Luxembourg Great Place To Work Certified Award from October 2021-2022

Great Place to Work-certifiering

Utdelat av

Great Place to Work

Mottagare

Fisher Investments Luxembourg

Tilldelat år

2021

Fisher Investments Luxembourg har för första gången erhållit en Great Place to Work-certifiering. Det här erkännandet är inte bara ett bevis på att vi är en ledande organisation i Luxemburg, utan även ett kvitto på vår förmåga att skapa förtroende, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen. Det är även ett offentligt stöd för vårt rykte som en enastående arbetsgivare som främjar en trivsam och engagerande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

Läs mer om Fisher Investments Luxembourg här: https://www.fisherinvestments.com/en-lu.

Great Place to Work® väljer ut de som hamnar på listan Best Workplaces baserat på medarbetarnas svar på deras Trust Index©-enkät (som är en del av Great Place to Work®-certifieringen) och en granskning av arbetsplatskulturen som ger en bild av medarbetarprogrammen. Resultaten från enkäterna är mycket tillförlitliga, med en konfidensgrad på 95 procent och en felmarginal på 5 procent eller lägre. Great Place to Work® är en erkänd global auktoritet inom arbetsplatskultur. Great Place to Work® samlade in anonyma enkätsvar från 36 medarbetare på Fisher Investments Luxembourg som en del av den omfattande granskningsprocessen. Enkäten mätte flera faktorer, bl.a. ersättningen, chefernas kvalitet, den allmänna stämningen på arbetsplatsen, och hur stolta medarbetare är över att jobba på Fisher Investments Luxembourg.

Fisher Investments och dess koncernbolag betalar en deltagaravgift till Great Place to Work®, som täcker kostnaden för att hantera enkäten bland medarbetarna samt analysen och leveransen av enkätresultaten. Erkännandet delas ut baserat på kvalificerande enkätresultat.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.