En modern portföljteori för investeringar

Vilka faktorer är viktiga att överväga när man fattar investeringsbeslut? Fisher Investments Norden tillhandahåller insikter när det gäller investeringsdiversifiering.


Ett av de viktigaste investeringsbesluten för din portfölj är din nivå av diversifiering. Är dina pengar investerade inom ett fåtal områden eller är de investerade över många olika länder, sektorer och enskilda företag?

Diversifiering går hand i hand med vad de flesta investerare fokuserar på: avvägningen mellan risk och avkastning. Hur mycket du sprider ut riskerna – eller diversifierar – i din portfölj kommer med stor sannolikhet att påverka mängden kortsiktig volatilitet du måste leva med. Om du investerar för mycket inom en eller två marknadssektorer betyder det att avkastningen på ditt investeringskonto är extremt beroende av resultat från ett fåtal företag, vilket i sin tur innebär att din portfölj kan drabbas av mer kortsiktig volatilitet jämfört med en väl diversifierad portfölj.

En modern portföljteori

År 1952 fick Harry Markowitz Nobelpriset i ekonomi för sin uppsats ”Modern portföljteori”. Hans teori om investeringsförvaltning innehöll två huvudsakliga koncept:

  1. En investerares mål är att maximera sin avkastning utifrån hur stora risker hen är villig att ta.
  2. Investerare kan minska sina risker genom att investera i värdepapper som är negativt korrelerade eller vars priser rör sig i motsatta riktningar.

Teorin var banbrytande eftersom den visade att den risk som är förknippad med en tillgång måste vägas in i investeringsportföljens övergripande resultat. En viktig aspekt av konceptet att blanda olika typer av tillgångar, alltså negativt korrelerade tillgångar, är att minska riskerna.

Så hur kan du implementera den här strategin i din egen portfölj?

Tillämpa teorin på din egen portfölj

Att skapa en väl diversifierad portfölj är inte så enkelt som att investera i en godtycklig blandning av aktier och obligationer. När du bestämmer vilka individuella investeringar som ska ingå i din portfölj bör du diversifiera genom att välja tillgångar med olika typer av egenskaper. Du kan till exempel inkludera olika värdepapper som tenderar att röra sig i motsatta riktningar. Den moderna portföljteorin stipulerar att man bör investera i negativt korrelerade tillgångar för att på så vis minska riskerna.

En vanlig missuppfattning är att diversifiering endast kan uppnås genom att investera i olika tillgångsklasser. Det finns många olika sätt att diversifiera, och en diversifierad portfölj kan bestå av uteslutande aktier. En sådan strategi kanske kan verka skrämmande, men det är absolut möjligt att investera i aktier på ett varsamt och ansvarsfullt sätt om man sprider ut aktierna över flera länder, sektorer och företag. När du diversifierar din portfölj måste du se till att du har investerat i marknader som du tror kommer att gå bra, samt i marknader som du tror kommer att gå mindre bra (eftersom du kan ha fel).

Ett av de bästa sätten att diversifiera dina investeringar är att investera globalt, vilket innebär att du sprider ut dina risker över flera olika länder och marknader. Du bör överväga fördelarna med att äga värdepapper i flera olika länder och sektorer. Den här metoden bör hjälpa dig att minska den volatilitet som är en självklar följd av investeringar som fokuserar på ett enda land, en enda sektor eller ett enda företag.

Global diversifiering

Europa är blott en del av den globala marknaden, men för europeiska investerare kan det vara lockande att enbart investera i den region de känner till. Att vara hemmablind på det här sättet kan dock skapa koncentrationsrisker – med andra ord, risken att överinvestera i ett visst område eller en viss sektor. Det innebär även att din avkastning äventyras när marknaden går sämre än väntat inom området du är överexponerad mot. Investerare med ett smalt investeringsfokus löper även risken att gå miste om globala investeringsmöjligheter, som t.ex. utländska aktiemarknader och internationella obligationer och fonder.

Alla marknadsinvesteringar innebär naturligtvis ett visst mått av risktagande, och ingen investering är immun mot kortsiktig, negativ volatilitet. Global diversifiering kan emellertid hjälpa dig genom att minska riskerna och den kortsiktiga volatilitet som är en följd av ett smalt investeringsfokus. Det här är en viktig aspekt av en tillämpad modern portföljteori.

Kom ihåg att det är viktigt att diversifiera din portfölj även om det verkar som att din hemmamarknad är osårbar. Resultat bland olika länder och sektorer växlar över tid, och ditt hemland kanske inte finns med bland nästa års högpresterande länder. Investerare som enbart investerar i sitt hemland riskerar att missa stora, globala möjligheter.

Prata med Fisher Investments Norden i dag

Det kan vara svårt att identifiera de portföljinvesteringar som är bäst lämpade för dig, och många investerare vet inte var de ska börja. Prata med Fisher Investments Norden om du vill få hjälp med hur och var du bör investera för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål. Du kan även ladda ner en av våra många utbildningsguider för att läsa mer.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.