Den så kallade top-down-metoden

Fisher Investments Norden diskuterar investeringsstrategierna top-down och bottom-up, och hur de kanske kan gynna dig.

Två vanliga strategier för att skapa en investeringsportfölj är de så kallade bottom-up- och top-down-metoderna. Bottom-up innebär att man väljer olika individuella aktier istället för att fokusera på portföljens tillgångsfördelning mellan olika värdepapper, länder, företagsstorlekar och andra egenskaper. Top-down-metoden fokuserar på tillgångsfördelning och bygger på makroekonomiska egenskaper och hur dessa förväntas påverka olika marknadsområden. När investerare har fastställt sina investeringsområden väljer de sedan individuella värdepapper inom dessa områden.

Top-down eller bottom-up?

I en bottom-up-portfölj styrs hela portföljen av de individuella värdepapper som har valts. En bottom-up-portfölj är ofta begränsad till investerarens kunskaper om individuella värdepapper och kanske inte har någon långsiktig strategi.

Motsatsen är en top-down-portfölj, där bredare ekonomiska analyser och prognoser ligger bakom taktiska beslut. En top-down-portfölj tittar på övergripande ekonomiska och makroekonomiska sammanhang innan individuella värdepapper övervägs. Din analys och prognos bygger på ekonomiska förhållanden och styr vilka egenskaper värdepapperna bör ha – som till exempel sektor, typ och land. Genom att begränsa valmöjligheterna har du en bättre chans att välja värdepapper som kommer att gå bra.

Med andra ord: varför leta efter en nål i en höstack när du kan leta efter den höstack som har flest nålar?

Fisher Investments top-down-metod

Fisher Investments Norden delegerar portföljförvaltningen till sitt amerikanska moderbolag, Fisher Investments. Fisher Investments anser att den största delen av en portföljs avkastning är ett resultat av tillgångsfördelning – alltså portföljens mix av aktier, obligationer, kontanter och kontantliknande instrument samt andra värdepapper. Din tillgångsfördelning kan ha en större inverkan på din långsiktiga avkastning än dina val av individuella värdepapper.

Som ett exempel kan vi jämföra en portfölj som består uteslutande av aktier med en portfölj som uteslutande består av kontanter och kontantliknande instrument. Över tid kommer du förmodligen se större skillnad i avkastning mellan penningportföljen och aktieportföljen, jämfört med skillnaden mellan två aktieportföljer som består av olika aktier. Dina tillgångstyper spelar en avgörande roll för din långsiktiga avkastning. Fisher Investments anser att du bör fundera på vilka tillgångsklasser som bäst möter dina investeringsbehov innan du analyserar individuella värdepapper.

När du investerar i aktier bör du överväga den övergripande marknaden och fatta investeringsbeslut baserade på prognoser för varje land, sektor och företagsstorlek. Du bör även ta reda på hur olika aktietyper har presterat under tidigare marknadscykler. Om du till exempel upptäcker att större företag historiskt sett har presterat väl under en tjurmarknads senare stadium kanske du vill lägga fokus på denna typ av aktier i din portfölj.

Fisher Investments top-down-metod: 70/20/10

Vi anser att 70 procent av en portföljs avkastning kan förklaras genom tillgångsallokering, 20 procent av kategoribeslut (det vill säga tillgångsklasser) och 10 procent av specifika aktieval. Bevis 1 visar hur 70/20/10 modellen ser ut:

Bevis 1: Fisher Investments 70/20/10 strategi

*Framåtblickande tillskrivning av avkastning är en uppskattning som används i illustrativt syfte och ska inte ses som en prognos för framtida avkastning eller tillskriven avkastning.

Här följer en mer detaljerad analys av bilden:

Marknadens grundläggande drivkrafter:

  • Ekonomiska drivkrafter inkluderar faktorer som centralbankers styrräntor, avkastningskurvan, aktieutbud och ekonomisk tillväxt.
  • Politiska drivkrafter inkluderar faktorer som politisk stabilitet, handelspraxis och marknadsåtgärder.
  • Känslomässiga drivkrafter omfattar investerares sentiment gentemot marknaden – med andra ord, lever marknaden upp till förväntningarna som skapas av de aktuella ekonomiska grundvalarna? Dessa faktorer kan innefatta fondflöden, professionella prognoser och medias rapportering om finansmarknaderna och ekonomin.

