Investeringsförvaltningstjänster som lägger grunden till en framgångsrik portfölj

Sedan urminnes tider har investerare sökt efter investeringsstrategier med låg risk och hög avkastning som hjälper dem att bygga upp en förmögenhet. Men det visade sig att framgångsrik investering är en komplicerad konst som kräver kunskap och arbete, och det finns inget som man kan kalla en riskfri investering. 

Det är svårt att bygga upp en framgångsrik portfölj. Därför vänder sig många investerare till professionella finans- och kapitalförvaltningsrådgivare för att:

  • förstå hur portföljinvesteringar kan vara till nytta för dem
  • avgöra vilken riskaptit de har
  • ta reda på vilken blandning av fonder, aktier och andra tillgångsklasser som passar bäst för deras behov.

Hur väljer man till exempel mellan värde- och tillväxtaktier, eller utländska och inhemska aktier? Vilka tillgångar har låg risk? Det här är bara ett par av de många frågor man kan ställas inför, och det som är ett bra val för din portfölj i dag kan mindre bra om fem år, och kan vara helt fel för en annan investerare.

Det finns ingen idiotsäker investering som alltid fungerar för alla – vad som är rätt blandning mellan aktier, räntepapper, kontanter och andra värdepapper för dig måste avgöras med utgångspunkt från en fundamental analys av din personliga situation. Dessutom behöver du disciplin för att undvika kortsynta, känslostyrda beslut, samtidigt som du behöver flexibilitet för att kunna reagera på fundamentala skiften i ekonomin. Det här är ofta en svår balansgång för folk som investerar på egen hand.

Förstå risk

Varje investeringsstrategi har en viss nivå av risk. Men med professionella riskhanteringsråd kan man få hjälp att upptäcka en del investeringsmetoder som minskar risken för förlust samtidigt som man maximerar chansen för att nå sina finansiella mål. 

Professionella finansrådgivare har som jobb att hjälpa en identifiera vad man har som mål, välja en investeringsstrategi som matchar målen, sätta samman en lämplig investeringsportfölj och hjälpa en att hålla sig till de övergripande målen, även när det är extra skakigt på börsen. Och om målen förändras någonstans på vägen – det må vara två eller tjugo år senare – bör rådgivaren finnas där för att justera portföljstrategin och hjälpa till med de nya investeringarna.

Fisher Investments Norden har som främsta mål att hjälpa investerare hitta rätt balans i sina investeringsportföljer. Vi anser att utbildning är avgörande, så investerare kan definiera och nå sina finansiella mål med disciplin och gott mod.

Lägga grunden för investeringsstrategin

Innan du börjar lägga upp en investeringsstrategi måste du först definiera och förstå dina långsiktiga finansiella mål. Frågor som du bör fundera på är:

  • Vad ska de här pengarna användas till – och av vem? Vill du bibehålla din livsstil eller förbättra den? Vill du resa? Börja med en ny hobby som pensionär? Hjälpa barnen eller barnbarnen med stora utgifter? Svaren på de här frågorna påverkar förmodligen vilken tillväxtstrategi och vilka tillgångsklasser du väljer, och vilken marknadsrisk du kan tåla.
  • Vad är tidshorisonten för investeringen? Fisher Investments Norden definierar detta som hur länge pengarna behöver räcka. Tänk på att folk lever längre än någonsin nu. Och det är kanske inte bara din egen livslängd du behöver ta hänsyn till, utan även din respektives eller dina barns. Kanske vill du lämna något i arv till välgörenhet?

När du har definierat dina långsiktiga investeringsmål och tidshorisonten kan du börja fila på strategin. Du kanske väljer att investera direkt i aktier, eller i indexfonder som gör dig till delägare i en korg med värdepapper. Men det finns fortfarande frågor du måste besvara. Vilka slags värdepapper är bäst för dina mål? Ska du köpa och behålla, eller balansera om portföljen ofta?

