Investeringsstrategi

Fisher Investments Norden erbjuder personligt anpassade portföljförvaltningstjänster till enskilda investerare i Sverige. Fisher Investments Norden skiljer sig från bankerna genom att vi är specialiserade på portföljförvaltning. Vi tror på att sätta kundernas intressen i första rummet, ge service i världsklass och minimera intressekonflikterna.

Personlig anpassning efter dina behov

Portföljerna anpassas efter varje kunds situation och investeringsmål. Fisher Investments Norden börjar med att sätta sig in i din personliga situation. Därefter tas en investeringsstrategi fram som är utformad för att maximera sannolikheten att du uppnår dina ekonomiska mål. Våra goda investeringsråd fokuserar på dina långsiktiga mål och vi ser till ditt bästa. Ansvaret för portföljförvaltningen delegeras till Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Investments, i USA.


Tore Lindsö, Regional Sales Manager | Investeringsfilosofi
En global, flexibel strategi

Portföljstrategierna som vi använder är globalt orienterade för att dra fördel av möjligheter runt om i världen. De justeras i enlighet med dina personliga behov, kombinerat med framåtblickande bedömningar. Alla investeringsstrategier styrs av Fisher Investments Investment Policy Committee. Denna består av fem medlemmar med över 130 års samlad branscherfarenhet och understöds av ett internt globalt analysteam.

Vår approach – top down

Fisher Investment har en top down-approach när det gäller portföljförvaltning. Vår approach är dynamisk och kan anpassas efter föränderliga marknadsförhållanden.

Vi anser att cirka 70 procent av den långsiktiga portföljavkastningen beror på tillgångsallokeringen – det vill säga den mix av aktier, obligationer, likvida medel och andra värdepapper som du äger vid ett visst givet tillfälle. På högsta nivå samlar Fisher Investment in en stor mängd data och annan information; det handlar om analyser av de befintliga marknadsförhållandena, historik och beteenderelaterade faktorer som används för att skapa en marknadsprognos och fatta beslut om tillgångsallokering. Fisher Investments delar in denna information i tre kategorier som vi kallar drivkrafter:

  • Ekonomiska drivkrafter kan omfatta penningpolitik, avkastningskurvor och analyser av den relativa BNP-tillväxten, liksom förändringar i lagstiftning och nya redovisningsregler.
  • Politiska drivkrafter kan vara t.ex. beskattning, statlig (in)stabilitet och politiska omgrupperingar.
  • Sentimentrelaterade drivkrafter mäter främst förändringar i efterfrågan på investeringskategorier, inklusive faktorer som styrs av människors beteende.

Vi anser att cirka 20 procent av en portföljs relativa resultat kan hänföras till beslut om allokering inom tillgångsslagen – det vill säga stora eller små börsvärden eller tillväxt, utländska eller inhemska placeringar osv. Baserat på ovan nämnda drivkrafter avgör Fisher Investments vad som anses vara den mest gynnsamma sammansättningen av länder, sektorer, storlekar och stilfaktorer, samtidigt som vi håller oss till övergripande teman i våra utsikter och prognoser.

Valet av individuella aktier står för de återstående cirka 10 procenten av den diversifierade portföljens totalavkastning över tid, efter att man tagit hänsyn till de mer övergripande faktorerna. Fisher Investments tillämpar fundamental analys för att söka efter bolag med strategiska egenskaper som ger konkurrensfördelar inom varje portföljkategori där exponering önskas.

Många fondförvaltare och mäklare fokuserar endast på urvalet av värdepapper. Till skillnad från dessa försöker Fisher Investments dra nytta av möjligheter till att skapa värde på samtliga nivåer i portföljförvaltningsprocessen.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.