepapper vanligtvis inte är föremål för samma kortsiktiga volatilitet som aktier, betyder inte det att dessa investeringsprodukter är riskfria. Som tillgångsklass har räntebärande värdepapper sina egna specifika risker, bland annat:

  • Fallissemangsrisk: Obligationer utfärdas vanligtvis av företag eller stater, och det finns alltid en risk att utfärdaren inte kan betala räntan eller betala tillbaka det belopp som lånats.
  • Ränterisk: Obligationspriser har ett omvänt förhållande till räntor eftersom de alltid rör sig i motsatt riktning. När räntorna går upp, sjunker obligationsvärdena. Så investerare som behöver sälja sina obligationer innan de förfaller kanske tvingas acceptera ett lägre pris.
  • Återinvesteringsrisk: När en obligation förfaller och pengarna betalas ut finns det en risk att pengarna inte kan återinvesteras på ett sätt som ger en liknande risk- och avkastningsprofil, vilket innebär att du tvingas avvika från din ursprungliga investeringsplan.

När du pensionsplanerar bör du överväga tillgångar och alternativ för att skapa en investeringsportfölj som ger dig den inkomst och de fördelar som passar dig när du har gått i pension. Du bör alltid tänka på dina långsiktiga ekonomiska målsättningar när du funderar över hur du ska investera.

Aktieutdelningar

Aktieutdelningar är tillsynes mycket attraktiva: utbetalningar för att bara äga ett värdepapper låter som en bra sits för investerare. Men under ytan är fördelarna inte lika tydliga.

Specifika aktieklasser kanske går väldigt bra under vissa perioder, och mindre bra under andra. Om ett företag inte gör stora vinster måste det kanske minska sina utdelningar eller slopa utdelningarna helt. Dessutom kanske utdelningarna håller jämna steg med företagets sjunkande aktiekurs. Om det här gäller ett värdepapper du äger kan man knappast säga att det handlar om ”gratis pengar” längre.

Portföljer som enbart består av aktier med höga utdelningar kanske är överexponerade mot ett fåtal sektorer med tillgångar som liknar varandra. Detta kan innebära potentiella diversifieringsproblem. Om dessa sektorer helt plötsligt går mycket sämre kanske din portfölj drabbas av ökad volatilitet och dåliga resultat, vilket potentiellt minskar chanserna att uppnå dina långsiktiga mål.

Därmed inte sagt att aktieutdelningar är dåliga. I slutändan är det viktigare att utvärdera en portfölj baserat på total avkastning efter skatt jämfört med vilka metoder för inkomstgenerering som användes. Det ligger inte nödvändigtvis i ditt intresse att endast investera i aktier med höga utdelningar, beroende på din situation och dina långsiktiga målsättningar. Du kanske helt enkelt tjänar på att diversifiera och investera i värdepapper och fonder som ligger i linje med din bredare pensionsplan. 

Inkomstgenererande försäkringsprodukter

I vissa länder kan det finnas livförsäkringsprodukter som genererar månatliga utbetalningar under pensionsåren. I många fall kan investerare köpa en försäkringsprodukt och få kontinuerliga utbetalningar baserade på de underliggande tillgångarnas resultat eller ett förbestämt, fast belopp. Även om sådana utbetalningar verkar fördelaktiga kan försäkringsprodukter vara väldigt komplexa.

Det är mycket viktigt att du förstår alla villkor, inklusive avgifter och potentiella nackdelar, innan du köper en försäkringsprodukt.  Även om dessa produkter kan verka mindre riskabla vid en första anblick, minskar de inte nödvändigtvis dina risker.

Fisher Investments kan hjälpa dig

Som investerare är det av yttersta vikt att fokusera på din portföljs totala avkastning, och att balansera inkomst under pensionsåren på ett sätt som är rätt för dig. Målfokuserad investering ska prioritera diversifiering och disciplin, så att din investeringsstrategi hjälper dig att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att bättre förstå dina långsiktiga målsättningar och hur länge dina pengar måste räcka. Det här är förutsättningar för att du på ett effektivt sätt ska kunna fatta beslut om hur mycket pengar du behöver under pensionsåren och huruvida dina inkomster kommer att kunna täcka dina utgifter när du går i pension.

Rings oss i dag på 020-08 83 753 för att prata med en av våra investeringskonsulter, eller ladda ner vår guide En heltäckande guide till pensionssparande för att läsa mer. Alla våra investeringsguider är kostnadsfria. De är producerade i utbildningssyfte och erbjuder praktiska råd som hjälper dig att planera och investera med självförtroende.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.