Hur tänker du trygga din inkomst under pensionen?


Det är viktigt att fundera över pensionsinkomsterna när man planerar inför pensionen. Pensionsinkomsterna har ju stor betydelse för hur stor ekonomisk frihet, flexibilitet och komfort du kommer ha. Investerare som inte sparar tillräckligt inför pensionen kan ställas inför svåra beslut senare i livet när de inte har råd med den livsstil som de hade hoppats på.

Många pensionssparar för att dryga ut pensionen. Investerare kan emellertid behöva fundera över andra sätt att skapa inkomster om dessa pensionsutbetalningar inte är tillräckliga. En potentiell inkomstkälla under pensionen är inkomster från investeringar. Investeringsinkomster kan komma från många olika håll, till exempel aktieutdelningar, kupongutbetalningar från räntepapper, intäkter från aktieförsäljningar och så vidare.

När du tänker på dina målsättningar för pensionen kanske du funderar på hur dina tillgångar och sparade medel kan hjälpa dig i framtiden. Finansrådgivning kan vara riktigt givande för både pensionärer och förvärvsarbetande som sparar inför pensionen. Tillsammans med att börja spara tidigt (och regelbundet) kan en diversifierad investeringsportfölj hjälpa dig att skapa långsiktig portföljtillväxt – och inkomst under pensionen. 

Så hur skapar man pensionsinkomst och hur balanserar man inkomst mot tillväxt?

Skillnaden mellan inkomst och kassaflöde

Vissa investerare tror att inkomst och kassaflöde från investeringar är ungefär samma sak, men vi anser att det finns en viktig skillnad. Inkomst är pengar du tjänar, kassaflöde är pengar som tas ut från ett konto. Aktieutdelningar och kupongbetalningar räknas till exempel som inkomst, medan pengarna man får från att sälja ett värdepapper eller någon annan typ av investering räknas som kassaflöde. Skillnaden mellan värdepapprets inköpspris och försäljningspris kallas för kapitalvinst (eller kapitalförlust).

Det kan vara en bra idé att ta ut kassaflöde från portföljen om det är en del av din övergripande strategi för skatteplanering eller inkomstgenerering. Men allt för många oplanerade uttag kan leda till att det övergripande värdet av dina investeringar minskar. Om dina uttag sänker värdet på ditt konto för snabbt kanske du måste skruva ner förväntningarna på framtida kassaflöden.

Det är viktigt att få klart för dig hur mycket pensionsinkomst eller kassaflöde du skulle vilja ha – oavsett om pengarna kommer från pensionsutbetalningar eller försäljning av värdepapper – och planera för detta. Detta är något du måste diskutera med din finansrådgivare. Din rådgivare bör kunna hjälpa dig att uppskatta hur mycket pengar du behöver spara nu, och hur mycket tillväxt du skulle behöva, för att nå dina långsiktiga mål.

Räntepapper – inte alls riskfritt

Det kan vara lockande att uteslutande investera i inkomstgenererande investeringsprodukter, som till exempel räntepapper eller aktier med höga utdelningar, men det är förmodligen inte den bästa metoden för att trygga din inkomst under pensionen.

Räntepapper har lägre kortsiktig volatilitet än aktier, så de kan verka som en säkrare investering. Dessutom är ränteutbetalningarna vanligtvis förutsägbara och konsekventa. Låg kortsiktig volatilitet går dock ofta hand i hand med låg långsiktig tillväxtpotential. Något som kan få allvarliga konsekvenser om portföljtillväxten måste vara högre än inflationen. Om du behöver långsiktig portföljtillväxt inför eller under pensionen kan en portfölj med enbart räntepapper visa sig ge för låg långsiktig avkastning för att nå dina mål. 