Fisher Investments Norden kan hjälpa kvalificerade investerare med minst 3 miljoner kronor i investerbara tillgångar att ta fram en plan och påbörja resan mot sina portföljmål genom att rekommendera en tillgångsfördelning – blandningen av aktier, räntepapper, kontanter och andra värdepapper i portföljen – som är skräddarsydd för deras långsiktiga mål. Vårt moderbolag, USA-baserade Fisher Investments, ansvarar för de löpande portföljförvaltningstjänsterna. Fisher Investments är en kapitalförvaltningsfirma som har förvaltat investeringsportföljer åt privatpersoner sedan mitten av 1990-talet.*

70/20/10-top-down-filosofin

Fisher Investments anser att en god investeringsstrategi bör hjälpa en att fokusera på, och nå, sina inkomst- och pensionsmål. Vår 70/20/10-modell och top-down-metod för tillgångsfördelningen är grundad på övertygelsen om att 70 procent av portföljens avkastning kan tillskrivas tillgångsfördelningen, 20 procent till beslut om länder, sektorer och investeringsstilar, och 10 procent från valet av specifika värdepapper.

  • Vi anser att tillgångsfördelningen står för runt 70 procent av avkastningen. Det här handlar om hur mycket man ska ha av till exempel aktier, räntepapper, kontanter eller andra värdepapper.
  • Vi anser att fördelningen mellan underkategorier står för runt 20 procent av avkastningen. Detta kan till exempel vara fördelningen mellan aktier i olika kategorier som land, sektor, storlek på företaget, eller fördelningen av räntepapper baserat på faktorer som löptid, typ av emittent, kreditkvalitet, skattefri eller beskattningsbar.
  • Vi anser att valet av enskilda värdepapper står för runt 10 procent av avkastningen. Fisher Investments utför omfattande analyser och efterforskningar för att utvärdera specifika aktier, räntepapper och andra typer av värdepapper.

Diversifiering

Investerare har en tendens att hålla sig till det som de redan känner till, och det är fullt förståeligt. Men om man bara investerar i sådant som man har koll på sätter man ofta för snäva begränsningar på investeringarna. Hemlandsmarknaden är ju bara en bråkdel av den globala marknaden, och om man lägger alla ägg i en korg leder det till ytterligare risker. Men det är viktigt att tänka på att diversifieringen av portföljen, inklusive aktievalet och tillgångsklasserna, bör vara anpassad till din personliga situation och dina långsiktiga mål.

En globalt diversifierad portfölj kan vara ett effektivt sätt att maximera chanserna att nå dina mål. Innebär det en högre risk kanske du undrar? Om du diversifierar och investerar i en rad olika marknader och sektorer kommer det att sprida investeringsrisken. Det kan hjälpa dig att hantera risken för stora förluster utan att tumma på potentialen för tillväxt.

Utbildning av investerare

Fisher-koncernen tror starkt på att utbilda investerare. Kunskaper kan inte bara ge trygghet och sinnesfrid, utan även hjälpa en att disciplinerat hålla kursen under osäkra eller volatila tider. Portföljinvestering kan väcka starka känslor, och till och med utlösa den klassiska ”fly eller fäkta”-instinkten – i synnerhet när ens pension och finansiella mål står på spel.

Men som tur är kan de rätta kunskaperna hjälpa en att hantera de här känslorna, och det i sin tur gör det enklare att inte göra några känslostyrda avsteg från investeringsstrategin. 

Som en del av vårt arbete med investerarutbildning på Fisher Investments Norden erbjuder vi en rad olika guider och insikter på vår webbplats som hjälp för att utbilda investerare så de kan ta sig an investering och målsättande på ett bättre sätt.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Om du vill veta mer kan du hämta en av våra lärorika investeringsguider och läsa mer om vår process, eller kontakta oss för en konsultation med en av våra representanter.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.