70/20/10 metoden:

  • 70 procent: Tillgångsfördelning: Du etablerar din portföljs tillgångsfördelning (blandning av aktier, obligationer och andra värdepapper) genom att använda makroekonomiska analyser och prognoser. Dessa kan innefatta faktorer som rådande ekonomiskt klimat, investerares förtroende för marknaden samt politiska och regelmässiga risker. Eftersom tillgångsfördelning är avgörande för en portföljs avkastning ser vi det som det viktigaste beslutet.
  • 20 procent: Tillgångsklasser: Det här steget handlar om att filtrera dina potentiella tillgångar baserat på egenskaper som land och sektor. Vi väljer kategorier baserat på många olika faktorer, bland annat historisk analys, för att avgöra vilka tillgångar som förmodligen kommer att gå bäst över en längre tidsperiod.
  • 10 procent: Val av individuella värdepapper: Det här steget handlar om att välja individuella värdepapper inom de tillgångsklasser du har valt. De två första stegen lägger grunden för vilka värdepapper du kan överväga i det här steget.

Summan av kardemumman: top-down metoden på två nivåer

Tänk strategiskt: Välj tillgångar som matchar dina mål

Dina långsiktiga mål bör ligga till grund för din investeringsstrategi när du använder dig av top-down-metoden. En väl utformad portfölj ska vara anpassad efter din personliga situation. Det finns ingen lösning som passar alla när du väljer tillgångsklasser.

Om du till exempel har behov av tillväxt bör du överväga tillgångar som historiskt sett har gett högre avkastning med högre kortsiktig volatilitet, som aktier. Om du istället har behov av penningflöde och mindre tillväxt bör du fokusera på tillgångar som historiskt sett har gett lägre långsiktig avkastning och lägre kortsiktig volatilitet, som räntebärande värdepapper.

Tänk taktiskt: Använd marknadsprognoser för att justera dina tillgångar

När du har identifierat rätt blandning av tillgångar för att uppnå dina mål kan du fatta beslut på en taktisk nivå för att förbättra din portföljs resultat över tid.

De flesta av dessa beslut är förknippade med marknadsprognoser. Här följer några exempel:

  • Tillgångsfördelning: Om din research och dina prognoser visar att marknaden står inför en nedgång kanske du bestämmer dig för att anamma en mer defensiv investeringsstrategi. Detta kan dock vara riskabelt. Det är viktigt att vara försiktig och undvika defensiva åtgärder baserade på emotionella faktorer, som politiska nyheter eller rubriker i media. En professionell rådgivare kan hjälpa dig att bibehålla kursen mot dina mål när det blåser hårt på marknaden. Vi anser att positiv avkastning på marknaden har mer att göra med dina investeringars tid marknaden snarare än tajming av marknaden.
  • Tillgångsklasser: Din fortlöpande analys av marknaden ligger till grund för vilka värdepapper du vill äga fler eller färre av. Om du räknar med att europeiska aktier kommer att gå bättre än övriga marknaden kanske du väljer att koncentrera ditt innehav av europeiska aktier. Du bör dock undvika att koncentrera dina tillgångar i en viss sektor eller ett visst land, eftersom detta kan öka dina risker.

Att förvalta en portfölj är ofta komplicerat eftersom marknadsförhållandena hela tiden förändras och finanspressen inte alltid är lätt att förstå. En ekonomisk rådgivare som kan tillhandahålla research och hjälpa dig att fokusera på långsiktiga målsättningar kan vara både praktiskt och rogivande.

Fisher Investments investeringsfilosofi

Vår top-down-strategi, som fokuserar på analys och tillgångsfördelning över individuella värdepapper, är en av de viktigaste faktorerna för våra framgångar på marknaden. Ladda ner en av våra investeringsguider eller kontakta en av våra representanter för mer information om Fisher Investments och Fisher Investments Norden.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.