Dessutom ställs investerare inför många olika risker beroende på deras strategier och mål. Bara för att räntepapper vanligtvis inte drabbas av lika mycket kortsiktig volatilitet som aktier, betyder inte det att räntepapper är riskfria. Som tillgångsklass har räntepapper sina egna specifika risker, bland annat:

  • Risk för betalningsinställelse:Med obligationer medföljer risken att utfärdaren – oftast ett företag eller en stat – inte kan betala räntan eller betala tillbaka det lånade beloppet.
  • Ränterisk:Obligationspriserna har ett omvänt förhållande till räntorna. Med andra ord rör de sig alltid i motsatt riktning. När räntorna går upp, sjunker obligationsvärdena. Så investerare som behöver sälja sina obligationer innan de förfaller kan tvingas acceptera ett lägre pris.
  • Återinvesteringsrisk: När en obligation förfaller och pengarna betalas ut finns det en risk att pengarna inte kan återinvesteras på ett sätt som ger en liknande risk- och avkastningsprofil, så man tvingas avvika från den ursprungliga investeringsplanen.

När du pensionsplanerar bör du överväga tillgångar och alternativ för att skapa en investeringsportfölj som ger dig den inkomst och de fördelar som passar dig när du har gått i pension. Du bör alltid tänka på dina långsiktiga finansiella mål när du funderar över hur du ska investera.

Utdelningar

Aktieutdelningar kan se lockande ut: att få betalt bara för att man äger en aktie låter som ett bra erbjudande för investerare. Men tittar man lite närmare på saken är det inte fullt så lockande.

Till att börja med kan vissa aktieklasser och aktier gå väldigt bra under vissa perioder, och mindre bra under andra. Om det inte går så bra för ett företag kanske det minskar sina utdelningar eller slopar dem helt. Och när företag gör en utdelning händer det ofta att aktiekursen för företaget backar med ungefär samma belopp som utdelningen. Om det här händer med en aktie som du äger är utdelningen knappast de ”gratispengar” du kanske trodde att de var.

Portföljer som enbart består av aktier med höga utdelningar kan dessutom vara överexponerade mot ett fåtal sektorer som har liknande egenskaper. Detta kan vara ett problem ur diversifieringsperspektiv. Om dessa sektorer börjar gå dåligt kan din portfölj drabbas av ökad volatilitet eller dåliga resultat, vilket potentiellt minskar chanserna att nå dina långsiktiga mål.

Därmed inte sagt att aktieutdelningar är förkastliga. I slutändan är det bättre att utvärdera en portfölj baserat på total avkastning efter skatt än att bara fokusera på vilket sätt som inkomsterna har skapats på. Beroende på din situation och dina långsiktiga mål ligger det inte nödvändigtvis i ditt intresse att endast investera i aktier med höga utdelningar. Kort sagt kan det vara bättre för dig att diversifiera och investera i värdepapper och fonder som ligger i linje med din bredare pensionsplan. 

Inkomstgenererande försäkringsprodukter

I vissa länder kan man köpa livförsäkringsprodukter som genererar månatliga utbetalningar under pensionen. I många fall kan investerare köpa en försäkringsprodukt – som i sin tur investerar pengarna i andra tillgångar – och få löpande utbetalningar baserat på antingen de underliggande tillgångarnas resultat eller ett förbestämt, fast belopp. Sådana här utbetalningar kan se trevliga ut, men försäkringsprodukter kan vara väldigt komplexa.

Det är mycket viktigt att du förstår alla villkor, inklusive avgifter och potentiella nackdelar, innan du köper en försäkringsprodukt. Även om dessa produkter kan se ut att ha låg risk vid en första anblick, är de inte nödvändigtvis det bästa sättet att minska risken för att förlora pengar.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig

Som investerare är det av yttersta vikt att fokusera på portföljens totala avkastning, och att balansera pensionsinkomst mot långsiktig avkastning på ett sätt som är rätt för dig. Målfokuserad investering bör prioritera diversifiering och disciplin, så att din investeringsstrategi ligger i linje med dina långsiktiga finansiella mål.

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig att bättre förstå dina långsiktiga målsättningar och hur länge dina pengar skulle behöva räcka. När du har fått klarhet om detta kan du effektivt avgöra hur mycket pengar du behöver under pensionen och huruvida dina pensionsinkomster kommer kunna täcka dina utgifter när du går i pension.

Ring oss i dag på 020 088 37 53 för att prata med en av våra medarbetare, eller ladda ner Den kompletta guiden till din pensionsinkomst och få regelbundna uppdateringar för att läsa mer. Alla våra finans- och investeringsguider är kostnadsfria. De är framtagna i utbildningssyfte och erbjuder praktiska råd som hjälper dig att planera och investera långsiktigt.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.